مراتب علمی

 • اکنون 1385

  مربی

تحصیلات

 • 1397 دکتری تخصصی

  مهندسی معماری

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

 • 1379 کارشناسی ارشد

  مهندسی معماری

  دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

افتخارت و جوایز

پروژه‌های تحقیقاتی

نمایش:

دروس جاری

 • اکنون 1393

  روش تحقیق

 • اکنون 1385

  طرح معماری 4

 • اکنون 1385

  طراحی فنی

سوابق تدریس