نام نام خانوادگی دانشکده گروه صفحه شخصی
ناصر شوکتی دانشکده فنی و مهندسی مهندسی مکانیک فارسی English
یوسف حمه جانی دانشکده فنی و مهندسی معماری فارسی English
اکبر قاسمی کهریزه دانشکده کشاورزی و دامپزشکی مهندسی کشاورزی فارسی English
محمدآزاد عبداله پور دانشکده علوم انسانی روانشناسی فارسی English
سیروان آتشک دانشکده علوم انسانی تربیت بدنی و علوم ورزشی فارسی English
احمد احمدی دانشکده علوم انسانی حقوق فارسی English
ناصر احمدی ثانی دانشکده کشاورزی و دامپزشکی منابع طبیعی فارسی English
کیومرث کریمی دانشکده علوم انسانی روانشناسی فارسی English
محمد جواد نظری دلجو دانشکده کشاورزی و دامپزشکی باغبانی فارسی English