نام نام خانوادگی دانشکده گروه صفحه شخصی
ناصر شوکتی دانشکده فنی و مهندسی مهندسی مکانیک فارسی English
یوسف حمه جانی دانشکده فنی و مهندسی معماری فارسی English
اکبر قاسمی کهریزه دانشکده کشاورزی و دامپزشکی مهندسی کشاورزی فارسی English
محمدآزاد عبداله پور دانشکده علوم انسانی روانشناسی فارسی English
سیروان آتشک دانشکده علوم انسانی تربیت بدنی و علوم ورزشی فارسی English
احمد احمدی دانشکده علوم انسانی حقوق فارسی English
ناصر احمدی ثانی دانشکده کشاورزی و دامپزشکی منابع طبیعی فارسی English
کیومرث کریمی دانشکده علوم انسانی روانشناسی فارسی English
محمد جواد نظری دلجو دانشکده کشاورزی و دامپزشکی باغبانی فارسی English
صلاح الدین خدامرادی دانشکده کشاورزی و دامپزشکی علوم دامی فارسی English
محمد قادری دانشکده علوم انسانی تربیت بدنی و علوم ورزشی فارسی English
عباس حسین‌زاده دانشکده کشاورزی و دامپزشکی گیاه پزشکی فارسی English
محمدامین دانشور دانشکده فنی و مهندسی مهندسی برق فارسی English
موسی ارشد دانشکده علوم انسانی آموزش و بهسازی منابع انسانی فارسی English
وهاب ایزدی دانشکده کشاورزی و دامپزشکی علوم دامی فارسی English
قادر یوسفی دانشکده فنی و مهندسی مهندسی برق فارسی English
سامان ابراهیمی بوکانی دانشکده فنی و مهندسی مهندسی برق فارسی English
صادق امینی فر دانشکده فنی و مهندسی مهندسی برق فارسی English
سامان یزدان ستا فارسی English
سلیمان رسولی آذر دانشکده کشاورزی و دامپزشکی مدیریت کشاورزی فارسی English
لقمان رشیدپور دانشکده کشاورزی و دامپزشکی مدیریت کشاورزی فارسی English
کمال آفانی فارسی English
اسماعیل نبی زاده دانشکده کشاورزی و دامپزشکی مهندسی کشاورزی فارسی English
سیامک عطاری فارسی English
گیتی حشمت فارسی English
رویا سیدالشهدایی فارسی English
فاروق اشکوتی دانشکده فنی و مهندسی مهندسی کامپیوتر فارسی English
کمال خلیل‌پور دانشکده علوم پایه ریاضی فارسی English
رحیم عبداللهی دانشکده ادبیات و زبان های خارجی زبان و ادبیات فارسی فارسی English
رضا میلانچیان فارسی English
صابر پیروتی فارسی English
داود ستمدیده دانشکده علوم پایه شیمی فارسی English
علی آتش سوز دانشکده علوم انسانی مدیریت فارسی English
سلیمان احمد زاده فارسی English
عبدالله محمودی دانشکده علوم انسانی مدیریت فارسی English