مراتب علمی

 • اکنون 1397

  استادیار

 • 1397 1395

  مربی

تحصیلات

 • 1395 دکتری تخصصی

  مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی

  دانشگاه تبریز

 • 1391 کارشناسی ارشد

  مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی

  دانشگاه تبریز

 • 1389 کارشناسی

  مهندسی مکانیک- حرارت و سیالات

  دانشگاه ارومیه

افتخارت و جوایز

 • 1397
  پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
 • 1395
  کسب رتبه اول دوره دکتری تخصصی در بین هم ورودی ها
 • 1395
  استعداد برتر تحصیلی بنیاد ملی نخبگان
 • 1394
  استعداد برتر تحصیلی بنیاد ملی نخبگان
 • 1394
  عضو استعداد درخشان دانشگاه تبریز
 • 1394
  کسب عنوان دانشجوی نمونه دانشگاه تبریز در گروه عمده فنی مهندسی
 • 1394
  کسب عنوان جوان برگزیده و برتر استان آذربایجان شرقی در شاخص علمی پژوهشی از طرف استانداری آذربایجان
 • 1394
  کسب بالاترین امتیاز فعالیت نخبگی دانشگاه تبریز
 • 1394
  کسب رتبه دوم جشنواره خلاقیت علمی و پژوهشی
 • 1391
  کسب رتبه دوم دوره کارشناسی ارشد در بین هم ورودی ها
 • 1389
  کسب رتبه دوم دوره کارشناسی در بین هم ورودی ها

پروژه‌های تحقیقاتی

نمایش:

تحلیل ترمودینامیکی و اگزرژواکونومیکی ترکیب سیکل تولید توان زمین-گرمایی با سیکل کالینا و سیکل رانکین با سیالهاي آلی مختلف

ناصر شوکتی، فرامرز رنجبر
ژورنالمجله علمی پژوهشی مکانیک سازه ها و شاره ها | 1394

چکیده

مطالعه پارامتري سیکلهاي ترکیبی پیل سوختی اکسید جامد یک مرحله اي و دو مرحله اي با توربین گازي

ناصر شوکتی، فرامرز رنجبر، فرزاد محمدخانی
ژورنالمجله علمی پژوهشی مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز | 1394

چکیده

مطالعه پارامتریک بازیابی گرما از سلول تست موتور با بکارگیري سیکل رانکین با سیال آلی

فرزاد محمدخانی، ناصر شوکتی، نوید فرخی، فرامرز رنجبر
ژورنالمجله علمی پژوهشی مهندسی مکانیک ایران | 1394

چکیده

بررسی تاثیرمشخصه هاي دمایی بازیافت گرما بر عملکرد اگزرژواکونومیکی سیکل ترکیبی توربین گازي مدولار راکتورهلیوم/سیکل رانکین با سیال آلی

ناصر شوکتی، فرزاد محمدخانی، مرتضی یاري، سیدمحمد سیدمحمودي، فرامرز رنجبر
ژورنالمجله علمی پژوهشی مهندسی مکانیک ایران | 1393

چکیده

A comprehensive exergoeconomic analysis of absorption power and cooling cogeneration cycles based on Kalina, Part 1: Simulation

Naser Shokati, Faramarz Ranjbar, Mortaza Yari
JounalEnergy Conversion and Management (Elsevier) : IF=6/37 | 2018

Abstract

A comprehensive exergoeconomic analysis of absorption power and cooling cogeneration cycles based on Kalina, Part 2: Parametric study and optimization

Naser Shokati, Faramarz Ranjbar, Mortaza Yari
JounalEnergy Conversion and Management (Elsevier): IF=6/37 | 2018

Abstract

The effect of different combinations of ammonia-water Rankine and absorption refrigeration cycles on the exergoeconomic performance of the cogeneration cycle

Naser Shokati, Salah Khanahmadzadeh
JounalApplied Thermal Engineering (Elsevier) : IF=3/7 | 2018

Abstract

Exergoeconomic Analysis and Optimization of Basic, Dual pressure and Dual-fluid ORCs and Kalina Geothermal Power Plants: A Comparative Study

Naser Shokati, Faramarz Ranjbar, Mortaza Yari
JounalRenewable Energy (Elsevier): IF=4/9 | 2015

Abstract

Comparative and parametric study of double flash and single flash/ORC combined cycles based on exergoeconomic criteria

Naser Shokati, Faramarz Ranjbar, Mortaza Yari
JounalApplied Thermal Engineering (Elsevier) : IF=3/77 | 2015

Abstract

A Comparative Analysis of Rankine and absorption power cycles from Exergoeconomic Viewpoint

Naser Shokati, Faramarz Ranjbar, Mortaza Yari
JounalEnergy Conversion and Management (Elsevier) : IF=6/37 | 2014

Abstract

Exergoeconomic assessment and parametric study of a Gas Turbine-Modular Helium Reactor combined with two Organic Rankine Cycles

Farzad Mohammadkhani, Naser Shokati, SMS Mahmoudi, Mortaza Yari. MA Rosen
JounalEnergy (Elsevier): IF=4/96 | 2014

Abstract

A Comparative Exergoeconomic Analysis of Waste Heat Recovery from a GT-MHR using Organic Rankine Cycle

Naser Shokati, Farzad Mohammadkhani, Mortaza Yari, SMS Mahmoudi, MA Rosen
JounalSustainability (MDPI) : IF=2/075 | 2014

Abstract

Thermodynamic and Heat Transfer analysis of Heat Recovery from Engine Test Cell by Organic Rankine Cycle

Naser Shokati, Farzad Mohammadkhani, Navid Farrokhi, Faramarz Ranjbar
JounalHeat and Mass Transfer(Elsevier) : IF=1/494 | 2014

Abstract

Comparison of single-stage and two-stage tubular SOFC-GT hybrid cycles: Energy and exergy viewpoints

Naser Shokati, Faramarz Ranjbar, Farzad Mohammadkhani
JounalInternational Journal of Engineering: IF=1/0986 | 2014

Abstract

دروس جاری

 • اکنون 1395

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

  هیات علمی

 • اکنون 1390

  دانشکده سما واحد مهاباد

  مدرس حق التدریس

سوابق تدریس

 • 1395 1391

  دانشگاه پیام نور مرکز مهاباد

  مدرس حق التدریس

 • 1395 1392

  دانشگاه تبریز

  دستیار آموزشی گروه مهندسی مکانیک

 • 1395 1393

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

  مدرس حق التدریس