مراتب علمی

 • اکنون 1395

  استادیار

تحصیلات

 • 1394 دکتری تخصصی

  علوم و صنایع غذایی- تکنولوژی مواد غذایی

  دانشگاه ارومیه

 • 1389 کارشناسی ارشد

  مهندسی کشاورزی- علوم و صنایع غذایی

  دانشگاه ارومیه

 • 1387 کارشناسی

  مهندسی کشاورزی- علوم و صنایع غذایی

  دانشگاه ارومیه

افتخارت و جوایز

 • 1389
  رتبه دوم در دوره کارشناسی ارشد
 • 1387
  رتبه اول در دوره کارشناسی

پروژه‌های تحقیقاتی

نمایش:

تاثیر صمغ کتیرا و آغازگر تولید کننده اگزوپلي ساکارید بر خصوصیات کیفي، بافتي و ریزساختاري پنیر چدار

فرناز نبی زاده، اصغر خسروشاهی اصل، شهین زمردی
ژورنالمجله پژوهش های صنایع غذایی | 1395

چکیده

مطالعه تاثیر استفاده از پرمیات حاصل از تغلیظ شیر به روش اولترافیلتراسیون و صمغ زدو بر ویژگی های کیفی دوغ

فرناز نبی زاده، اصغر خسروشاهی اصل، شهین زمردی
ژورنالمجله پژوهش های صنایع غذایی | 1392

چکیده

خصوصیات رئولوژیکی مواد غذایی

فرناز نبی زاده، محسن اسمعیلی
کنفرانسبیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی | 1390

چکیده

مطالعه زمان رهایی تنش سیب زرد لبنانی

فرناز نبی زاده، محسن اسمعیلی
کنفرانسبیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی | 1390

چکیده

تغییرات بافت سیب زرد لبنانی در طی نگهداری در سردخانه تجاری تحت تاثیر تاریخ برداشت

فرناز نبی زاده، محسن اسمعیلی
ژورنالمجله پژوهش های صنایع غذایی | 1389

چکیده

بررسی تاثیر زمان برداشت در تغییرات بافت سیب زرد لبنانی در طی نگهداری در سردخانه تجاری

فرناز نبی زاده، محسن اسمعیلی
کنفرانسنوزدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی | 1389

چکیده

Mechanical properties of golden delicious apple affected by maturation and storage

Farnaz Nabizadeh, Mohsen Esmaiili
ConferenceInternational Congress on Engineering and Food | 2011

Abstract

دروس جاری

 • اکنون 1397

  عملیات واحد در مهندسی صنایع غذایی

 • اکنون 1397

  اصول بسته بندی مواد غذایی

سوابق تدریس

 • 1397 1396

  تکنولوژی روغن

 • 1396 1395

  شیمی مواد غذایی

 • 1396 1395

  تکنولوژی کنسروسازی

 • 1396 1396

  اصول نگهداری مواد غذایی

 • 1395 1395

  صنایع لبنی

 • 1395 1395

  تکنولوژی غلات

 • 1395 1395

  آنزیم شناسی