مراتب علمی

 • اکنون 1394

  استادیار

تحصیلات

 • 1393 دکتری تخصصی

  مهندسی مکانیک

  صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 • 1387 کارشناسی ارشد

  مهندسی پزشکی

  صنعتی امیرکبیر

 • 1385 کارشناسی

  مهندسی مکانیک

  تبریز

افتخارت و جوایز

پروژه‌های تحقیقاتی

نمایش:

دروس جاری

سوابق تدریس