مراتب علمی

 • اکنون 1395

  دانشیار

 • 1395 1390

  استادیار

 • 1390 1387

  مربی

تحصیلات

 • 1390 دکتری تخصصی

  علوم و مهندسی باغبانی

  دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

 • 1385 کارشناسی ارشد

  علوم و مهندسی باغبانی

  دانشگاه تبریز

 • 1382 کارشناسی

  تولیدات گیاهی (علوم باغبانی)

  داتشگاه صنعتی شاهرود

 • 1379 کاردانی

  امور زراعی و باغی - تکنولوژی تولیدات باغی

  آموزشکده کشاورزی رضوان کرمان

افتخارت و جوایز

 • 1397
  پژوهشگر برتر استان آذربایجان غربی
  پژوهشگر برتر استان آذربایجان غربی
 • 1395
  پژوهشگر برتر دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
 • 1385
  استعداد درخشان و نفر اول دانش آموختگان دانشگاه تبریز در مقطع کارشناسی ارشد
 • 1380
  رتبه برتر کنکور کارشناسی (رتبه 6 کنکور سراسری کارشناسی سال 1380)
  رتبه 6 کنکور سراسری کارشناسی سال 1380

پروژه‌های تحقیقاتی

 • بررسی پس ازبرداشت فعالیت آنزیمهای POD، CAD ،PAL و لیگنینی شدن ساقه گلدهنده ژربرا

 • بررسی تاثیر نسبتهای مختلف K/Ca محلول غذایی بر کمیت و کیفیت توت فرنگی در سیستم کشت هایدروپونیک

 • تاثیر غلظتهای مختلف نانوکودهای خضرا بر رشد و عملکرد گوجه فرنگی و خیار گلخانه ای در کشت هاییدروپونیک

نمایش:

مقایسه محلول‌پاشی نانوکلات سیلیسیم و ایمیداکلوپراید بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک گل شاخه بریده ژربرا و کنترل سفید بالک(Trialeurodes vaporariorum) در شرایط گلخانه

پریسا رنجبر، محمد جواد نظری دلجو و عباس حسین زاده
ژورنالمجله تولیدات گیاهی | 1399

چکیده

ویژگی های مورفوفیزیولوژیک، کمیت و کیفیت اسانس گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis) تحت تاثیر اسید سیلیسیک در کشت بدون خاک

شیوا احمدی، محمد جواد نظری دلجو، عباس حسنی.
ژورنالمجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر. | 1399

چکیده

مقایسه محلول‌پاشی نانوکلات سیلیسیم و ایمیداکلوپراید بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک گل شاخه بریده ژربرا و کنترل سفید بالک (Trialeurodes vaporariorum) در شرایط گلخانه

پریسا رنجبر، محمد جواد نظری دلجو، عباس حسین زاده
ژورنالمجله تولیدات گیاهی | 1399

چکیده

ماندگاری و واکنش فیزیولوژیکی گل شاخه بريده ليليوم اورینتال به عنصر شبه ضروری سیلیسیم در کشت بدون خاک.

عثمان مام رش پور و محمد جواد نظری دلجو
ژورنالمجله علوم باغبانی ایران. 150-141: (50)1. | 1398

چکیده

تأثیر محلول‌پاشی پتاسیم وکلسیم بر کمیت و کیفیت توت فرنگی (Fragaria x ananassa Duch cv. Selva)

موسی ارشد، محمد جواد نظری دلجو و مسعود حق شناس
ژورنالمجله فرآیند و کارکرد گیاهی. 203-193: (29)8. | 1398

چکیده

نقش کارکردی ژن پراکسیداز در مقاومت گل شاخه بریده ژربرا (Gerbera jamesonii H. Bolus ex Hook. f.) به عارضه خمیدگی ساقه گلدهنده

حمیده جابریان همدان، محمد مهدی سوهانی، علی اعلمی و محمد جواد نظری دلجو
ژورنالنشریه فرآیند و کارکرد گیاهی.270-257: (29)8. | 1398

چکیده

بررسی واکنش ژنوتیپ¬های بومی شنبلیله به هدایت¬های الکتریکی مختلف خاک.

صغری صابونی، داوود صادق¬زاده اهری، محمد جواد نظری دلجو و غلامرضا ولیزاده
ژورنالتحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی. 105-88:(5)1. | 1398

چکیده

پاسخ های رشد و نموی، عملکرد و کیفیت خیار گلخانه ای به محلول پاشی سیلیسیم.

عثمان مام رش پور، محمد جواد نظری دلجو و مسعود حق شناس
ژورنالمجله علوم و فنون کشت¬های گلخانه¬ای. 22-13: (9)3. | 1397

چکیده

پارامترهای رشدی، عملکرد و کیفیت خیار گلخانه ای تحت تاثیر نسبتهای مختلف پتاسیم به کلسیم محلول غذایی در سیستم بدون خاک.

یاسر جوان و محمد جواد نظری دلجو.
ژورنال نشریه علوم باغبانی.جلد 32، شماره 3، پاییز 1397، ص. 383-391 | 1397

چکیده

تغییرات مورفوفیزیولوژیک و کیفیت گل شاخه بریده ژربرا (Gerbera jamesonii) تحت تأثیر تلقیح بستر با قارچ های مایکوریزا در سیستم آبکشت.

خالد قادری و محمد جواد نظری دلجو
ژورنالمجله علوم و فنون کشت های گلخانه ای. 38-27 :(4)8. | 1396

چکیده

تاثیر اسانس زنیان بر ظرفیت آنتی اکسیدانی، ماندگاری و مقاومت به قارچ عامل کپک خاکستری گل شاخه بریده رز (Rosa × hybrida cv. Angelina).

نگار صائمی، محمد جواد نظری دلجو، نبی خضری نژاد
ژورنالمجله به زراعی دانشگاه تهران. 1045-1033 : (4)19 | 1396

چکیده

واکنشهای مورفوفیزیولوژیکی، ظرفیت فتوسنتزی و کیفیت گل شاخه بریده مریم (Polianthes tuberosa L.) به سیستم های مختلف کشت خاکی و آبکشت

مهران کنعانی و محمدجواد نظری دلجو
ژورنالمجله علوم و فنون کشت های گلخانه ای. 72-61: 28. | 1395

چکیده

واکنش مورفوفیزیولوژیکی ژربرای شاخه بریده به محلول پاشی نانوکلات سیلیسیم در شرایط بدون خاک.

پریسا رنجبر، محمد جواد نظری دلجو، عباس حسین زاده
ژورنالمجله علوم و فنون کشت های گلخانه ای. 37-27 :(2)8. | 1395

چکیده

تاثیر محلول پاشی سالیسیلیک اسید و آلفا آمینواوکسی-بتا-فنیل پروپیونیک اسید به عنوان محرک و بازدارنده فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز بر عمرگلجای و عطر گل مریم (Polianthes tuberosa L.)

محمد جواد نظری دلجو و مهران کنعانی
ژورنالمجله به زراعی دانشگاه تهران. 774-765 : (4)18 . | 1395

چکیده

بررسی تلقیح توام قارچ (Glomus mosseae) و باکتری (Azospirillum lipoferum) بر پارامترهای فیزیولوژیکی فلفل زینتی (Capsicum annum L.)

زهره احمد فام و محمد جواد نظری دلجو.
کنفرانساولین کنگره بین المللی و دومین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران. دانشگاه فردوسی مشهد. مشهد، ایران. | 1395

چکیده

پارامترهای رشد و نموی فلفل زینتی تحت تاثیر آغشته سازی بستر کشت با قارچ Glomus mosseae.

زهره احمد فام و محمد جواد نظری دلجو.
کنفرانساولین کنگره بین المللی و دومین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران. دانشگاه فردوسی مشهد. مشهد، ایران. | 1395

چکیده

پارامترهای فیزیولوژیکی گیاه فیکوس تحت تاثیر همزیستی با باکتری Azospirillum lipoferum.

زهره احمد فام و محمد جواد نظری دلجو.
کنفرانساولین کنگره بین المللی و دومین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران. دانشگاه فردوسی مشهد. مشهد، ایران. | 1395

چکیده

تاثیر تیمار پس ازبرداشت اسید سالیسیلیک بر فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز، تشکیل لیگنین و کنترل عارضه خمیدگی ساقه گل دهنده ژربرا

محمدجواد نظری دلجو، احمد خلیقی ، عرب مصطفی، کرمیان رویا و جابریان همدان حمیده
ژورنالمجله علوم باغبانی ایران. 290-272:(46)2 | 1394

چکیده

وابط آبی ساقه گلدهنده، جمعیت میکروبی محلول نگهدارنده و کیفیت پس ازبرداشت گل شاخه بریده آلسترومریا (Alstroemeria hybrida ‘Bordeaux’) تحت تاثیر اسانس نعناع فلفلی و ساکارز.

الهام جهانی فر، محمد جواد نظری دلجو، شهرام آرمیده
ژورنالمجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی.231-221: (18)5. | 1394

چکیده

تاثیر کودهای زیستی بر خصوصیات گل آپارتمانی فیکوس بنجامین ابلق.

زهره احمد فام و محمد جواد نظری دلجو.
کنفرانسنهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران. دانشگاه شهید چمران اهواز. اهواز، ایران. | 1394

چکیده

تاثیر کودهای زیستی بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک گل آپارتمانی حسن یوسف.

زهره احمد فام و محمد جواد نظری دلجو.
کنفرانسنهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران. دانشگاه شهید چمران اهواز. اهواز، ایران. | 1394

چکیده

تغییرات ظرفیت آنتی¬اکسیدانی و عمر گلجای گل شاخه¬بریده مریم (Polianthes tuberosa L.) تحت تاثیر محلول¬پاشی قبل از برداشت اسید سالیسیلیک.

مهران کنعانی و محمد جواد نظری دلجو.
کنفرانسنهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران. دانشگاه شهید چمران اهواز. اهواز، ایران. | 1394

چکیده

تاثیر محلول¬پاشی قبل از برداشت متیل جاسمونات بر کیفیت و ماندگاری گل شاخه¬بریده مریم (Polianthes tuberosa L.).

مهران کنعانی و محمد جواد نظری دلجو.
کنفرانسنهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران. دانشگاه شهید چمران اهواز. اهواز، ایران. | 1394

چکیده

مقایسه کودهای نانو کلاته خضرا در مقایسه با کودهای متداول شیمیایی در عملکرد و ویژگی‌های میوه خیار گلخانه‌ای.

ثریا رحمانی و محمد جواد نظری دلجو.
کنفرانسنهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران. دانشگاه شهید چمران اهواز. اهواز، ایران. | 1394

چکیده

مقایسه برخی پارامترهای رشد و نموی خیار تحت تأثیر منابع نانو کلاته خضرا و کودهای شیمیایی متداول در سیستم بدون خاک.

ثریا رحمانی و محمد جواد نظری دلجو.
کنفرانسنهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران. دانشگاه شهید چمران اهواز. اهواز، ایران. | 1394

چکیده

تاثیر اسيد هیوميک بر شاخص¬های مورفوفیزیولوژیکی، جذب عناصر غذايي و دوام عمر پس از برداشت گل شاخه بريده هميشه بهار (Calendula officinalis cv. Crysantha) در سیستم هیدروپونیک

ندا الهویردی زاده ومحمدجواد نظری دلجو
ژورنالمجله علوم و فنون کشت¬های گلخانه¬ای. 142-133:(18)5. | 1393

چکیده

بهبود خصوصیات رشد ونموی، عملکرد و کیفیت پس ازبرداشت گل همیشه بهار (Calendula officinalis cv. Crysantha) تحت تاثیر محلولپاشی اسید هیومیک

محمدجواد نظری دلجو و ندا الهویردی زاده
ژورنالمجله علوم باغبانی. 68-60:(2)28. | 1393

چکیده

بررسی تاثیر شاخص¬های مورفوفیزیولوژیکی ساقه گل¬دهنده، بر عارضه خمیدگی ساقه ژربرای شاخه بریده (Gerbera jamesonii).

محمد جواد نظری دلجو،
کنفرانسسومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران. دانشگاه صنعتی اصفهان. اصفهان، ایران. | 1393

چکیده

Effect of Si Supply on Growth Parameters and Essential Oil of Lemon Balm (Melissa Officinalis L.) Under Soilless Condition

شیوا احمدی و محمد جواد نظری دلجو.
کنفرانس3rd National Congress on Medicinal Plants. Ferdowsi University of Mashhad. Mashhad, Iran | 1393

چکیده

Effect of Si Application on Morpho-Physiological Traits and Essential Oil Composition of Rosmarinus Officinalis L. In Hydroponic System.

شیوا احمدی و محمد جواد نظری دلجو.
کنفرانس3rd National Congress on Medicinal Plants. Ferdowsi University of Mashhad. Mashhad, Iran | 1393

چکیده

Effect of Brassinosteroid (24-Epi-Brassinolide) On Antioxidant Capacity and Flavonoid Compounds of Pot Marigolds in Greenhouse Conditions

ندا مختاری و محمد جواد نظری دلجو.
کنفرانس3rd National Congress on Medicinal Plants. Ferdowsi University of Mashhad. Mashhad, Iran | 1393

چکیده

تأثیر محلول¬پاشی نسبت¬های مختلف K+/Ca++ بر پارامترهای رشدونموی توت فرنگی در سیستم بدون خاک (Fragaria x ananassa Duch cv. Paros).

موسی ارشد، مسعمود حق شناس و محمد جواد نظری دلجو.
کنفرانسسومین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه¬ای. موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال وبذر، کرج، ایران. | 1393

چکیده

بررسی تاثیر محلول¬پاشی قبل از برداشت اسید سالیسیلیک بر کیفیت و دوام عمر گل شاخه بریده رز تحت ECهای مختلف محلول غذایی.

سیامند موسی زاده و محمد جواد نظری دلجو.
کنفرانسسومین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه¬ای. موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال وبذر، کرج، ایران. | 1393

چکیده

بررسی تاثیر عنصر شبه ضروری سیلیسیم بر صفات مورفولوژیکی و اسانس گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) در کشت هیدروپونیک

شیوا احموی، محمد جواد نظری دلجو و عباس حسنی
کنفرانسسومین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه¬ای. موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال وبذر، کرج، ایران. | 1393

چکیده

تأثیر محلول¬پاشی سیلیسیم برکیفیت گل شاخه بریده ژربرا و در کنترل مگس سفید.

پریسا رنجبر، محمد جواد نظری دلجو، عباس حسین زاده
کنفرانسسومین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه¬ای. موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال وبذر، کرج، ایران. | 1393

چکیده

بررسی تاثیر تابش UVC بر کپک خاکستری (Botrytis cinerea) و تركيبات فنلي گل شاخه بريده رز.

آرزو پاشایی، محمد جواد نظری دلجو، نبی خضری نژاد
کنفرانسبیست و یکمین کنگره ملی گیاهپزشکی ایران، آذربایجانغربی، ارومیه، ایران. | 1393

چکیده

خمیدگی ساقه گل¬دهنده، مهمترین عارضه فیزیولوژیکی ژربرای شاخه بریده.

محمد جواد نظری دلجو
کنفرانساولین کنفرانس ملی گیاهان زینتی ایران، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج، ایران. | 1393

چکیده

بررسی برخی پارامترهای مورفوفیزیولوژیکی گل شاخه بریده مریم در سیستم کشت خاکی و هیدروپونیک.

مهران کنعانی و محمد جواد نظری دلجو.
کنفرانساولین کنفرانس ملی گیاهان زینتی ایران، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج، ایران. | 1393

چکیده

تغییرات فیزیولوژیکی گل مریم تحت تاثیر برخی الیسیتورهای غیر زیستی در سیستم هیدروپونیک.

محمد جواد نظری دلجو،
کنفرانساولین کنفرانس ملی گیاهان زینتی ایران، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج، ایران. | 1393

چکیده

واکنش مورفوفیزیولوژیکی گل شاخه بریده ژربرا (Gerbera jamesonii ‘Tropic blend’) به دماهای مختلف محیط کشت در سیستم بدون خاک.

دیاکو عزیزی و محمد جواد نظری دلجو.
کنفرانساولین کنفرانس ملی گیاهان زینتی ایران، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج، ایران. | 1393

چکیده

مقایسه خصوصیات رشد و¬ نموی و شاخص¬های پس از برداشت ارقام مختلف گل ژربرا در شرایط هیدروپونیک.

دیاکو عزیزی و محمد جواد نظری دلجو.
کنفرانساولین کنفرانس ملی گیاهان زینتی ایران، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج، ایران. | 1393

چکیده

نقش همزیستی باکتری¬های محرک رشد (PGPR) بر کیفیت پس از برداشت گل شاخه بریده ژربرا در شرایط هیدروپونیک.

خالد قادری و محمد جواد نظری دلجو.
کنفرانساولین کنفرانس ملی گیاهان زینتی ایران، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج، ایران. | 1393

چکیده

تغییرات کلروفیل کل، هدایت روزنه¬ای و شاخص¬های پس از برداشت گل شاخه بریده ژربرا تحت غلظت¬های مختلف عناصر غذایی در شرایط آبکشت.

خالد قادری و محمد جواد نظری دلجو.
کنفرانساولین کنفرانس ملی گیاهان زینتی ایران، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج، ایران. | 1393

چکیده

واکنش فیزیولوژیکی شمعدانی عطری (Pelargonium graveoalens L.) به سیستم¬های مختلف کشت خاکی و بدون خاک.

یاسر زینالی و محمد جواد نظری دلجو
کنفرانساولین کنفرانس ملی گیاهان زینتی ایران، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج، ایران. | 1393

چکیده

بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک بر خصوصیات مرفوفیزیولوژیکی گیاه رزماری در سیستم کشت بدون خاک.

حامد سهرابی و محمد جواد نظری دلجو
کنفرانساولین کنفرانس ملی گیاهان زینتی ایران، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج، ایران. | 1393

چکیده

تاثیر پس ازبرداشت اسید سالیسیلیک بر دوام عمر و خمیدگی ساقه ژربرای شاخه بریده.

پریسا علی نژاد و محمد جواد نظری دلجو.
کنفرانساولین کنفرانس ملی گیاهان زینتی ایران، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج، ایران. | 1393

چکیده

افزایش عمر پس ازبرداشت گلرنگ با استفاده از ساکارز و اسید سالیسیلیک.

حسینی، خشنود علیزاده و محمد جواد نظری دلجو.
کنفرانساولین کنفرانس ملی گیاهان زینتی ایران، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج، ایران. | 1393

چکیده

بررسی تاثیر هورمون براسینواسترویید (24-Epibrassinolide) بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی گل همیشه بهار (Calendula officinalis L.) تحت پتانسیلهای مختلف اسمزی محلول غذایی.

ندا مختاری و محمد جواد نظری دلجو،
کنفرانساولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش¬های غیرزیستی. نقده، آذربایجان¬غربی، ایران. | 1392

چکیده

بررسی تأثیر هدایت الکتریکی محلول¬های غذایی بر خصوصیات رشد و نموی گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.) در سیستم هیدروپونیک.

ندا مختاری و محمد جواد نظری دلجو،
کنفرانساولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش¬های غیرزیستی. نقده، آذربایجان¬غربی، ایران. | 1392

چکیده

کنترل تنش خشکی و کاهش اثرات آن در گیاه چمن .Poa pratensis L با استفاده از قارچ مایکوریزای Glumos Intraradices.

خزانی و محمد جواد نظری دلجو،
کنفرانساولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش¬های غیرزیستی. نقده، آذربایجان¬غربی، ایران. | 1392

چکیده

تأثیر سطوح مختلف فسفر بر برخی پارامترهای کیفی و کمی گل شاخه بریده ژربرا در سیستم هایدروپونیک.

پریناز قاسم زاده و محمد جواد نظری دلجو،
کنفرانساولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش¬های غیرزیستی. نقده، آذربایجان¬غربی، ایران. | 1392

چکیده

مدیریت تنش خشکی و افزایش کیفیت و طول عمر گل باغچه ای آهار (Zinnia elegance) با استفاده از کود آلی ورمی کمپوست

زهرا حیدری و محمد جواد نظری دلجو.
کنفرانساولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش¬های غیرزیستی. نقده، آذربایجان¬غربی، ایران. | 1392

چکیده

بررسی تاثیر محلول¬پاشی سیلیسیم بر خصوصیات گل لیلیوم شاخه بریده (Lilium sp) در شرایط هایدروپونیک.

عثمان مام رش پور و محمد جواد نظری دلجو،
کنفرانسهشتمین کنگره علوم باغبانی ایران. همدان، ایران. | 1392

چکیده

اثر تنش خشکی بر پارامترهای فیزیولوژیک پرولین، کلروفیل کل، کاروتنویید، کلسیم و میزان کارایی مصرف آب در گل ناز.

شقایق بهشتی و محمد جواد نظری دلجو.
کنفرانسهشتمین کنگره علوم باغبانی ایران. همدان، ایران. | 1392

چکیده

بررسی تاثیر اسپرمین و اسید سالیسیلیک بر کیفیت و دوام عمر پس ازبرداشت گل شاخه بریده آلسترومریا.

ساناز فرامرزی و محمد جواد نظری دلجو.
کنفرانسهشتمین کنگره علوم باغبانی ایران. همدان، ایران. | 1392

چکیده

تاثیر قارچ¬های مایکوریزا آرباسکولار بر عملکرد گل شاخه بریده ژربرا در شرایط هایدروپونیک.

عباس معروف پور و محمد جواد نظری دلجو.
کنفرانسهشتمین کنگره علوم باغبانی ایران. همدان، ایران. | 1392

چکیده

بررسی تاثیر میزان فعالیت آنزیم فنیل¬آلانین امونیالیاز (PAL) بر تشکیل لیگنین و کنترل عارضه خمیدگی ساقه ژربرا (Gerbera jamesonii).

مسعود عزیزی و محمد جواد نظری دلجو،
کنفرانسهشتمین کنگره علوم باغبانی ایران. همدان، ایران. | 1392

چکیده

بررسی پس¬ازبرداشت تشکیل لیگنین و تغییرات فنول کل بر خمیدگی ساقه ژربرا (Gerbera jamesonii).

مسعود عزیزی و محمد جواد نظری دلجو.
کنفرانسهشتمین کنگره علوم باغبانی ایران. همدان، ایران. | 1392

چکیده

تحریک فعالیت پس¬ازبرداشت آنزیم فنیل¬آلانین امونیالیاز (PAL) و جلوگیری از عارضه خمیدگی ساقه از طریق تیمار نبضی اسید سالیسیلیک.

پروین صیادی و محمد جواد نظری دلجو.
کنفرانسهشتمین کنگره علوم باغبانی ایران. همدان، ایران. | 1392

چکیده

بررسی تاثیر تیمارهای قند و بنزیل آدنین بر ماندگاری گل شاخه بریده مریم.

حسن زاده و محمد جواد نظری دلجو،
کنفرانسدومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه. ایران. | 1392

چکیده

بررسی تاثیر تیمار نیترات نقره بر میزان فعالیت پس ازبرداشت انزیم فنیل آلانین امونیالیاز و خمیدگی ساقه ژربرا.

پروین صیادی و محمد جواد نظری دلجو.
کنفرانسششمین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاوررزی. دانشگاه تربیت مدرس تهران. تهران. ایران. | 1392

چکیده

بررسی ماندگاری و شکوفایی گل شاخه بریده مریم (Polianthes tuberosa) تحت تاثیر تیمارهای قند و بنزیل آدنین.

حسن زاده و محمد جواد نظری دلجو،
کنفرانسششمین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاوررزی. دانشگاه تربیت مدرس تهران. تهران. ایران. | 1392

چکیده

تاثیر غلظت های مختلف عناصرغذایی و بررسی امکان تولید گیاه دارویی به لیمو (Lippia citriodora L.B.K.) در شرایط هایدروپونیک

محمدجواد نظری دلجو، طباطبايي سيد جلال، جابریان همدانی حمیده.
ژورنالمجله علوم و فنون باغبانی ایران. 330- 319 : (13)3. | 1391

چکیده

ضرورت کوددهی سیلیسیم در تولید ژربرای شاخه بریده در سیستم هیدروپونیک.

محمد جواد نظری دلجو،
کنفرانسدومین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای. محلات، استان مرکزی، ایران. | 1391

چکیده

مدیریت کارایی تولید و کاهش ضایعات پس ازبرداشت گل شاخه بریده میخک با استفاده از تکنیک غربالگری ارقام. د

محمد جواد نظری دلجو،
کنفرانسدومین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای. محلات، استان مرکزی، ایران. | 1391

چکیده

تاثیر هیومیک اسید بر رشد و میزان رنگیزه های فتوسنتزی گل همیشه بهار (Calendula officinalis) در سیستم هیدروپونیک.

محمد جواد نظری دلجو،
کنفرانسدومین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای. محلات، استان مرکزی، ایران. | 1391

چکیده

افزایش کارایی تولید در صنعت صادرات گل های شاخه بریده آلسترومربا با استفاده از غربالگری و معرفی ارقام برتر.

محمد جواد نظری دلجو،
کنفرانسدومین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای. محلات، استان مرکزی، ایران. | 1391

چکیده

اثر تنش خشکی بر میزان کلروفیل و خصوصیات فیزیولوژیکی گل همیشه بهار در شرایط گلخانه ای.

محمد جواد نظری دلجو،
کنفرانسدومین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای. محلات، استان مرکزی، ایران. | 1391

چکیده

تاثیر سیلیسیم بر خصوصیات رشدونموی و میزان کلروفیل چمن Lolium perenne cv.Neumane در شرایط هیدروپونیک.

محمد جواد نظری دلجو،
کنفرانسدومین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای. محلات، استان مرکزی، ایران. | 1391

چکیده

مایکوریزا راهکاری در بهبود پارامترهای رشد و تولید ارگانیک گیاه دارویی همیشه بهار.

محمد جواد نظری دلجو،
کنفرانسکنگره ملی کشاورزی ارگانیک. اردبیل. ایران. | 1391

چکیده

تأثیر قارچ مایکوریزا بر مدیریت مصرف آب و فاکتورهای رشدی گیاه همیشه بهار در شرایط گلخانه ای.

محمد جواد نظری دلجو،
کنفرانسکنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای. محلات.ایران | 1391

چکیده

تغذیه سیلیسیمی راهکاری جهت کاهش تنش شوری ری¬گراس چندساله.

محمد جواد نظری دلجو،
کنفرانسهمایش ملی تنش های گیاهی (غیرزیستی). دانشگاه صنعتی اصفهان. ایران | 1391

چکیده

تأثیر خواص آنتی باکتریال اسانس گیاه دارویی نعناع فلفلی بر انسداد آوندی، تغییرات جذب آب و دوام عمر پس از برداشت گل شاخه بریده میخک.

محمد جواد نظری دلجو،
کنفرانسهمایش ملی فیزیولوژی پس از برداشت. شیراز. ایران | 1391

چکیده

تاثیر غلظت های مختلف کلسیم در محلول غذایی و زمان های مختلف محلول پاشی کلسیم بر کیفیت و دوام عمر گل شاخه بریده ژربرا(Gerbera jamesonii var. OR) در شرایط هایدروپونیک.

کبری قلی پور و محمد جواد نظری دلجو.
کنفرانسهمایش ملی فیزیولوژی پس از برداشت. شیراز. ایران | 1391

چکیده

بررسی تاثیر پس ازبرداشت اسید سالیسیلیک و ساکارز بر کیفیت و دوام عمر گل شاخه بریده آلسترومریا Alstroemeria X hybrida.

ساناز فرامورزی، محمد جواد نظری دلجو.
کنفرانسهمایش ملی فیزیولوژی پس از برداشت. شیراز. ایران | 1391

چکیده

تاثیر تیمار نبضی اسپرمین و ساکارز بر دوام عمر و عارضه زرد برگی پس ازبرداشت گل شاخه بریده آلسترومریا Alstroemeria X hybrida.

محمد جواد نظری دلجو،
کنفرانسهمایش ملی فیزیولوژی پس از برداشت. شیراز. ایران | 1391

چکیده

تاثیر هورمون سالیسیلیک اسید روی فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز، تشکیل لیگنین و خمیدگی ساقه ژربرا (Gerbera jamesonii ).

محمد جواد نظری دلجو
کنفرانسهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران. اصفهان، ایران. | 1390

چکیده

تاثیر هورمونی بر اندام زایی مستقیم، غیر مستقیم و کشت سوسپانسیون سلولی در گیاه دارویی غازیاقی.

حمیده جابریان همدان، خسرو پیری و محمد جواد نظری دلجو،
کنفرانسیازدهمین کنگره ژنتیک ایران. دانشگاه شهید بهشتی. تهران، ایران. | 1389

چکیده

تاثیر هورمون‌های مختلف و تعیین بهترین غلظت هورمونی بر القاء کالوس در گیاه دارویی غازیاقی.

حمیده جابریان همدان، خسرو پیری و محمد جواد نظری دلجو.
کنفرانسیازدهمین کنگره ژنتیک ایران. دانشگاه شهید بهشتی. تهران، ایران. | 1389

چکیده

تاثير هدايت الکتريکي محلول هاي غذايي روي رشد رويشي، غلظت و ترکيبات اسانس نعناع فلفلي (Mentha piperita) در شرایط آبکشت

محمدجواد نظری دلجو، طباطبايي سيد جلال و زهتاب سلماسی
ژورنالدانش کشاورزي 43-17:52 | 1386

چکیده

توليد گياه دارويي به ليمو در سيستم کشت هايدروپونيک.

محمد جواد نظری دلجو و سید جلال طباطبایی
کنفرانسپنجمين کنگره علوم باغباني ایران. دانشگاه شیراز. شیراز. ایران. | 1386

چکیده

ارزيابي غلظت نيترات سبزيهاي برگي، غده اي و ميوه اي شهرستان تبريز.

محمد جواد نظری دلجو و همکاران
کنفرانسچهارمين کنگره علوم باغباني ایران. دانشگاه فردوسی مشهد. مشهد، ایران. | 1384

چکیده

Nutrient solutions for Arabidopsis thaliana: a study on nutrient solution composition in hydroponics systems

van Delden, S.H., Nazarideljou, M.J. & Marcelis, L.F.M
JounalPlant Methods (2020) 16, 72 | 2020

Abstract

The phytochemical and quality indices of strawberry fruit under osmotic stress of nutrient solution and foliar application of Putrescine and Salicylic Acid.

Masoud Haghshenas, Mohammad Javad Nazarideljou, Akbar Shokoohian
Jounal International Journal of Horticultural Science and Technology. | 2020

Abstract

Growth, yield and antioxidant capacity of strawberry under various K+:Ca++ ratios in hydroponic culture

Mohammad Javad Nazarideljou, Masoud Haghshenas, Hamideh Jaberian Hamedan and Antonio Ferrante
JounalActa Agriculturae Scandinavica, Section B—Soil & Plant Science, 69(2), 105-113. | 2019

Abstract

Genetic engineering of lignin biosynthesis pathway improved stem bending disorder in cut gerbera (Gerbera jamesonii) flowers

Hamideh Jaberian Hamedan, Mohammad Mehdi Sohani, Ali Aalami, Mohammad Javad Nazarideljou
JounalScientia Horticulturae; 245 (2019) 274–279 | 2019

Abstract

Different K:Ca ratios affected fruit color and quality of strawberry ‘Selva’ in soilless system

Mousa Arshad, Masoud Haghshenas and Mohammad Javad Nazarideljou.
JounalJournal of Plant Nutrition. 41(2); 43-252 | 2018

Abstract

Photosynthetic Reaction, Mineral Uptake and Fruit Quality of Strawberry Affected by Different Levels of Macro-nutrients.

Rouhi Shirko, Nazarideljou Mohammad Javad, Mozafari Ali Akbar, Ghaderi Naser.
Jounal Journal of Plant Nutrition. 41(14); 1807-1820. | 2018

Abstract

Effects of Postharvest Activity of Lignifying Enzymes on Stem Lignification and Stem Bending of Gerbera Cut Flower.

Mohammad Javad Nazarideljou, Masoud Azizi
Conference Int. Horticultural conference“Ornamental Horticulture in the Global Greenhouse” Brisbane, Australia | 2018

Abstract

Methyl jasmonate and α-aminooxi-β-phenyl propionic acid alter phenylalanine ammonia-lyase enzymatic activity to affect the longevity and floral scent of cut tuberose.

Mehran Kanani and M.J. Nazarideljou.
JounalHorticulture, Environment, and Biotechnology. 58(2):136-143. | 2017

Abstract

The Morpho-Physiological and Biochemical Responses of Zinnia to Different Irrigation Regimes in Symbiosis with Glomus mosseae.

Z. Heidari, M.J. Nazarideljou, Y. Rezaie Danesh and N. Khezrinejad.
JounalInternational Journal of Horticultural Science and Technology. 3(1): 19-32. | 2016

Abstract

Floral scent of tuberose (Polianthes tuberosa L.) in soil and soilless culture systems.

Mohammad Javad Nazarideljou,
Conference1st Inter. and 2nd National Ornamental Plants Congress. Ferdowsi Uni. of Mashhad, Mashhad, Iran. | 2016

Abstract

Postharvest Assessment of Lignifying Enzymes Activity, Flower Stem Lignification and Bending Disorder of Gerbera Cut Flower.

Mohammad Javad Nazarideljou and Masoud Azizi.
Jounal International Journal of Horticultural Science and Technology. 2(1):87-95. | 2015

Abstract

Effect of Glomous mosseae inoculation on growth and flower quality of zinnia bedding plants under different drought levels.

M.J. Nazarideljou, Z. Heidari and H. Jaberian Hamedan.
JounalActa Horticulture. 1104: 73-78. | 2015

Abstract

Effect of AOPP as a PAL enzyme inhibitor on vase life and floral scent of tuberose cut flower.

Mehran Kanani and M.J. Nazarideljou.
Conference3rd International symposium on quality management in supply chains of ornamentals (ISHS). Kermanshah | 2015

Abstract

Morphological traits and floral scent of tuberose affected by application of methyl jasmonate.

Mehran Kanani and Mohammad Javad Nazarideljou.
Conference3rd International symposium on quality management in supply chains of ornamentals (ISHS). Kermanshah | 2015

Abstract

Improvement of Morpho-Physiological Traits and Antioxidant Capacity of Zinnia (Zinnia Elegance ‘Dreamland Red’) By Arbuscular Mycorrhizal Fungi (Glomus mosseae) Inoculation.

Zahra Heidari and M.J. Nazarideljou.
JounalInternational Journal of Advanced Biological and Biomedical Research. 2(10): 2627-2631. | 2014

Abstract

Effects of Vermicompost on Growth Parameters, Water Use Efficiency and Quality of Zinnia bedding plants (Zinnia elegance ‘Dreamland Red’) under Different Irrigation Regimes.

M.J. Nazarideljou and Zahra Heidari.
JounalInternational Journal of Horticultural Science and Technology. 1(2): 141-150. | 2014

Abstract

Effect of Pre and Post Anthesis Foliar Application of Calcium on Postharvest Quality of Gerbera Cut Flower.

M.J. Nazari Deljou, K. Gholipour.
JounalActa Horticulture. 1034: 539-544. | 2014

Abstract

Effect of Inoculation with Arbuscular Mycorrhizal Fungi (AMF) On Gerbera Cut Flower (Gerbera Jamesonii) Production in Soilless Cultivation.

M.J. Nazari Deljou, A. Marouf Pour, H. Jaberian Hamedan.
Jounal.Acta Horticulture. 1034: 417-422. | 2014

Abstract

Effect of Arbuscular Mycorrhizal Fungi (Glomous mosseae) on Morpho-Physiological Traits of Zinnia Bedding Plants under Different Irrigation Regimes.

Mohammad Javad Nazarideljou, Zahra Heidari
ConferenceInt. Horticultural conferen. “Ornamental Horticulture in the Global Greenhouse”. Brisbane, Australia | 2014

Abstract

Physiological and Biochemical Responses of Pot Marigold to Osmotic Potential of Nutrient Solutions, Under Foliar Application of Brassinosteroid (24-Epibrassinolide) In Soilless Conditions.

Mohammad Javad Nazarideljou, Neda Mokhtari and Hosein Afshar
Conference Int. Horticultural conf. “Ornamental Horticulture in the Global Greenhouse”. Brisbane, Australia. | 2014

Abstract

Postharvest Application of Salicylic Acid Increases Lignifying Enzymes Activity, Stem Lignification and Resistance to Stem Bending in Cut Gerbera Flowers.

Mohammad Javad Nazarideljou, Parvin Sayadi
ConferenceIntern. Horticultural conf. “Ornamental Horticulture in the Global Greenhouse”. Brisbane, Australia. | 2014

Abstract

Effect of Nano-Silicon Foliar Application on Resistance to Whitefly (Trialeurodes vaporariorum) and Flower Vase Life of Gerbera Cut Flower.

Mohammad Javad Nazarideljou, Parisa Ranjbar and Nabi Khezri Nejad
ConferenceInternational Conference on Biopesticides. Antalya-Turkey. | 2014

Abstract

Effect of ultraviolet-C light on gray mold (Botrytis cinerea), photosynthetic pigments and floricultural traits of Rose cut flower ‘Anjelina’.

Mohammad Javad Nazarideljou, Arezoo Pashaee and Nabi Khezri Nejad
ConferenceInternational Conference on Biopesticides. Antalya-Turkey. | 2014

Abstract

Study on the effects of flower pigments on resistance of Rose cut flower Angelina and Avalanche cultivars to gray mold (Botrytis cinerea).

Mohammad Javad Nazarideljou, Arezoo Pashaee and Nabi Khezri Nejad
ConferenceInternational Conference on Biopesticides. Antalya-Turkey. | 2014

Abstract

Phytochemical composition and in vitro antimicrobial and antioxidant activities of some medicinal plants.

Hamideh Jaberian, Khosro Piri and Javad Nazari.
JounalFood Chemistry. 136: 237–244. | 2013

Abstract

Effect of Pre and Post Anthesis Foliar Application of Calcium on Postharvest Quality of Gerbera Cut Flower.

M.J. Nazari Deljou, K. Gholipour.
JounalInternational Symposium on Growing Media and Soilless Cultivation, Leiden, Netherlands. | 2013

Abstract

Assessment of Integrated Nutrient Management of Cut Gerbera (Gerbera jamesonii Bolus ex. Hook f.) Flowers by Arbuscular Mycorrhizal Fungi in Soilless Culture.

Mohammad Javad Nazarideljou, Abbas Marouf Pour
Conference International Symposium on Growing Media and Soilless Cultivation, Leiden, Netherlands. | 2013

Abstract

Effect of Cultivar on Water Relations and Postharvest Quality of Gerbera (Gerbera jamesonii Bolus ex. Hook f.) Cut Flower.

Nazari Deljou Mohammad Javad, Pour Youssef Mahmood, Karamian Roya and Jaberian Hamedani Hamideh.
JounalWorld Applied Sciences Journal. 18 (5): 698-703. | 2012

Abstract

Callus induction and plant regeneration from leaf explants of Falcaria vulgaris an important medicinal plant.

Jaberian Hamideh, Piri Khosro and Nazari Deljou Mohammad Javad.
Jounal Journal of Medicinal Plants Research. 6(18), pp. 3407-3414. | 2012

Abstract

Postharvest evaluation of vase life, stem bending and screening of cultivars of cut gerbera (Gerbera jamesonii Bolus ex. Hook f.) flowers.

Nazari Deljou Mohammad Javad, Khalighi Ahmad, Arab Mostafa and Karamian Roya.
JounalAfrican Journal of Biotechnology. 10(4), pp. 560-566. | 2011

Abstract

Evaluation of valerian and lemon verbena production using difference soilless and soil cultivation under glasshouse.

S. J. Tabatabaie, F. Azarmi, M.R. Dadpour, H. Nazemiyeh, J. Nazari.
JounalActa Horticulture. 747: 465-470. | 2007

Abstract

Influence of various electrical conductivity levels on the growth and essential oil content of peppermint (Mentha piperita L.) grown in hydroponic.

S.J. Tabatabaie, J. Nazari, H. Nazemiyeh, S. Zehtab, F. Azarmi.
JounalActa Horticulture. 747: 197-201. | 2007

Abstract

Influence of nutrient concentrations and NaCl salinity on the growth, photosynthesis and essential oil content of peppermint and lemon verbena.

Seyed Jalal Tabatabaie and Javad Nazari.
JounalTurkish Journal of Agriculture and Forestry. 31: 245-253. | 2007

Abstract

Influence of various electrical conductivity levels on the growth and essential oil content of peppermint (Mentha piperita L.) grown in hydroponic.

ConferenceVIII International Symposium on Protected Cultivation in Mild Winter Climates: Advances in Soil and | 2007

Abstract

Evaluation of valerian and lemon verbena production using difference soilless and soil cultivation under glasshouse.

S. J. Tabatabaie, F. Azarmi, M.R. Dadpour, H. Nazemiyeh, J. Nazari.
ConferenceVIII International Symposium on Protected Cultivation in Mild Winter Climates: Advances in Soil and | 2007

Abstract

دروس جاری

 • اکنون 1397

  ازدیاد نباتات

 • اکنون 1395

  زبان تخصصی "دانشجویان علوم باغبانی"

 • اکنون 1390

  پرورش گیاهان بروش هایدروپونیک

 • اکنون 1390

  اصول باغبانی

 • اکنون 1390

  تولید و فرآوری گیاهان دارویی

سوابق تدریس

 • 1395 1389

  فیزیولوژی پس ازبرداشت محصولات باغبانی

 • 1394 1388

  پرورش گیاهان در مناطق خشک و نیمه خشک

 • 1392 1386

  درختان و درختچه های زینتی

 • 1391 1388

  گیاهان دارویی و ادویه ای