مراتب علمی

  • اکنون 1389

    استادیار

تحصیلات

  • 1388 دکترای تخصصی

    رادیولوژی دامپزشکی

    دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

افتخارت و جوایز

پروژه‌های تحقیقاتی

نمایش:

دروس جاری

سوابق تدریس