مراتب علمی

 • اکنون 1391

  استادیار

تحصیلات

 • 1391 دکترا

  حقوق کیفری و جرم شناسی

  آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

 • 1386 کارشناسی ارشد

  حقوق جزا و جرم شناسی

  شهید بهشتی

 • 1383 کارشناسی

  فقه و حقوق

  مذاهب اسلامی تهران

افتخارت و جوایز

پروژه‌های تحقیقاتی

نمایش:

دروس جاری

سوابق تدریس