مراتب علمی

 • اکنون 1392

  استادیار

تحصیلات

 • 1388 دکتری تخصصی

  منابع طبیعی (سنجش از دور و GIS)

  علوم و تحقیقات تهران

 • 1384 کارشناسی ارشد

  مهندسی منابع طبیعی (سنجش از دور و GIS)

  دانشگاه تهران

 • 1382 کارشناسی

  مهندسی منابع طبیعی

  دانشگاه گیلان

افتخارت و جوایز

 • 1395
  پژوهشگر فعال دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي
 • 1394
  پژوهشگر برتر دوم دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي
 • 1384
  رتبه سوم مقطع كارشناسي ارشد
 • 1383
  رتبه 9 در آزمون کارشناسی ارشد
 • 1382
  رتبه اول مقطع کارشناسی
 • 1379
  دانشجوي ممتاز دانشگاه در سال ۱۳۷۹

پروژه‌های تحقیقاتی

 • ارزيابي مطلوبيت زيستگاه ميش‌مرغ با کاربرد ENFA و GIS (مطالعه موردي: شهرستان بوکان)

نمایش:

ارزيابي کارايي ابزار Arc-CN Runoff در برآورد ميزان رواناب و مقايسه تغييرات آن در سال‌هاي 1375 و 1390 در آبخيز هراز استان مازندران

ناصر احمدی ثانی، کريم سليماني، ليدا رزاق نيا، رئوف مصطفي زاده، جلال زندي
ژورنالهيدروژئومورفولوژي | 1397

چکیده

تهيه نقشه پارامترهاي خاک در مطالعات علوم محيطي بر ‌اساس اصول ژئوپدولوژي با کاربرد سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي

ناصر احمدی ثانی، ساسان بابايي کفاکی
ژورنالتحقيقات منابع طبيعي تجديدشونده | 1397

چکیده

تهيه نقشه پارامترهاي خاک با کاربرد سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي

ناصر احمدی ثانی
کنفرانسهمايش ملي ژئوماتيک 96 | 1396

چکیده

بررسي قابليت تصاوير IRS-P6 جهت مدل‌سازي شوري خاک

محمد خوان‌يغما، ناصر احمدي ثاني (نويسنده مسئول)، نادر جليل‌نژاد
ژورنالنشريه دانش آب و خاک | 1395

چکیده

بررسي امكان استفاده چندمنظوره از مناطق جنگلي زاگرس با كاربرد GIS، RS و AHP

ناصر احمدي ثاني، ساسان بابايي کفاکی، اسدالله متاجي، ليدا رزاق نيا
ژورنالمجله جنگل و فرآورده هاي چوبي | 1395

چکیده

بررسي امکان توسعه گردشگري در جنگل با استفاده از روش ارزيابي چند معياره در محيط سامانه اطلاعات جغرافيايي

حميد صوفي، ساسان بابايي کفاکی، وحيد اعتماد، ناصر احمدي ثاني
ژورنالمجله جنگل و فرآورده هاي چوبي | 1395

چکیده

بررسي قابليت و پتانسيل طرح هاي جنگلداري در راستاي اهداف گردشگري

حميد صوفي، ساسان بابايي کفاکی، وحيد اعتماد، ناصر احمدي ثاني
کنفرانسهمايش ملي مديريت خردمندانه فضاي سرزمين | 1395

چکیده

بررسي قابليت اکولوژيک براي کاربري هاي کشاورزي با کاربرد GIS

نسرين روزي خواه، ناصر احمدي ثاني، نادر جليل نژاد
کنفرانساولين همايش ملي ارزيابي، مديريت و آمايش محيط زيستي در ايران | 1394

چکیده

ترسيم نقشه تناسب گردشگري با استفاده از AHP و GIS

حميد صوفي، ساسان بابايي کفاکی، وحيد اعتماد، ناصر احمدي ثاني
کنفرانساولين همايش ملي گردشگري، جغرافيا و محيط زيست پاک | 1394

چکیده

کاربردهای GIS در کشاورزی

ناصر احمدی ثانی، عبدالهادی همتیار
کتابدانشگاه آزاد اسلامی | 1394

چکیده

بررسي و مقايسه توان اکولوژيک و کاربري هاي فعلي بر اساس اصول آمايش سرزمين

سوران باليغي، ناصر احمدي ثاني (نويسنده مسئول)، عبدالله جوانمرد
ژورنالنشريه دانش کشاورزي و توليد پايدار | 1393

چکیده

تهيه نقشه فرسايش خاک با کاربرد روش فائو و سامانه اطلاعات جغرافيايي و سنجش از دور

لیدا رزاق نیا، ناصر احمدی ثانی
کنفرانسهمايش ژئوماتيک 93 | 1393

چکیده

بررسي تغييرات کاربري اراضي با کاربرد سنجش از دور و GIS

ليدا رزاق نيا، کريم سليماني، ناصر احمدي ثاني، جلال زندي
کنفرانساولين همايش ملي نقش برنامه ريزي و طراحي شهري بر سيلاب شهري | 1393

چکیده

تهيه نقشه‌ شماره منحني و رواناب با کاربرد ابزار ArcCN-Runoff در محيط GIS

ليدا رزاق نيا، کريم سليماني، ناصر احمدي ثاني، جلال زندي
کنفرانساولين همايش ملي نقش برنامه ريزي و طراحي شهري بر سيلاب شهري | 1393

چکیده

بررسي پتانسيل اراضي براي کشت ديم با کاربرد تصميم‌گيري چند معياره و سامانه اطلاعات مکاني

ليلا سعدآبادي، ناصر احمدي ثاني، عبدالله جوانمرد، نادر قائمیان
کنفرانسهمايش ژئوماتيک 92 | 1392

چکیده

Assessment of rare Bird (Otis Tarda) Habitats in Boukan City Using GIS

ناصر احمدی ثانی، محمد احمدی
کنفرانسسومين همايش برنامه‌ريزي و مديريت محيط زيست | 1392

چکیده

ارزيابي توان اکولوژيک براي کاربري هاي کشاورزي با کاربرد سامانه اطلاعات جغرافيايي

سوران باليغي، ناصر احمدي ثاني (نويسنده مسئول)، عبدالله جوانمرد
کنفرانسهمايش ژئوماتيك 91 | 1391

چکیده

نقش سيستم اطلاعات جغرافيايي و سنجش از دور در مديريت بهينه منابع آب و خاک در کشاورزي

شهناز آقا محمدي، لقمان رشيدپور، ناصر احمدي ثاني
کنفرانسسومين همايش ملي مديريت جامع منابع آب | 1391

چکیده

ارزيابي تنوع زيستي گياهي دردو عرصه تحت چرا وقرق مراتع قمچيان مريوان

محمد فيضي، منصور سهرابي، ناصر احمدي ثاني
کنفرانساولين همايش ملي حفاظت و برنامه ريزي محيط زيست | 1391

چکیده

بررسي کاربرد سنجش از دور در شناسايي ويژگي هاي خاک در کشاورزي دقيق

ناصر احمدی ثانی، محمد خوان یغما
کنفرانساولين کنفرانس ملي راهکارهاي دستيابي به توسعه پايدار | 1391

چکیده

بررسي امکان فعاليت هاي اکوتوريسمي از نظر اکولوژيک در جنگل هاي زاگرس شمالي با کاربرد تصميم گيري هاي چند معياره، سيستم اطلاعات جغرافيايي و سنجش از دور

ناصر احمدي ثاني، ساسان بابايي کفاکی، اسدالله متاجی
ژورنالمجله آمايش سرزمين | 1390

چکیده

كاربرد سامانه اطلاعات جغرافيايي و سنجش از دور در مطالعات ارزيابي توان اكولوژيك

ناصر احمدی ثانی، ساسان بابايي کفاکی، اسدالله متاجی
کنفرانسهمايش ژئوماتيك 90 | 1390

چکیده

ارزيابي توان اکولوژيک مناطق جنگلي زاگرس براي کاربري اکوتوريسم گسترده با کاربرد تصميم گيري هاي چند معياره، سيستم اطلاعات جغرافيايي و سنجش از دور

ناصر احمدی ثانی، ساسان بابايي کفاکی، اسدالله متاجی
کنفرانسهمايش ملي جنگل و صنايع چوب | 1389

چکیده

بررسي تغييرات گستره جنگل و ارتباط آن با عوامل توپوگرافي به روش اثر نسبي

اسماعيل مام محمودي، شعبان شتايي، ناصر احمدي ثاني، رضا باقري
کنفرانسدومين همايش بين المللي تغيير اقليم و گاهشناسي درختي در اكوسيستم هاي خزري | 1389

چکیده

تهيه نقشه كاربري اراضي منطقه جنگلي شهر ربط شهرستان سردشت با استفاده از تصاوير ماهواره اي IRS-liss IV

اسماعيل مام محمودي، شعبان شتايي، رضا باقري، ناصر احمدي ثاني
کنفرانسدومين همايش بين المللي تغيير اقليم و گاهشناسي درختي در اكوسيستم هاي خزري | 1389

چکیده

بررسي قابليت تصاوير ASTER جهت تهيه نقشه تراكم جنگل‌هاي زاگرس

ناصر احمدي ثاني، علي اصغر درويش صفت، محمود زبيري، علي فرزانه
ژورنالمجله منابع طبيعي ايران | 1387

چکیده

ماهواره‌هاي خانواده SPOT، مشخصات، داده‌ها و كاربردهاي آنها با تاكيد بر SPOT5

ناصر احمدی ثانی،
ژورنالمجله علمي تخصصي نقشه‌برداري | 1386

چکیده

Detecting Temporal and Spatial Changes in Land Use Using Satellite Data in Haraz Basin

Naser Ahmadi Sani, Karim Solaimani, Lida Razaghnia, Jalal Zandi
JounalJournal Of Radar and Optic Remote Sensing | 2018

Abstract

A survey on current distribution and habitat suitability of the Great Bustard in West Azerbaijan, Iran

Naser Ahmadi Sani
JounalJournal of Wildlife and Biodiversity | 2017

Abstract

Integrated use of GIS, remote sensing and multi-criteria decision analysis for ecological land suitability assessment in multi-functional forestry

Naser Ahmadi Sani, Sasan Babae Kafaky, Timo Pukkala, Asadollah Mataji
JounalJournal of Forestry Research | 2016

Abstract

Habitat Suitability Modeling of Great Bustard, Otis tarda, using ENFA and GIS

Naser Ahmadi Sani
JounalPakistan Journal of Zoology | 2015

Abstract

Ecological Land Suitability for Dry Farming using AHP and GIS

Laila Saadabadi, Naser Ahmadi Sani (Corresponding Author)
JounalAdvances in Bioresearch | 2015

Abstract

Multipurpose use possibility of Zagros Forest Areas Using GIS, RS and AHP

Naser Ahmadi Sani, Sasan Babae Kafaky, Timo Pukkala, Asadollah Mataji
Conference Agro-Geoinformatics2015 | 2015

Abstract

Warning to the Status of Critically Endangered Great Bustard

Rahim Abdolkarimi, Naser Ahmadi Sani
JounalJournal of American Science | 2012

Abstract

Ecological capability assessment for multiple use in forest areas using GIS-based multiple criteria decision making approach

Sasan Babae Kafaky, Timo Pukkala, Asadollah Mataji, Naser Ahmadi Sani
JounalAmerican journal of environmental sciences | 2009

Abstract

Updating the land cover map using satellite data, in order to integrated management of natural resources

Omid Rafian, Jinos Gashasy, Naser Ahmadi Sani
JounalWorld Applied Science Journal | 2008

Abstract

Updating the land cover map using satellite data, in order to integrated management of natural resources

Omid Rafian, Jinoos Gashasi, Naser Ahmadi Sani
Conference4th GIS Conference along with ISPRS Workshop on Geoinformation and Decision Support Systems | 2008

Abstract

Potentiality of ASTER Images for Forest Density Mapping in Zagros

Naser Ahmadi Sani, Ali Asghar Darvishsefat, Mahmood Zobeiri, Ali Farzaneh
Conference7th Geomatica: Sensors with High Resolution and theirs applications | 2007

Abstract

دروس جاری

 • اکنون 1396

  مدیریت منابع طبیعی

 • اکنون 1396

  انسان و محيط زيست

 • اکنون 1395

  زبان تخصصي کشاورزی

 • اکنون 1394

  گیاهان دارویی

 • اکنون 1393

  مباني و مديريت محيط زيست

 • اکنون 1392

  کشاورزی پایدار

 • اکنون 1391

  علفهاي هرز و کنترل آنها

 • اکنون 1391

  کاربرد کامپیوتر و اینترنت

 • اکنون 1390

  اکولوژی

 • اکنون 1389

  آمایش سرزمین

 • اکنون 1389

  ارزیابی اراضی

 • اکنون 1388

  سنجش از دور

 • اکنون 1388

  سامانه اطلاعات جغرافیایی

 • اکنون 1388

  مرتعداری

 • اکنون 1387

  گیاهشناسی

 • اکنون 1387

  زیست شناسی

 • اکنون 1385

  منابع طبيعي و محيط زيست

سوابق تدریس