مراتب علمی

  • اکنون 1387

    مربی

تحصیلات

  • 1396 دکترا

    تربیت بدنی

    دانشگاه ارومیه

افتخارت و جوایز

پروژه‌های تحقیقاتی

نمایش:

دروس جاری

سوابق تدریس