مراتب علمی

 • اکنون 1390

  استادیار

تحصیلات

 • 1390 دکتری

  روانشناسی عمومی

  دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران

 • 1384 کارشناسی ارشد

  روانشناسی عمومی

  دانشگاه تهران

 • 1380 کارشناسی

  روانشناسی بالینی

  دانشگاه تبریز

افتخارت و جوایز

پروژه‌های تحقیقاتی

 • بررسی میزان افسردگی کارکنان نیروی انتظامی استان کردستان و علل و عوامل آن

نمایش:

بررسی اثربخشی الگوی تاب آوری بر بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به اسکلروز چندگانه: یک مطالعه پیگیرانه

جلیل فایند ، مریم اکبری، امید مرادی و کیومرث کریمی
ژورنالمجله علمی-پژوهشی پژوهش توانبخشی در پرستاری | 1398

چکیده

تدوین برنامه آموزشی سازگاری اجتماعی و اثر بخشی آن بر میزان قلدری دانش آموزان پسر

مسعود نجاری، هوشنگ جدیدی، امید مرادی و کیومرث کریمی
ژورنالمجله علمی-پژوهشی پژوهشهای روانشناسی اجتماعی | 1397

چکیده

ر حال حاضر قلدری در مدارس یک پدیده همه‌گیر است که میلیون‌ها دانش‌آموز را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بر همین اساس هدف از پژوهش حاضر تدوین برنامه آموزشی سازگاری اجتماعی و اثربخشی آن بر میزان قلدری دانش‌آموزان پسر دوره دوم متوسطه بود. روش: روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه مورد مطالعه پژوهش شامل کلیة دانش‌آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهر بوکان در سال تحصیلی 97-1396 بودند که از طریق روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تعداد 30 نفر (15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه کنترل) انتخاب گردید و جهت جمع‌آوری داده‌ها به مقیاس قلدری ایلی نویز (2001) پاسخ دادند. گروه آزمایش طی 10 جلسه 90 دقیقه‌ای و به مدت 5 هفته متوالی (هر هفته 2 جلسه) تحت آموزش برنامه سازگاری اجتماعی قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ مداخله‌ای دریافت نکرد. داده‌های بدست آمده با استفاده از روش تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که آموزش برنامة سازگاری اجتماعی بر کاهش قلدری دانش‌آموزان تأثیر معناداری داشته است (52/0=η، p<0/000، f= 28/94). نتیجه‌گیری: در مجموع نتایج حاکی از اثربخش بودن برنامه سازگاری اجتماعی به عنوان یک روش مؤثر در کاهش قلدری دانش‌آموزان پسر بود. پیشنهاد می‌شود که این برنامه در دستور کار متولیان آموزش و پرورش و نهادهای تربیتی جهت مقابله و کاهش رفتارهای افراد قلدر در مدارس قرار بگیرد.

اثربخشی مدل خود تنظیمی هیجانی بر بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

جلیل فایند ، مریم اکبری، امید مرادی و کیومرث کریمی
ژورنالمجله علمی پژوهشی سلامت و مراقبت | 1397

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به شیوع مشکلات روان‌شناختی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس، برخی از گزارش‌‌ها اثربخشی مدل خودتنظیمی هیجانی را مقدم بر درمان‌های مرسوم قبلی دانسته‌اند. بر ‌این اساس این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی مدل خودتنظیمی هیجانی بر بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس انجام شد.‌ روش کار: این پژوهش به‌صورت نیمه تجربی بود که در آن از طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه پژوهش شامل بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس شهر تبریز در سال 1397 بودند. ابتدا از 220 بیمار، آزمون کیفیت زندگی به‌ عمل آمد و از بین آنها تعداد 40 نفر که طبق معیار نقطه برش در سطح نامطلوبی قرار داشتند، انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی در دو گروه 20 نفری آزمون و کنترل قرار گرفتند. مداخله مبتنی بر آموزش خودتنظیمی هیجانی طی 12 جلسه نود دقیقه‌ای، هر هفته یک جلسه اجرا شد. ده روز و سه ماه پس از اتمام جلسات، مجدداً آزمون کیفیت زندگی روی دو گروه اجرا گردید. داده‌‌ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس اندازه گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: تحلیل داده‌‌ها نشان داد که بین میانگین نمره‌های پس‌آزمون گروه های آزمون و کنترل تفاوت معنی‌داری وجود داشت (0/01

رابطه نگرش های مذهبی و دشواری تنظیم هیجانی با امیدواری در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده

الناز خدادادی و، بهمن کرد و کیومرث کریمی
کنفرانسششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران | 1397

چکیده

رابطه دشواری تنظیم هیجانی با امیدواری در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده

الناز خدادادی ، بهمن کرد و کیومرث کریمی
کنفرانسششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران | 1397

چکیده

چالش ها و فرصتهای معلمان در اجرای برنامه درسی به عنوان یک راهبر

کیومرث کریمی، نیلوفر عزیزی
کنفرانسسومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالش ها و ذا حل ها | 1396

چکیده

بررسی رابطه تاب آوری و نارسایی هیجانی با دلزدگی زناشویی معلمان شاغل در مدارس

سکینه موحد و کیومرث کریمی
ژورنالپیشرفتهای نوین در علوم رفتاری | 1396

چکیده

بررسی رابطه بین امید با رضایت تحصیلی دختران دبیرستانی ارومیه

مریم رستمیان ، محمد آزاد عبدالله پور و کیومرث کریمی
کنفرانسسومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران | 1396

چکیده

بررسی رابطه بین کمال گرایی و افسردگی در بین دانشجویان

فریده امراهی و کیومرث کریمی
کنفرانس کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی | 1396

چکیده

بررسی رابطه سبک های حل مساله با خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

زهرا اعتمادی و کیومرث کریمی
کنفرانسکنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی | 1396

چکیده

رابطه خودکارآمدی تحصیلی با تنیدگی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد مهاباد در سال تحصیلی 95-96

زهرا اعتمادی و کیومرث کریمی
کنفرانسکنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی | 1396

چکیده

بررسی رابطه صفات شخصیتی و هوش معنوی با جهت گیری مذهبی دانشجویان

محمد آزاد عبدالله پور، کیومرث کریمی و پیمانه فرمانی
کنفرانسنخستین همایش پژوهش در روانشناسی و علوم رفتاری ایران | 1396

چکیده

مقایسه نوع افکار و باورهای غیر منطقی افراد آمپوتانسیون با افراد عادی

کیومرث کریمی، شهناز شاطبی
کنفرانسنخستین همایش پژوهش در روانشناسی و علوم رفتاری ایران | 1396

چکیده

بررسی اثربخشی آموزش امید درمانی بر کاهش تنیدگی ادراک شده زوجین در حال طلاق شهرستان مهاباد

حلیمه نورانی کلیجی و کیومرث کریمی
کنفرانسنخستین همایش پژوهش در روانشناسی و علوم رفتاری ایران | 1396

چکیده

بررسی رابطه ی بین ترتیب تولد و میزان پرخاشگری کارکنان نیروی انتظامی در شهرستان سنندج

مسعود نجاری ، فرشید بی باک ، کامران مام قادری و کیومرث کریمی
کنفرانسسومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم تربیتی، روانشناسی و آسیب های اجتماعی | 1396

چکیده

تحلیل رابطه بین انگیزش تحصیلی با فرسودگی تحصیلی دانشجویان

پردیس حبیب زاده ، کیومرث کریمی و محمد آزاد عبدالله پور
کنفرانسچهارمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران | 1396

چکیده

بررسی رابطه بین ابعاد کمال گرایی با فرسودگی تحصیلی دانشجویان

پردیس حبیب زاده ، کیومرث کریمی و محمد آزاد عبدالله پور
کنفرانس سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران | 1396

چکیده

بررسی رابطه بین ذهن آگاهی با رضایت تحصیلی دختران دبیرستانی ارومیه

مریم رستمیان ، محمد آزاد عبدالله پور و کیومرث کریمی
کنفرانسسومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران | 1396

چکیده

بررسی ارتباط پروفایل روان‌شناختی مادران باردار با وزن، قد و دور سر نوزادان هنگام تولد

افسر حاجی، هیمن محمود فخه، کیومرث کریمی و آزاده عباسی
ژورنالفصلنامه نسیم تندرستی | 1395

چکیده

اثر بخشی آموزش هوش معنوی بر کاهش پرخاشگری کارکنان پلیس شهرستان سنندج

فرشید بی باک، کیومرث کریمی و محمد آراد عبدالله پور
ژورنالدانش انتظامی کردستان | 1395

چکیده

رابطه هوش هیجانی و شفقت نسبت به خود با بهزیستی ذهنی درپرسنل نیروهای مسلح شهر ارومیه

نوروز قاسم نژاد، محمد آزاد عبدالله پور و کیومرث کریمی
کنفرانسکنگره بین المللی مطالعات رفتاری جامعه و سبک زندگی سالم | 1395

چکیده

رابطه هوش هیجانی و شفقت نسبت به خود با بهزیستی ذهنی درپرسنل نیروهای مسلح شهر ارومیه

نوروز قاسم نژاد، محمد آزاد عبدالله پور و کیومرث کریمی
کنفرانسکنگره بین المللی مطالعات رفتاری جامعه و سبک زندگی سالم | 1395

چکیده

اثر بخشی فراشناخت درمانی بر کاهش علایم افسردگی

هاجر حسن زاده و کیومرث کریمی
کنفرانسدومین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم رفتاری و علوم تربیتی | 1395

چکیده

نقش نگرانی، بلاتکلیفی و ننگ اجتماعی در پیش‌بینی کیفیت زندگی و خود کارآمدی بیماران مبتلا به صرع

افسر حاجی و کیومرث کریمی
ژورنالمجله علمی پژوهشی سلامت و مراقبت | 1394

چکیده

بررسی مبانی روانشناختی،اهداف و گزاره های منتج در سند برنامه درسی ملی

محمد آزاد عبدالله پور و کیومرث کریمی
کنفرانس اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی | 1393

چکیده

بررسی رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیت و نگرش های صمیمانه

کیومرث کریمی، محمد آزاد عبداللله پور و بهمن کرد
کنفرانس نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین | 1391

چکیده

بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی و نگرش های صمیمانه

کیومرث کریمی، محمد آزاد عبداللله پور و بهمن کرد
کنفرانساولین کنگره ملی روانشناسی اجتماعی | 1391

چکیده

رابطه سبک های شناختی مستقل از زمینه و وابسته به زمینه با عملکرد نوجوانان در آزمونهای مداد و کاغذی

بهمن کرد ، محمد آزاد عبدالله پور و کیومرث کریمی
کنفرانساولین کنگره بین المللی روانشناسی کودک و نوجوان | 1390

چکیده

بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و ابعاد شخصیت

محمد علی بشارت، کیومرث کریمی و عباس رحیمی نژاد
ژورنالمجله علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی | 1385

چکیده

بررسی تاثیر سخت کوشی بر سلامت روانی و موفقیت تحصیلی

محمد علی بشارت، رضا پورحسین، کیومرث کریمی
ژورنالمجله علمی پژوهشی علوم روانشناختی | 1384

چکیده

The Comparison of the Function of the Children with Autism Disorder, Children with Learning Disabilities and Normal Children in the Family Drawing Test among Iranian Students

Qumarth Karimi, Leila Fatali
JounalAdvances in Environmental Biology | 2015

Abstract

The Effect of Life Skills Training on the Educational Stress Deduction of the Islamic Azad University Students in 2013-2014

Mehdi Rostami , Qumarth Karimi
JounalInternational Letters of Social and Humanistic Sciences | 2015

Abstract

The Effect of Group Cognitive Therapy on the Self-blame Thoughts of Mothers with Children who have Autism Disorder

Shahla Amani , Qumarth Karimi
JounalIndian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences | 2015

Abstract

Consequences of Conflict between Work and Family among Iranian Female Teachers

Karimi, Qumarth; Jomehri, Farhad; Asadzadeh, Hasan; and Sohrabi, Faramarz
JounalIournal of Basic and Applied Scientific Research | 2012

Abstract

دروس جاری

 • اکنون 1395

  روانشناسی جنایی

 • اکنون 1390

  روانشناسی مرضی کودک

 • اکنون 1389

  آسیب شناسی روانی

 • اکنون 1389

  نظریه های شخصیت

 • اکنون 1389

  انگیزش و هیجان

سوابق تدریس