مراتب علمی

 • اکنون 1396

  استادیار

 • 1396 1383

  مربی

تحصیلات

 • 1396 دکتری تخصصی

  عمران-سازه

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

 • 1382 کارشناسي ارشد

  مهندسي عمران، زلزله

  دانشگاه صنعتي اميركبير (پلي‌تكنيك تهران)

 • 1380 کارشناسی

  مهندسی عمران-عمران

  دانشگاه تبريز

افتخارت و جوایز

پروژه‌های تحقیقاتی

نمایش:

جداسازی لرزه‌ای قائم با میراگرهای ویسکوز و ویسکوالاستیک در حالت‌های عملکردی مختلف برای کاهش پاسخ لرزه‌ای

رضا میلانچیان، , محمود حسینی, مسعود نکویی
ژورنالنشریه علمی پژوهشی علوم و مهندسی زلزله | 1397

چکیده

در این پژوهش، جداسازی لرزه‌ای قائم یک ساختمان به دو زیرسازه با مشخصات دینامیکی متفاوت با هدف کاهش پاسخ لرزه‌ای مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور یک قاب برشی با میراگر ویسکوز و ویسکوالاستیک به دو زیرسازه تفکیک شده و پاسخ لرزه‌ای سازه اصلی و سازه‌های جداسازی شده قائم (س.ج.ق.) برای تعداد قابل‌توجهی از نسبت‌های جرم و سختی زیرسازه‌ها نسبت به سازه اصلی، تحت تحریک زلزله‌هایی با پریود غالب کمتر از نیم ثانیه و بیشتر از نیم ثانیه محاسبه شده است. در این مطالعه دستگاه مختصات جداسازی و نمودارهای کانتوری معرفی شده که نحوه پاسخ لرزه‌ای س.ج.ق. را بیان می‌کند و بر اساس آن سه حالت جداسازی جرمی، اندرکنشی و کنترل جرمی از هم تمیز داده شده است. همچنین اثر متقابل نسبت‌های جداسازی و مشخصات میراگرهای ارتباطی شامل سختی و میرایی، بر کنترل پاسخ س.ج.ق. مورد بررسی قرار گرفته و محدوده‌های مناسبی از مشخصات میراگرها و همچنین محدوده‌های بهینه از نسبت‌های جداسازی پیشنهاد شده است. در انتها تأثیر جداسازی در یک ساختمان برشی 5 طبقه مطالعه شده است. نتایج دلالت بر آن دارد که با به‌کارگیری جداسازی قائم، کاهش پاسخ لرزه‌ای تا 40 درصد در زیرسازه نرم و حتی بیشتر از آن در زیرسازه سخت قابل دستیابی است.

جداسازی قائم ساختمان‌های یک‌طبقه با میراگرهای ویسکوز غیرخطی برای کاهش پاسخ لرزه‌ای

رضا میلانچیان، , محمود حسینی, مسعود نکویی
ژورنالنشریه مهندسی عمران و محیط زیست | 1397

چکیده

در جداسازی لرزه‌ای قائم با اعمال صفحات جداساز قائم یک ساختمان به دو زیرسازه با مشخصات دینامیکی متفاوت با هدف کاهش پاسخ لرزه‌ای جداسازی می‌گردد. در این مطالعه ابتدا ویژگی‌های جداسازی قائم با میراگرهای خطی بررسی شده است. دستگاه مختصاتی به‌عنوان مختصات جداسازی و نمودارهایی کانتوری که بیانگر نحوه پاسخ لرزه‌ای سازه‌های جداسازی شده می‌باشد معرفی شده و بر اساس آن سه حالت جداسازی جرمی، اندرکنشی و کنترل جرمی از هم تمیز داده شده است. در ادامه رفتار میراگر ویسکوز غیرخطی در یک سازه یک‌درجه آزاد تحت اثر بارگذاری هارمونیک مورد مطالعه قرار گرفته و معیاری برای مقایسه پاسخ لرزه‌ای میراگرهای خطی و غیرخطی بر اساس ظرفیت نیروی میراگر پیشنهاد شده است. با انتخاب مجموعه‌ای از رکوردهای زلزله با پریود غالب در محدوده‌های مختلف طیف شتاب و انجام تحلیل‌های تاریخچه پاسخ غیرخطی، کاربرد میراگرهای ویسکوز غیرخطی در جداسازی قائم به‌طور جامع مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج مطالعه دلالت بر این داشت که تکنیک جداسازی قائم یک روش کارآمد برای کاهش پاسخ لرزه‌ای با هر دو میراگر ویسکوز خطی و غیرخطی با توان سرعت در محدوده 0.5≤α

بررسی عملکرد میراگر های الحاقی ویسکوز بر رفتار سازه های قاب خمشی فولادی در زلزله های حوزه دور و نزدیک گسل

سعید ولی زاده چیانه، رضا میلانچیان
کنفرانسدومین کنگره ملی توسعه زیرساخت های فناور صنعت راه و ساختمان ایران | 1397

چکیده

بررسی خصوصیات مکانیکی بتن خود تراکم S.C.C

امید محمد پور، رضا سجودی زاده، رضا میلانچیان
کنفرانس مشاهده مقالات کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی ایران معاصر | 1396

چکیده

بررسی خصوصیات مقاومت فشاری بتن سبک سازه ای تهیه شده از سبک دانه اسکوریا در منطقه مهاباد

قادری نژاد، سجودی زاده ، میلانچیان
کنفرانسسومین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی پایدار | 1396

چکیده

ارزیابی نوع سنگدانه بر خواص مقاومت فشاری بتن پرمقاومت

احمدی زر، سجودی زاده ، میلانچیان
کنفرانس"، سومین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی پایدار (ICOHACC 2017 | 1396 ( | 1396

چکیده

بهینه سازی سازه ها با روش الگوریتم رقابت استعماری

هدایت نیا.ن، سجودی زاده.ر، میلانچیان.ر
کنفرانسدومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر | 1395

چکیده

ارزیابی عددی رفتار دیوار برشی فولادی با شکلهای مختلف بازشو بدون سخت کننده

نظامی.ک، جلالی.س، میلانچیان.ر
کنفرانسچهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، دانشگاه شهیدبهشتی | 1395

چکیده

Torsional Response Reduction of Plan-Asymmetric Vertical Seismic Isolation by Appropriate Distribution of Viscous and Viscoelastic Dampers

Reza Milanchian,
JounalStructures | 2020

Abstract

In this article, torsional control has been studied in the plan-mass asymmetric vertical seismic isolation (VSI) system considering the three-dimensionally analytical model. In the 3D VSI, a structure is partitioned by vertical isolation planes into two inner and outer substructures interconnected by links for lateral response reduction. In an ideal analytical model of plan-mass asymmetric VSI, plan-wise distribution of damping and stiffness have been provided for more torsional control. Seismic responses of the non-classically 3D VSI were obtained by Runge-Kutta numerical method, considering a large number of isolation ratios. In this investigation, the mass and stiffness ratios of substructures are defined with respect to the original structure which provides a novel method of graphic presentation for analysis results. In this manner, contour graphs create comprehensive and worthwhile insight into the 3D VSI behavior and can also serve as a design tool for the preliminary design of the system. The results show that in the case that the inner substructure is the flexible one, torsional control is nearly effective in both substructures satisfactorily, regardless of plan-wise damping distribution. However, in the second case that is the outer flexible substructure, torsional control is nearly effective in the stiff substructure while the response in flexible substructure is satisfactory just in a limited range of isolation ratios.

Study of Vertical Seismic Isolation Technique with Nonlinear Viscous Dampers for Lateral Response Reduction

Reza Milanchian, Mahmood Hosseini
JounalJournal of Building Engineering | 2019

Abstract

In a vertical seismic isolation (VSI) system, an individual structure is partitioned in a vertical isolation plane into two dynamically different substructures interconnected by a mechanism. In this way, response reduction is expected in each substructure when compared to the original non-partitioned structure. In this study, the features of an SDOF with nonlinear viscous dampers (NVDs) subjected to harmonic loading have first been investigated, and a criterion has been proposed for evaluating their seismic behavior by comparing to that of linear viscous damper (LVD) based on damper force capacity. Then, by using a set of earthquakes with a wide range of dominant periods, and conducting a series of nonlinear time history analyses, the application of NVDs in the VSI has been thoroughly studied in regard to substructure displacement and acceleration response reduction. In these analyses, the interaction effect of isolation ratios and link parameters on response control of the VSI system was explored. The investigation of NVDs was carried out equating the viscous damper force in different velocity exponents with the corresponding LVD. Results did not indicate a preferable performance of NVDs over an LVD. Yet, employing appropriate link parameters proportional to mass and stiffness ratios could lead to satisfactory levels of seismic response reduction in cases of both types of dampers.

Vertical isolation of a structure based on different states of seismic performance

Reza Milanchian, Mahmood Hosseini and Masoud Nekooei
JounalEarthquakes and Structures | 2017

Abstract

In vertical seismic isolation (VSI), a building is partitioned intentionally by vertical layers into two dynamically different substructures for seismic response reduction. Initially, a 1-story frame was partitioned into two substructures, interconnected by viscous and visco-elastic links, and seismic responses of the original and the vertically isolated structures (VIS) were obtained, considering a large number of stiffness and mass ratios of substructures with respect to the original structure. Color contour graphs were defined for presentation and investigation of large amounts of output results. Dynamic characteristics of the isolated structures were studied by considering the non-classical damping of the system, and then the effects of viscous and visco-elastic link parameters on the modal damping ratios were discussed. On this basis, three states of mass isolation, interactional state, and control mass were differentiated. Response history analyses were performed by Runge-Kutta numerical method. In these analyses, interaction of isolation ratios and link parameters, on response control of VIS was studied and the appropriate ranges for link parameters as well as the optimal ranges for isolation ratios were suggested. Results show that by using the VSI technique, seismic response reduction up to 50% in flexible substructure and even more in stiff substructure is achievable.

دروس جاری

 • اکنون 1397

  ارتعاشات تصادفی

  کارشناسی ارشد

 • اکنون 1396

  فولاد پیشرفته

  کارشناسی ارشد

 • اکنون 1386

  سازه های فولادی 1 و 2

  کارشناسی

 • اکنون 1384

  اصول مهندسی زلزله

  کارشناسی

سوابق تدریس

 • 1388 1384

  اصول طراحی پل

  کارشناسی