مراتب علمی

تحصیلات

 • 1397 دکتری

  مهندسی عمران -سازه

  دانشگاه ارومیه

 • 1381 کارشناسی ارشد

  مهندسی عمران -سازه

  دانشگاه تبریز

 • 1379 کارشناسی

  مهندسی عمران -عمران

  دانشگاه تبریز

افتخارت و جوایز

پروژه‌های تحقیقاتی

نمایش:

روش ذرات ویژه در بهینه سازی فراکاوشی گسسته سازه ها

رضا سجودی زاده، سعید قلی زاده
ژورنالنشریه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز | 1398

چکیده

روش اصلاح شده دسته ذرات، در بهینه سازی گسسته فراکاوشی سازه های خرپایی

رضا سجودی زاده،
کنفرانساولین کنفرانس ملی مهندسی زیرساخت ها ، دانشگاه ارومیه | 1397

چکیده

بررسی خصوصیات مقاومت فشاری بتن سبک سازه ای تهیه شده از سبک دانه اسکوریا در منطقه مهاباد

قادری نژاد، سجودی زاده ،میلانچیان
کنفرانسسومین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی پایدار (ICOHACC 2017) | 1396

چکیده

ارزیابی نوع سنگدانه بر خواص مقاومت فشاری بتن پرمقاومت

احمدی زر، سجودی زاده ،میلانچیان
کنفرانسسومین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی پایدار (ICOHACC 2017) | 1396

چکیده

بررسی مقایسه ای رفتار ساختمانهای سازه فولادی در آیین نامه 2800 بر اساس ویرایش سوم و چهارم

احمدپیروتی ،خرم دل، سجودی زاده
کنفرانسسومین کنفرانس بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات عربی متحده) IC | 1396

چکیده

بررسی خواص مکانیکی بتن خود متراکم

محمد پور، رضا سجودی زاده، میلانچیان
کنفرانسکنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایران معاصر، دانشگاه شهید بهشتی | 1396

چکیده

بهینه سازی سازه ها با روش الگوریتم استعماری

هدایت نیا، سجودی زاده ،میلانچیان
کنفرانسدومین کنفرانس بین المللی دستاورد های نوین پژوهشی در مهندسی عمران ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر | 1395

چکیده

بررسی تنش های گاست پلیت شاهتیر بتنی با روش اجزای محدود در پل ها

کرباسی ، سجودی زاده
کنفرانسچهارمین کنفرانس بین المللی پل، دانشگاه صنعتتی امیر کبیر، | 1393

چکیده

Modified Sine-Cosine Algorithm for Sizing Optimization of Truss Structures with Discrete Design Variables

Gholizadeh , Sojoudizadeh
JounalINTERNATIONAL JOURNAL OF OPTIMIZATION IN CIVIL ENGINEERING | 2019

Abstract

دروس جاری

 • اکنون 1381

  طراحی سازه های بتن آرمه

 • اکنون 1381

  نرم افزارهای مهندسی عمران

سوابق تدریس