مراتب علمی

 • اکنون 1390

  استادیار

تحصیلات

 • 1389 دکتری تخصصی

  ترویج و آموزش کشاورزی

  علوم و تحقیقات تهران

 • 1381 کارشناسی ارشد

  ترویج و آموزش کشاورزی

  تربیت مدرس تهران

افتخارت و جوایز

 • 1398
  مدیر گروه مدیریت کشاورزی
 • 1387
  رتبه اول مقطع دکتری تخصصی
 • 1386
  جوان برگزیده کشور
 • 1385
  نمونه برتر ملی بخش کشاورزی

پروژه‌های تحقیقاتی

 • تحلیل سازو کارهای موثر در جذب جوانان روستایی به اشتغال در فعالیتهای کشاورزی در استان آذربایجان غربی

 • تحلیل مولفه های مؤثر بر مشارکت روستاييان در طرح¬هاي آبخيزداري حوزه آبخيز سد مهاباد

نمایش:

مقدمه ای بر مصاحبه کیفی

سلیمان رسولی آذر، سعید فعلی
کتاب | 1397

چکیده

تبیین موانع یکپارچه سازی اراضی کشاورزی مطالعه موردی شهرستان بوکان

خالد کریمی, لقمان رشیدپور, سلیمان رسولی آذر،
ژورنالفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات برنامه ریزی و سکونتگاه های انسانی | 1397

چکیده

ین تحقیق با استفاده از روش توصیفی– پیمایشی با هدف بررسی موانع یکپارچه‌سازی اراضی در شهرستان بوکان انجام شده‌است. جامعه آماری تحقیق بهره‌برداران شهرستان بوکان بودند. از بین آنها 200 نفر از طریق فرمول کوکران و به روش تصادفی ساده به نسبت متناسب انتخاب شدند. داده‌های مورد نیاز از طریق پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شدند. روایی و پایایی پرسشنامه بر اساس نظر اساتید و کارشناسان مرتبط و با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ(87%) تأیید شد. نتایج توصیفی تحقیق نشان داد میانگین سنی بهره‌برداران 41 سال و به طور متوسط 21 سال سابقه کار کشاورزی داشتند. هرکشاورز به طور متوسط 3 قطعه زمین کشاورزی در اختیار دارد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد، شش عامل، موانع فرهنگی، موانع اجتماعی _ مشارکتی، موانع آموزشی، موانع اقتصادی، موانع قانونی و سیاستگذاری و موانع ساختاری(توپوگرافی) در مجموع توانستند حدود 73 درصد از واریانس موانع یکپارچه‌سازی اراضی را تبیین کنند. نتایج نشان داد متغیرهای عدم آموزش روشهای مناسب یکپارچه‌سازی، عدم شرکت کشاورزان در کلاسهای توجیهی، رونق خرید و فروش اراضی کشاورزی،‏ باورهای سنتی جامعه در مورد اراضی، ساختار قوانین خاص نظیر ارث و وقف، مالکیت ‏زمین، عدم توجه به وضعیت اقتصادی ‏روستائیان، عدم مشارکت بانکها، عدم سرمایه گذاری مناسب در بخش کشاورزی، متغیرهای مهم تبیین موانع شش‌گانه یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی شهرستان بوکان می‌باشند.

بررسی نگرش دانشجویان نسبت به روش‌های ایجاد مدیریت خلاق و کارآفرین در مراکز آموزش جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی

سلیمان رسولی آذر-داوود قدیمی یامچی-لقمان رشیدپور
ژورنالپژوهش هاي ترويج و آموزش کشاورزي | 1397

چکیده

هدف کلی این تحقیق تحلیل و شناسایی روش‌های ایجاد مدیریت خلاق و کارآفرین از دیدگاه دانشجویان در مرکزهای آموزش جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق، شامل600 نفر از دانشجویان رشته‌های مختلف علمی - کاربردی کشاورزی در نیمسال اول سال تحصیلی 94-1393 بود که در دو مرکز آموزش جهاد کشاورزی ارومیه و میاندوآب در استان آذربایجان غربی مشغول تحصیل بودند. با استفاده از فرمول کوکران 169 نفر از آن‌ها به روش تصادفی با انتساب متناسب به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه‌ای بود که روایی آن با کسب نظرات اساتید دانشگاه تأیید شد. برای محاسبه پایایی ابزار تحقیق از روش تتای ترتیبی از نرم‌افزارR10 استفاده گردید و میانگین تتای محاسبه شده برای بخش‌های پرسشنامه 887/0 به دست آمد که نشان‌دهنده پایایی ابزار تحقیق می‌باشد. در این تحقیق از نرم‌افزار SPSS18 و R10 استفاده گردید. نتایج آزمون ضریب همبستگی نشان داد که بین نگرش دانشجویان در مورد ویژگی‌های مرکز آموزش خلاق و کارآفرین و متغیرهای استفاده از مدرسان کارآفرین؛ روش‌های ایجاد خلاقیت؛ روش‌های ایجاد نوآوری؛ روش‌های تجاری‌سازی دانش و شیوه مدیریت رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. نتایج آزمون رگرسیون چندگانه به روش توأم نشان داد که متغیرهای مذکور توانستند 60 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند. همچنین یافته‌ها نشان داد که تأثیرگذارترین متغیرها شیوه مدیریت، روش‌های ایجاد نوآوری و استفاده از مدرسان کارآفرین می‌باشند. لذا پیشنهاد می‌شود در حال حاضر باید به شیوه مدیریت و مهم‌ترین گویه آن یعنی توجه به کرامت انسانی و احترام متقابل در برخورد با کارکنان اهمیت داد

بررسی اثرات صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی بر توسعه کشاورزی در استان آذربایجان غربی

حسین جعفر زاده؛ لقمان رشیدپور؛ سلیمان رسولی آذر
ژورنالراهبردهای توسعه روستایی | 1397

چکیده

خش کشاورزی همواره با مشکلاتی از جمله کمبود سرمایه و سرمایه‌گذاری مواجه می‌باشد. لذا صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی راه‌­حل مناسبی برای تزریق صحیح منابع مالی به این بخش می‌باشند. هدف اصلی این پژوهش "بررسی اثرات صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در استان آذربایجان غربی" بود. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش 173 تشکل سهام­دار صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی بودند که بر پایه جدول مورگان تعداد 120 تشکل به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت انتخاب نمونه­ها از روش نمونه­گیری تصادفی ساده استفاده شد. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن بر اساس روش اعتبار محتوایی و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بین 712/0 تا 935/0 تعیین شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 21 تجزیه و تحلیل شدند. آماره تحلیل عاملی نوع (R-Type Factor Analysis) به­منظور تبیین اثرات صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی بر توسعه کشاورزی استان آذربایجان غربی، استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد که اثرات صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی را می­توان در پنج عامل اثرات اقتصادی، اثرات اجتماعی، اثرات تولیدی، اثرات مهارتی و اثرات آموزشی دسته­بندی نمود. این عوامل در مجموع 42/71 درصد اثرات صندوق را بر توسعه کشاورزی استان آذربایجان غربی را تبیین کرده‌اند.

تحلیل عاملی موانع تعاونی های تولید کشاورزی شهرستان بوکان از دیدگاه اعضا

رسولی آذر، سلیمان؛ کیوانی فر، سامان؛ رشید پور، لقمان
ژورنال تعاون و کشاورزی | 1395

چکیده

امروزه نقش اقتصادی تعاونی های کشاورزی در کنار ارزشهای انسانی تعاون همچون عدالت، انصاف، همبستگی، مشارکت اعضاء و اشتغال زایی توجه به زمینه های ارتقای کیفیت تعاونی ها را ضروری می سازد. هدف این تحقیق، بررسی و تحلیل موانع پیش روی تعاونی های تولید کشاورزی در شهرستان بوکان بود که با روش توصیفی– پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق 1200 نفر از اعضای شرکت های تعاونی تولیدی کشاورزی در شهرستان بوکان در سال 1395 بودند. حجم نمونه نیز با استفاده از فرمول کوکران 133 نفر تعیین شد. روایی پرسشنامه تحقیق با استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور و کارشناسان بخش کشاورزی کسب شد و برای محاسبه پایایی ابزار تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که میانگین آلفای کرونباخ بدست آمده برای پرسشنامه برابر 94/0 بود. با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی موانع پیش روی تعاونیهای تولید کشاورزی در شهرستان بوکان در پنج عامل خلاصه شدند که به نام های عوامل اجتماعی، مالی، اداری، آموزشی و ساختاری دسته بندی شدند. این پنج عامل در مجموع حدود 69 درصد از واریانس موانع پیش روی تعاونی های تولید کشاورزی در شهرستان بوکان را تبیین می نمایند.

نگاهی به عوامل موثر بربازاریابی محصولات کشاورزی ارگانیک

رسول علیزاده - سلیمان رسولی آذر - لقمان رشیدپور
کنفرانس دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی | 1395

چکیده

عد ازمواجه شدن با اثرات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی کشاورزی صنعتی تولید مواد غذایی پایدار و سالم بیش از هر زمانی حیاتی به نظر می رسد. درکشورهای توسعه یافته برای تولید مواد غذایی، سازمان ها و سیاست های ویژه ای شکل گرفته است این سازمان ها کشاورزی،ارگانیک را به عنوان راه حلی برای مشکلات کشاورزی صنعتی برگزیده اند. براساس تعریف فدراسیون بین المللی جنبش کشاورزی ارگانیک، کشاورزی ارگانیک یک سامانه کشاورزی است که در آن جنبه های زیستی،اجتماعی، اقتصادی، تولید پایدار غذا، پوشاک،فراورده های چوبی و غیره بهبود می یابد. ولی تولید محصولات ارگانیک از یک طرف و بازاریابی آن در طرف دیگر چالشی برای کشاورزان ارگانیک کار به شمار می رود که عوامل متعددی در بازاریابی محصولات ارگانیک نقش دارنداز این رو در این مقاله به بررسی عوامل موثر دربازاریابی محصولات ارگانیک می پردازیم.

بررسی عوامل موثر بر افزایش راندمان مصرف آب کشاورزی از اراضی حاشیه دریاچه ارومیه با تاکید بر توسعه پایدار

علی باقری - سلیمان رسولی آذر - لقمان رشیدپور
کنفرانس پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار | 1395

چکیده

امنیت و مدیریت آب در بخش کشاورزی مهمترین راهبرد توسعه پایدار کشور است و با توجه به فرآیند توسعه کشور و دگرگونیاقتصاد ملی، بخش کشاورزی به تکیه گاه مهم امنیت و حیات اقتصادی کشور تبدیل شده است . تقاضای روبه رشد جمعیت وضرورت تامین غذا و افزایش تولید، توجه به بخش کشاورزی را بعنوان یکی از مهمترین فعالیت های اقتصادی کشور که نقشزیادی در مدیریت این بخش و تامین مایحتاج کشور دارد، ضروری می سازد . امروزه عملیات کشاورزی و آبیاری در کشور ماایران به قدری عادی به حساب می آید که در بسیاری از موارد کشاورزان فاقد تحصیلات کشاورزی بوده و یا از نظرکارشناسان فنی مربوط استفاده نکرده و در موارد زیادی با استفاده از شیوه سنتی قدیم نسبت به اجرای پروژه های کشاورزیاقدام می نمایند . با توجه به این مطلب که نیاز آب کشاورزی در حال حاضر بیش از 92 درصد مصارف آب کشور را شامل میگردد، راندمان پایین آبیاری باعث تلفات بسیار زیاد آب شده و دلیل این امر آن است که در مقادیر آبیاری قسمت عمد ه آبصرف تبخیر و تعرق شده و تقریبا تلفات عمقی وجود ندارد؛ اما هرچه به مقدار آب اضافه شود بخشی از آن صرف نفوذ عمقیو روان آب و تلفات دیگر می شود . با در نظر گرفتن رشد روز افزون جمعیت و افزایش مصرف آب و با توجه به شرایطجغرافیایی و اقلیمی کشورمان ایران و همچنین کاهش نزولات جوی به واسطه خشکسالی های پی درپی، براساس تحقیقاتیک کمیته ی بین المللی، تا سال 2025 میلادی حدود 8 میلیارد نفر در کشورها و مناطقی زندگی خواهند کرد که وخیمترین وضعیت آبی را داشته و اصطلاحا دچار کمبود مطلق آب خواهند شد . اغلب کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه دراین دسته بندی قرار میگیرند . تا سال ،1400 جمعیت کشور به 120 میلیون نفر خواهد رسید که نیاز غذائی این جمعیت حداقل120 میلیون تن در سال است و اگر بخواهیم با توجه به وضعیت فعلی استفاده از آب، این مقدار را تأمین کنیم ، حداقل به165 میلیارد مترمکعب آب نیاز داریم . متوسط نزولات آسمانی در کشور یک سوم متوسط بارش جهانی (حدود 250 میلیمتردر سال) است. همچنین به جهت وضعیت اقلیمی، میزان تبخیر3 برابر میانگین تبخیر در جهان می باشد . با توجه به آنکهسهم عمده ای از منابع محدود آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می گردد ، سیاست گذاری برای مدیریت بهینه مصرفآب امری ضروری بوده و به همین دلیل تحقیقات اخیر محققان به منظور صرفه جویی در مصرف آب

خشکسالی و تحلیل پیامدهای آن بر مناطق روستایی (مطالعه موردی: شهرستان ارومیه)

المیرا شفائی - لقمان رشیدپور - سلیمان رسولی آذر
کنفرانسدومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری | 1395

چکیده

خشکسالی به خودی خود یک بلا (فاجعه) محسوب نمی شود، بلکه تأثیر آن بر مردم و محیط زیست است که فاجعه آمیز بودن یا نبودن آن را مشخص می کند. بنابراین نکته کلیدی در درک خشکسالی، درک ابعاد طبیعی و اجتماعی آن است. هدف تحقیق بررسی پیامدهای خشکسالی بر مناطق روستایی از دیدگاه کشاورزان شهرستان ارومیه می باشد. این تحقیق به روش توصیفی- پیمایشی انجام شده و داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری و از تکنیک تحلیل عاملی در نرم افزار spss داده های تحقیق بررسی شد. جامعه آماری در این تحقیق برابر با 7231 نفر کشاورز بوده که حجم نمونه از طریق فرمول کوکران 150 نفر محاسبه گردید، گویه های مورد بررسی در قالب پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی دسته بندی شدند. نتایج نشان داد عامل پیامد های اجتماعی مقادیر ویژه 31/156، 22/624 درصد واریانس پیامدهای خشکسالی را تبیین نموده که مجموع این 3 عامل برابر با 71/512 درصد می باشد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد 60 درصد از کشاورزان مورد بررسی در رده 51 تا 50 سال قرار دارند. 31 درصد دارای مدرک دیپلم هستند، 50 درصد از چاه برای تأمین آب استفاده می کنند، 82 درصد کمتر از 2 هکتار زمین دارند، 46 درصد کمتر از 40 تن تولید دارند و 35/9 درصد کشاورزان به باغداری سیب مشغول می باشند.

اولویت بندی پیامدهای خشکسالی بر مناطق روستایی (مطالعه موردی: شهرستان ارومیه)

المیرا شفائی - لقمان رشیدپور - سلیمان رسولی آذر
کنفرانس دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری | 1395

چکیده

دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری

رفتار اطلاع یابی آموزشگران مرکز آموزش جهاد کشاورزی استان فارس در فعالیت های آموزشی- پژوهشی

فعلي نهاوند سعيد* ,كريمي انسيه ,رسولي آذر سليمان
ژورنال پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی | 1395

چکیده

دانش كافي درباره نيازهاي اطلاعاتي و شناخت رفتار اطلاع يابي كاربران در جهت توسعه مجموعه هاي كتابخانه اي، و ارايه خدمات و تسهيلات لازم براي برطرف كردن موثر نيازهاي اطلاعاتي آنان ضروي است. از اين رو، هدف كلي اين تحقيق توصيفي - تحليلي، تحليل رفتار اطلاع يابي آموزشگران مركز آموزش جهاد كشاورزي استان فارس در زمينه فعاليت هاي آموزشي- پژوهشي بود. ابزار پژوهش، پرسشنامه اي ساختارمند حاوي پرسش هاي بسته پاسخ بود كه روايي و پايايي آن با استفاده از نظرات متخصصان و آزمون آلفاي كرونباخ تاييد شد. جامعه آماري اين تحقيق شامل همه آموزشگران (مدرسان، مربيان و اعضاي هيات علمي) مركز آموزش جهاد كشاورزي استان فارس بودند (N=180) كه از اين ميان، 101 نفر با استفاده از جدول ايسرائيل به روش نمونه گيري طبقه اي به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند (n=101) يافته هاي تحقيق نشان دادند كه افزايش كارآيي در تدريس مهم ترين انگيزه آموزشگران از جستجوي اطلاعات است. كتاب ها با زبان فارسي و محتواي اينترنت، بيشترين منبع اطلاعاتي مورد استفاده آموزشگران در فعاليت هاي اطلاع يابي مربوط به تدريس و تحقيق است. قابليت اعتمادپذيري مهم ترين شاخص آموزشگران براي استفاده از منابع اطلاعاتي است. بيش از چهار پنجم پاسخگويان از موتور جستجوگر گوگل براي جستجوي الكترونيكي در وب سايت مجله هاي تخصصي فارسي استفاده مي كردند. از طرفي، سرعت پايين در خطوط ارتباطي، پراكندگي كتابخانه ها و دسترسي نداشتن به متن كامل مقاله هاي مندرج در مجله هاي تخصصي مهم ترين چالش و دشواري آموزشگران در جستجوي اطلاعات بودند. نتايج آزمون هاي استنباطي نشان دادند كه تفاوت معني داري بين ميزان استفاده آموزشگران از منابع اطلاعاتي در فعاليت هاي تحقيق در رابطه با سطح تحصيلات و وضعيت استخدامي آنان وجود داشت.

راهنمای گام به گام کاربرد نرم افزار SPSS

سلیمان رسولی آذر، سعید فعلی نهاوند
کتابانتشارات | 1395

چکیده

بررسی عوامل موثر بر افزایش راندمان مصرف آب کشاورزی از اراضی حاشیه دریاچه ارومیه با تاکید بر توسعه پایدار

علی باقری - سلیمان رسولی آذر - لقمان رشید پور
ژورنالدومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران | 1394

چکیده

امنیت و مدیریت آب در بخش کشاورزی مهمترین راهبرد توسعه پایدار کشور است و با توجه به فرآیند توسعه کشور و دگرگونی اقتصاد ملی، بخش کشاورزی به تکیه گاه مهم امنیت و حیات اقتصادی کشور تبدیل شده است . تقاضای روبه رشد جمعیت و ضرورت تامین غذا و افزایش تولید، توجه به بخش کشاورزی را بعنوان یکی از مهمترین فعالیت های اقتصادی کشور که نقش زیادی در مدیریت این بخش و تامین مایحتاج کشور دارد، ضروری می سازد . امروزه عملیات کشاورزی و آبیاری در کشور ما ایران به قدری عادی به حساب می آید که در بسیاری از موارد کشاورزان فاقد تحصیلات کشاورزی بوده و یا از نظر کارشناسان فنی مربوط استفاده نکرده و در موارد زیادی با استفاده از شیوه سنتی قدیم نسبت به اجرای پروژه های کشاورزی اقدام می نمایند . با توجه به این مطلب که نیاز آب کشاورزی در حال حاضر بیش از 90 درصد مصارف آب کشور را شامل می گردد، راندمان پایین آبیاری باعث تلفات بسیار زیاد آب شده و دلیل این امر آن است که در مقادیر آبیاری قسمت عمد ه آب صرف تبخیر و تعرق شده و تقریبا تلفات عمقی وجود ندارد؛ اما هرچه به مقدار آب اضافه شود بخشی از آن صرف نفوذ عمقی و روان آب و تلفات دیگر می شود . با در نظر گرفتن رشد روز افزون جمعیت و افزایش مصرف آب و با توجه به شرایط جغرافیایی و اقلیمی کشورمان ایران و همچنین کاهش نزولات جوی به واسطه خشکسالی های پی درپی، براساس تحقیقات یک کمیته ی بین المللی، تا سال 2025 میلادی حدود 8 میلیارد نفر در کشورها و مناطقی زندگی خواهند کرد که وخیم ترین وضعیت آبی را داشته و اصطلاحا دچار کمبود مطلق آب خواهند شد . اغلب کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه در این دسته بندی قرار میگیرند . تا سال 1400 جمعیت کشور به 120 میلیون نفر خواهد رسید که نیاز غذائی این جمعیت حداقل 120 میلیون تن در سال است و اگر بخواهیم با توجه به وضعیت فعلی استفاده از آب، این مقدار را تأمین کنیم ، حداقل به 165 میلیارد مترمکعب آب نیاز داریم . متوسط نزولات آسمانی در کشور یک سوم متوسط بارش جهانی حدود 250 میلیمتر در سال است . همچنین به جهت وضعیت اقلیمی، میزان تبخیر 3 برابر میانگین تبخیر در جهان می باشد .

بررسی اثرات تسهیلات خرد و کلان بانک کشاورزی بر توسعه مکانیزاسیون کشاورزی شهرستان ارومیه

لیلا طالب مرندی - لقمان رشیدپور - سلیمان رسولی آذر
ژورنالکنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگری | 1394

چکیده

امروزه تأثیر مکانیزاسیون در ارتقای کشاورزی بر هیچ کس پوشیده نیست و تسهیلات بانک کشاورزی یکی از زمینه های اساسی توسعه مکانیزاسیون در توسعه کشاورزی به حساب می آید. روش تحقیق توصیفی - طی نمایشی از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری مورد نظر این تهدید کشاورزان شاغل شهرستان ارومیه بودند. بر طبق آمار ارائه شده توسط واحد آمار استانداری استان آذربایجان غربی تعداد کل کشاورزان مشغول به کار در شهرستان ارومیه 65191 نفر است که از سال 1٬390 به 416 نفر سوی بانک کشاورزی تسهیلات کشاورزی داده شده است. حجم نمونه آماری با مراجعه به جدول کوکران 200 نفر تعیین شد. و روش نمونه گیری در این تحقیق تصادفی ساده بود. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه محقق ساخته بود که بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت تنظیم شده بود پایایی آن در محاسبه ضریب آلفا ی کرونباخ 0/872 گزارش شد. در تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی و در آزمون فرضیه ها آزمون های t تک متغیره استفاده گردید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که تسهیلات بانک کشاورزی در تمام جنبه های مکانیزاسیون کشاورزی از قبیل نوسازی سازه های آبیاری، ابزار آلات کود و سم پاشی، بهتر کردن کیفیت زمین، ابزار و آلات بسته بندی تأثیر مثبت و معنی داری داشته است.

تحلیل راهکارهای بهبود بازاریابی و تقاضای محصولات کشاورزی ارگانیک در راستای توسعه پایدار از دیدگاه مصرف کنندگان شهرستان مهاباد

مژگان مردانی - لقمان رشیدپور - سلیمان رسولی آذر
ژورنالسومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار | 1394

چکیده

مزایای کشاورزی ارگانیک برای بخشهای مختلف جامعه مهم وگسترده است. بنابراین هدف این تحقیق تحلیل راهکارهای بهبود بازایابی و تقاضای محصولات کشاورزی ارگانیک در راستای توسعه پایدار از دیدگاه مصرف کنندگان شهرستان مهابادمی باشد. این تحقیق به روش توصیفی- پیمایشی انجام شده است. نمونه ها از بین خانوار های این شهرستان با شانس مساوی انتخاب شدند, براساس جامعه آماری 12583 خانوار شناسایی شد که با کمک فرمول کوکران تعداد نمونه لازم 355 خانوار برآورد گردید برای تعیین پایایی پرسشنامه نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن 0/81 بدست آمد. با توجه به نتایج این تحقیق با استفاده از روش تحلیل عاملی راهکارهای بازاریابی برای محصولات کشاورزی ارگانیک به چهار عامل مسائل توزیع و نظارتی, مسائل حمایتی, مسائل اجتماعی و فرهنگی و مسائل آموزشی تقسیم بندی شدند که در مجموع60/34 درصد از واریانس کل راهکارهای بازاریابی را تبیین کردند.

تحلیل مهمترین عوامل مشارکت زنان در توسعه روستایی و کشاورزی

ناز بایزیدی - لقمان رشیدپور - سلیمان رسولی آذر
کنفرانسسومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار | 1394

چکیده

توجه به مشارکت افراد بویژه زنان و دختران روستایی، مناسبترین رهیافت به توسعه در مناطق روستایی است. هدف اصلی این پژوهش تحلیل مهمترین عوامل مشارکت زنان در توسعه روستایی و کشاورزی بود.این تحقیق به روش توصیفی- پیمایشی انجام شده است. جامعه مورد نظر این پژوهش را زنان روستایی شهرستان مهاباد که بیشتر از 30 سال سن دارند و تعداد آنها مطابق آخرین سر شماری 00901 نفرمی باشد, تشکیل دادهاند, که با کمک فرمول کوکران تعداد نمونه 010 نمونه تعیین شد. ضریب آلفای کرونباخ0/90 بدست آمد که نشان از پاپایی پرسشنامه می باشد. یافتههای این تحقیق نشان داد که مهمترین عوامل مشارکت زنان در فرآیند توسعه روستایی و کشاورزی به ترتیب عبارتند از: عوامل اجتماعی-فرهنگی، عوامل دولتی، عوامل اقتصادی و عوامل فردی مشارکت

بررسی عوامل مؤثر بر عدم مشارکت بهره برداران در اجرای طرحهای مرتع داری (مطالعه موردی: مراتع شهرستان پیرانشهر)

انور کردی - سلیمان رسولی آذر - لقمان رشیدپور
ژورنالاولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی | 1394

چکیده

عدم مشارکت جوامع محلی و مشارکتهای منفعلانه در مدیریت مراتع و نبود زمینه های مدیریت بومی و عدم استفادهی مؤثر از جوامع محلی در تصمیم سازی، تصمیم گیری و عدم حضور ذینفعها و ذینفوذها و تصمیم گیران محلی در طرحها و پروژه ها ، موجب ناکارایی برنامه های دولتی در حفاظت، اصلاح و احیاء مراتع شده است. هدف از این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر عدم مشارکت بهره برداران در اجرای طرحهای مرتعداری از دیدگاه بهرهبرداران است. این تحقیق از نوع توصیفی همبستگی است که در سامان های عرفی مراتع شهرستان پیرانشهر در استان آذربایجان غربی انجام شده است. در این راستا چهار سامان عرفی زیوکه یورد ، زیوکه میرگه چکو، خرگداشان یورد و گرده بن که همگی دارای شیوه بهرهبرداری گروهی )مشاعی( هستند انتخاب گردید. نمونه گیری به روش تصادفی ساده بوده و تعداد نمونه نیز با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 157 بهره بردار تعیین گردید. ابزار تحقیق پرسشنامه بوده که از طریق مصاحبه مستقیم با بهره برداران در منطقه تکمیل شده است. یافتههای این پژوهش نشان داد که عوامل سن و سابقه بهرهبرداری از مرتع همبستگی معنیداری با مجموع شاخصهای عدم مشارکت بهرهبرداران در اجرای طرح های مرتع داری داشتند اما متغیر سواد همبستگی معنی داری در عدم مشارکت بهره برداران در اجرای طرحهای مرتع داری نداشته است. همچنین نتایج الویت بندی عوامل عدم مشارکت بهره برداران در اجرای طرحهای مرتع داری نشان میدهد که سواد کم و نداشتن آگاهی کافی نسبت به پروژهای مرتع داری، عدم تناسب برنامه ها و پروژههای اصلاحی با الگوهای سازگار در منطقه و مساحت کم مرتع به ترتیب مهمترین عوامل اجتماعی، مدیریتی فنی و اقتصادی مؤثر بر عدم مشارکت بهره برداران در طرحهای مرتعداری منطقه میباشند.

بررسی رابطه بین برخی از مسائل فردی بهرهبرداران با مشارکت آنها درطرحهای مرتعداری(مطالعه موردی: مراتع شهرستان پیرانشهر)

دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
ژورنال دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران | 1394

چکیده

مراتع کشور با سطحی معادل 86 میلیون هکتار بیش از 53 درصد از مساحت ایران را در بر میگیرد. تردیدی وجود ندارد که این عرصه وسیعبستر تداوم حیات و توسعه پایدارکشور بشمار میآید و مدیریت آن بدون توجه به ابعاد جمعیت و وضعیت اجتماعی بهرهبرداران آن امکان پییرنخواهد بود. هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین برخی از مسائل فردی بهرهبرداران با مشارکت آنها در طرحهای مرتعداری است. این تحقیق ازنوع توصیفی- همبستگی است که در سامان های عرفی مراتع شهرستان پیرانشهر در استان آذربایجان غربی انجام شده است. در این راستا چهارسامان عرفی زیوکه یوردسربه زیر، زیوکه میرگه چکو، خرگداشان یورددول میدان و گرده بن که همگی دارای شیوه بهرهبرداری گروهی )مشاعی(هستند انتخاب گردید. نمونهگیری به روش خوشه ای بوده و تعداد نمونه نیز با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 157 بهرهبردار تعیین گردید.ابزار تحقیق پرسشنامه بوده که از طریق مصاحبه مستقیم با بهرهبرداران در منطقه تکمیل شد. یافتههای این پژوهش نشان داد که عوامل سن،سابقه تأثیر معنیداری در مشارکت بهرهبرداران در اجرای طرحهای مرتعداری داشتند اما متغیر سواد تأثیر معنیداری در مشارکت بهرهبرداراندر اجرای طرحهای مرتعداری نداشته است.

بررسی مهارت های مدیریتی لازم در زمینه بکارگیری سموم آفت کش در سطح مزارع کشاورزی

مریم صادقی - سلیمان رسولی آذر - نورالدین شایسته
کنفرانسسومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار | 1394

چکیده

پیش بینی ها حاکی از آن است که در سال 2050 جمعیت کره زمین به حدود 11 میلیارد و 30 میلیون نفر خواهد رسید (USDA,2009). تحقق این امر بدین معنی است که بیش از یک میلیارد هکتار دیگر از زیستگاه های طبیعی، عمدتاً در کشورهای در حال توسعه، به زمین های کشاورزی تبدیل شود. مصرف کودهای شیمیایی نیتروژن به دو یا سه برابر سطح فعلی افزایش یابد، تقاضا برای آب شدت گیرد و کاربرد آفت کش های شیمیایی سه برابر شود (Hole et al.2005). همچنین بسیاری از تحقیقات نشان داده اند که سیستم کشاورزی متداول یا مرسوم با کاربرد بی رویه نهاده های شیمیایی (کود و سم) محیط را ویران کرده و منابع طبیعی را تحلیل می برد. تاکنون راهبردهای متفاوتی برای مسائل کشاورزی متداول و یا به عبارتی کشاورزی متداول صنعتی شده مطرح گردیده که از آن جمله می توان به کشاورزی ارگانیک اشاره کرد (اسکندرزاده و همکاران، 1392). بنابراین هدف اصلی این تحقیق بررسی و تحلیل مهارتهای مدیریتی لازم در زمینه بکارگیری سموم آفت کش در سطح مزارع کشاورزی است.

کشاورزی ارگانیک رویکردی نوین در دستیابی به توسعه پایدار

مریم صادقی - سلیمان رسولی آذر
کنفرانس: سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار | 1394

چکیده

امروزه جهان با مشکل بزرگی به نام رشد جمعیت مواجه است که یکی از پیامدهای آن کمبود غذا می باشد و تأمین غذای این جمعیت رو به رشد به بخش کشاورزی مربوط می شود. افزایش جمعیت سبب شده است تاکودهای شیمیایی، سموم دفع آفات نباتی، فرآورده های هورمونی و سایر عوامل خطرزا برای محیط زیست به صورت کنترل نشده و بی رویه به بخش کشاورزی وارد شوند تا این بخش بتواند به تقاضای رو به رشد مواد غذایی پاسخ دهد. اما این افزایش تولید همواره مشکلات زیست محیطی و اجتماعی گوناگونی همچون آلودگی منابع آب، تداوم فشارهای اقتصادی بر کشاورزان، نبود اطمینان از وجود بازارهای مناسب، نگرانی مصرف کنندگان از سلامت و کیفیت مواد غذایی و به خطر افتادن سلامت و محیط زیست را به دنبال داشته است. از این رو در دهه های اخیر با افزایش نگرانی های کیفیت غذا و سلامت غذا و سلامت افراد جامعه و همچنین تخریب منابع طبیعی، کشاورزی پایدار مورد توجه واقع شده است

کشاورزی دقیق رویکردی نوین در دستیابی به توسعه پایدار

مریم صادقی - سلیمان رسولی آذر
ژورنالسومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار | 1394

چکیده

تغییرات زیادی که هنگام برداشت محصول در سطح مزرعه مشاهده می گردد می تواند دلایل مختلفی داشته باشد. این تغییرات که اکثراً از عوامل قابل کنترل می باشند باعث می گردد که از یک مزرعه نتوان با حداکثر بازدهی بهره برداری کرد. حد مطلوب در یک کشاورزی رسیدن میزان محصول دهی سایر واحدها به این میزان محصول می باشد. همه عواملی که باعث ایجاد این اختلاف می گردد، قابل کنترل هستند. ا ما از آنجایی که این عوامل در سطح مزرعه به شکل یکنواخت پراکنده نگردیده است برای مدیریت این عوامل داشتن مهارت های مدیریتی ضروری است. برای صورت دهی مدیریت در مزرعه به این حالت، لازم است که در کل، شکل مدیریت داخل مزرعه تغییر کند و عملیات ها و ادوات متفاوت و جدید در سطح مزرعه بکار رود. به کارگیری این روش های دقیق و مؤثر نیازمند داشتن مهارت های کشاورزی دقیق است که بدون داشتن این مهارت ها، پیاده کردن روش های کشاورزی نوین توسط کشاورزان امکان پذیر نخواهد بود و با این که در صورت پیاده سازی نتایج مناسبی را به دست نخواهد داد

کاربرد بیوتکنولوژی در حفاظت از محیط زیست و توسعه کشاورزی پایدار

مریم صادقی - سلیمان رسولی آذر
کنفرانس سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار | 1394

چکیده

کشاورزی ارگانیک، به عنوان یک نوع کشاورزی پایدار و یکی از راهکارهای کاهش مشکلات زیست محیطی و راهی برای دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی مورد توجه قرار گرفته است. کشاورزی ارگانیک جهت کاهش پیامدهای زیست محیطی کشاورزی متداول روش ها و فناوری هایی مطابق با اصول کشاورزی پایدار معرفی نموده است که توسعه این روش ها و فناوری ها یکی از اهداف مهم سیاست های کشاورزی در سطح جهان است. اجرای تناوب زراعی با محصولات غیرمیزبان و مقاوم، اجرای آیش 2 تا 3 ساله همراه با آبیاری و شخم و کنترل علف های هرز از مناسب ترین روش های کنترل آفات و بیماری ها در این نوع کشاورزی مورد توجه است. به همین منظور لازم است که از طریق رسانه های جمعی و تشکیل گلاس های آموزشی، کشاورزان را نسبت به این امر توجیح نمود که با استفاده از روش ها و فناوری های کشاورزی ارگانیک می توان وابستگی به نهاده های شیمیایی را کاهش داد و کاهش عملکرد را نیز به وسیله این روش ها جبران نمود.

شناسایی موانع بازاریابی محصولات کشاورزی ارگانیک (مطالعه موردی: شهر مهاباد)

مژگان مردانی - لقمان رشیدپور - سلیمان رسولی آذر
کنفرانسچهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار | 1394

چکیده

توسعه بخش کشاورزی در بیشتر کشورهای دنیا، نشان می دهد که مسلما دیگر نمی توان محصولات تولیدی این صنعتزیربنایی را مانند سابق به بازارهای هدف عرضه کرد. بنابراین هدف این تحقیق شناسایی موانع بازاریابی در پذیرشمحصولات کشاورزی ارگانیک در شهر مهاباد می باشد. این تحقیق به روش توصیفی- پیمایشی انجام شده و داده های موردنیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار SPSS انجام شد. نمونه ها از بین خانوار های این شهرستان با شانس مساوی انتخاب شدند, براساس جامعه آماری 38521 خانوار شناسایی شد که با کمک فرمول کوکرانتعداد نمونه لازم 155 خانوار برآورد گردید و در نهایت نیز تعداد 155 پرسشنامه تکمیل و جمع آوری گردید.

بررسی نقش دانش بومی در مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی

احمد دلجوئی راد - سلیمان رسولی آذر - لقمان رشیدپور
کنفرانسنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگری | 1394

چکیده

روند افزایش جمعیت و کاهش منابع آب در جهان، یکی از بحرانی ترین مسایل را در قرن حاضر پیش روی بشر قرار داده است. تامین آب مصرفی جهت تولید غذای موردنیاز بشر از یک طرف و تامین آب شرب و صنعت از طرف دیگر، رقابتی جدی بین تخصیص آب کشاورزی و شرب به وجود آورده است. با توجه به ارزش آب در کشاورزی و محدودیت این منبع مهم و حیاتی و وجود خشکسالی های متناوب در کشور، صرفه جویی در مصرف آب و استفاده بهینه از آب موجود امری لازم و ضروری به نظر می رسد. در این راستا برنامه ریزی و راهکارهای اجرایی مناسب از جمله توجه به نظام مدیریت های محلی و مشارکت کلیه افراد جامعه روستایی متناسب با امکانات و روش های بومی و محلی آب و آبیاری ضروری است. با توجه به اینکه بخش اصلی و اساسی نظام دانش هر کشور، دانش بومی آن کشور است. یادگیری دانش بومی و انجام پژوهش هایی در زمینه داشته ها و دانسته های جوامع محلی می تواند درک شرایط محلی را بهبود بخشیده و زمینه مناسبی را برای انجام فعالیت های توسعه جوامع ایجاد نماید.در نتیجه می توان گفت دانش بومی نشان دهنده تجارب گذشتگان و روابط اجتماعی در میان روستاییان بوده که می تواند نقش بسزایی را در زمینه مصرف بهینه منابع تولید ایفا نماید. این نوع از دانش به دلیل حفظ تنوع زیستی، مشارکت مردم محلی، در دسترس و ارزان بودن، سازگاری با فرهنگ مردم، استفاده مناسب از آب موجود می تواند در فرایند توسعه پایدار روستایی نقش مهمی ایفا کند.بنابراین پیشنهاداتی از قبیل: افزایش آگاهی دانش کارشناسان، ایجاد بستر فرهنگی مناسب، آگاه سازی روستاییان، سیاست گذاری و برنامه ریزی لازم و..در زمینه بهره گیری از دانش بومی استفاده از منابع طبیعی به ویژه آب قابل تعمق و لازم الاجرا می باشد.

شناسایی موانع مشارکت زنان در فرآیند توسعه روستایی و کشاورزی (شهرستان مهاباد)

ناز بایزیدی - لقمان رشیدپور - سلیمان رسولی آذر
کنفرانسچهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار | 1394

چکیده

با توجه به اینکه محدودیت های متعددی وجود دارند که مانع از مشارکت مؤثر زنان روستایی در فعالیت های توسعه می گردند.هدف اصلی این پژوهش شناسایی موانع مشارکت زنان در فرآیند توسعه روستایی و کشاورزی بود. پژوهش حال حاضر بهروش توصیفی_پیمایشی انجام شده است. در این تحقیق برای انتخاب نمونه ها از نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد.جامعه مورد نظر این پژوهش را زنان روستاهای شهرستان مهاباد که بیشتر از 35 سال سن دارند و تعداد آنها مطابق آخرینسر شماری 11905 نفر تشکیل داده اند. در این پژوهش حجم نمونه بر مبنای فرمول کوکران 151 نمونه تعیین شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 22 انجام گرفت. از دیدگاه پاسخگویان مهمترین موانع مشارکت آنان در فرایندتوسعه روستایی و کشاورزی به ترتیب عبارتند از: موانع اجتماعی-فرهنگی، موانع دولتی، موانع اقتصادی و موانع فردی مشارکت.

بازاریابی محصولات کشاورزی

سلیمان رسولی آذر، اسماعیل معروفی
کتاب | 1394

چکیده

بررسی نقش عوامل اقتصادی و اجتماعی دامداران بر مشارکت های آنها در طرحهای مرتعداری(مطالعه موردی: مراتع شهرستان پیرانشهر)

انور کردی-سلیمان رسولی آذر-لقمان رشیدپور
ژورنالفصلنامه جنگل و مرتع | 1394

چکیده

عوامل مؤثر بر تقلب دانشجویان در آزمونهای دانشگاهی

فعلی، سعید؛ صفرپور، سعید؛ رسولی آذر، سلیمان
ژورنال پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی | 1393

چکیده

تقلب دانشجویان در آزمون یکی از مشکلات شایع در نظام آموزش عالی کشور است. بررسیها نشان می دهند که وضعیت تقلب علمی در کشور بسیار تکان دهنده است، به طوری که از مرحله آسیب خارج شده و به مرحله بحران رسیده است. هدف تحقیق حاضر شناسایی عوامل موثر بر تقلب دانشجویان در آزمونهای دانشگاهی بود. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بود که به صورت پیمایشی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دوره کارشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان بود که حداقل یک نیمسال تحصیلی را گذرانده بودند (401=N). از این میان، تعداد 196 نفر با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و در نهایت، 180 پرسشنامه جمع آوری شد (180=n). ابزار پژوهش پرسشنامه ای ساختارمند حاوی سوالهای بسته پاسخ بود که روایی و پایایی آن با پانل متخصصان و آزمون آلفای کرونباخ تایید شد. از روشهای آمار توصیفی و غیرپارامتری برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شد. نتایج توصیفی تحقیق نشان داد که اجازه به سایر دانشجویان برای دیدن برگه آزمون بدون تقلب خودم (%70/86)، رونویسی از پاسخهای دانشجویان کناری با هماهنگی آنان (%80) و استفاده از زبان ایما و اشاره به خصوص انگشتان برای شماره ها (%70) بیشترین میزان تقلب پاسخگویان در آزمونهای دانشگاهی است. نتایج حاصل از ضریب همبستگی نشان داد که بین متغیرهای جمعیت شناختی و روان شناختی پاسخگویان با میزان تقلب آنها در آزمونهای دانشگاهی رابطه معنادار وجود دارد. در آزمون رگرسیون چندگانه خطی متغیرهای نگرش به تقلب در آزمون، انگیزه برای تقلب در آزمون، سن و سنوات تحصیلی توانایی تبیین 39 درصد از تغییرات میزان تقلب پاسخگویان در آزمونهای دانشگاهی را دارا بودند.

. شناسایی عوامل برانگیزاننده نوآوری سازمانی در جهت توسعه بهینه فضای سبز شهری(مطالعه موردی: سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ارومیه)

منیره مکرم نیا - سلیمان رسولی آذر - لقمان رشیدپور
کنفرانس همایش بین المللی مدیریت | 1393

چکیده

این تحقیق به منظور شناسایی عوامل برانگیزاننده نوآوری سازمانی، در جهت توسعه بهینه فضای سبز شهری در شهرداری ارومیه انجام شده است. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه های پژوهش بر اساس روش همبستگی پیرسون نشان می دهدکه ارتباطی معنادار بین مشارکت کارکنان، اعتماد سازمانی، زمان ارائه ایده های جدید، تضاد سازمانی، حمایت از ارائه ایده های جدید و ریسک پذیری با نوآوری سازمانی وجود دارد. همچنین نوآوری سازمانی نیز از ارتباطی معنادار با توسعه فضای سبز شهری برخوردار است. اما ارتباط معنادار بین جو سازمانی صمیمانه با توسعه فضای سبز شهری به دست نیامد

تحلیل اثرات توسعه کشاورزی در توسعه روستایی با تاکید بر فقر و توزیع درآمد (مطالعه موردی: شهرستان میاندوآب)

آزیتا نژادی - لقمان رشیدپور - سلیمان رسولی آذر
کنفرانس اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار | 1393

چکیده

تحقیق حاضر با هدف اصلی شناسایی و تحلیل اثرات توسعه کشاورزی بر توسعه روستایی شهرستان میاندوآب صورتگرفت. این تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر ماهیت از نوع علی ارتباطی و همچنین به علت توصیفمتغیر های تحقیق از نوع توصیفی بوده است و از نظر نحوه گردآوری داده ها، از نوع تحقیقات میدانی محسوب می شود.جامعه آماری این تحقیق را تمامی کشاورزان شهرستان میاندوآب تشکیل می دادند (N=110000) که دارای زمین بوده ومدیر مزرعه هستند که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه برابر 200 نفر کشاورز محاسبه شد. برای گردآوری داده ها ازپرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی آن از طریق مطالعه تعدادی از متخصصان اجرایی در این زمینه و اساتید محترم پس از اصلاحات لازم تایید شد و اعتبار پرسشنامه نیز با استفاده از محاسبه ضریب الفای کرونباخ 0/91 بدست آمد. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل عاملی مشخص شد که سه عامل اثرات اقتصادی (با واریانس 10/75 درصد اجتماعی )با واریانس 13/43 درصد) و اثرات محیطی (با واریانس 11/23 درصد)، در مجموع تبیین کننده 35/42 درصد واریانس کل بوده و تبیین کننده نقش اصلی توسعه کشاورزی در توسعه روستایی شهرستان میاندوآب بودند که از بین آنها عامل اثرات اجتماعی با تبیین 13/43 درصد از واریانس کل نقش بیشتری در توسعه روستایی این شهرستان را داشته است.

بررسی اهمیت بخش کشاورزی در توسعه اقتصاد ملی

اسماعیل معروفی - سلیمان رسولی آذر - لقمان رشیدپور
کنفرانسدومین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم | 1393

چکیده

بخش کشاورزی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه بخش غالب اقتصاد ملی به شمار می رود، به طوری که رد و توسعه اقتصادی این کشورها ارتباط بسیار تنگاتنگی با توسعه کلی بخش کشاورزی آنها دارد و به عبارتی دیگر توسعه کشاورزی در چارچوب توسعه ملی کشور مورد بحث قرار می گیرد. در کشورهای در حال توسعه، کشاورزی بخش غالب اقتصاد ملی می باشد و معمولاً از حدود 50 تا 90 درصد تولید ملی را در بر می گیرد و سهم اشتغال جامعه در این بخش در جوامع متغیر از 50 تا 95 درصد می باشد بررسی روند تحول اقتصادی در جوامع گویای نقش و اهمیت ویژه بخش کشاورزی درتوسعه پایدار آنها می باشد چرا که تولید بیشتر در بخش کشاورزی علاوه بر صرفه جویی ارزی، توسعه سایر زیربخش هایاقتصادی را در پی خواهد داشت. در سال جاری که با درایت مقام معظم رهبری جهت مقابله با تحریم ها، اقتصادمقاومتی در دستور کار قرار گرفت فرصتی مهیا شد تا قدر داشته های خود را در بخش کشاورزی بیشتر بدانیم چرا که اگر تولیدات این بخش نبود و نقش تولید در کلیه ای زیر بخش های کشاورزی نادیده گرفته می شد قطعاً تحمل این تحریم ها و فشارها از سوی جوامع غربی برای ما امکان پذیر نبود. پس باید در یک باز مهندسی کلی در بخش کشاورزی، زیر ساخت های این بخش و نیازها را فراهم و با یک برنامه مدون و تعریف شده از سوی دولت حمایت همه جانبه انجام پذیرد.

بررسی نقش بازاریابی محصولات کشاورزی در نظام اقتصاد کشاورزی و روستایی ایران

اسماعیل معروفی - سلیمان رسولی آذر
کنفرانس کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز | 1393

چکیده

بسیاری از متخصصان و کارشناسان بخش کشاورزی معتقدند که امروزه بازاریابی یکی از ضرورت های نظام تولید روستایی و کشاورزی است که اهمییت آن در فرآیند تولیدات روستایی بسیار مشهود است.اهمییت این موضوع تا حدی است که در کشورهای پیشرفته و حتی در کشورهای در حال توسعه بازاریابی مقوله ای مهمتر از تولید است و از بازاریابی به عنوان دست نامرئی تولید نام برده می شود.مسائل و مشکلات بسیاری در زمینه بازاریابی محصولات کشاورزی در کشورمان وجود دارد که از آن جمله می توان به نامنایب بودن ساختار تسهیلات بازاریابی،ناپایداری قیمت،فصلی بودن تولیدات کشاورزی،نامناسب بودن سیستم اطلاع رسانی بازار،هزینه بالای تولید و ضایعات فراوان در طول مراحل مختلف تولید،حضور دلالان و واسطه های فراوان و همچنین نامناسب بودن حمایت های دولت در زمینه توسعه بازار و سیاست های بازاریابی تولیدات روستایی اشاره کرد که همه این عوامل دست به دست هم داده و مانع دستیابی کشاورزان به درآمدهای بالا و افزایش ارزش افزوده محصولات تولیدی و همچنین مبارزه با فقر و محرومیت روستائیان می شود.روش مطالعه حاضر، توصیفی-تحلیلی به شیوه مطالعه کتابخانه ای است.نتایج مطالعه نشان می دهد که با توجه به مسائلی که در باب اهمیت بازاریابی محصولات کشاورزی مطرح می شود لازم است که برای ارتقا کمیت و کیفیت تولید و افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و در نهایت توسعه این بخش قبل از تولید،بازارهای مناسب عرضه این محصولات شناسایی و زمینه عرضه محصولات تولید شده فراهم شود که در این راستا،به نظر می رسد شرکت های تعاونی کشاورزی با هدف اصلاح و بهبود نظام خدمات رسانی و بازاریابی محصولات کشاورزی،محو واسطه ها و نهایتأ بهبود تولید و درآمد کشاورزان بتوانند نقش مهمی ایفا می کنند.

تحلیل بحران مدیریت منابع آب کشاورزی در ایران

اسماعیل معروفی - سلیمان رسولی آذر - اسماعیل رضایی
کنفرانس همایش ملی آب، انسان و زمین | 1393

چکیده

آب یکی از بزرگترین چالش های قرن حاضر بشریت است که می تواند سرمنشاً بسیاری از تحولات مثبت و منفی جهان قرار می گیرد. از آن جا که اب مهم ترین عامل توسعه در هر کشور می باشد، کمبود و تخریب منابع آبی در آن کشور به منزله تخریب پایه های توسعه آن تلقی می گردد کشور ما به دلیل نازل بودن ریزش های جوی و نامناسب بودن پراکنش زمانی و مکانی آن، در زمره کشورهای خشک و نیمه خشک جهان قرار دارد. مطالعه حاضر به شیوه کتابخانه ای و ابزار تحقیق با بررسی مدارک واسناد، موضوع موردنظر بررسی شده است نتایج مطالعه بیانگر این است که مدیریت منابع آب کشاورزی نیازمند یک برنامه ریزی جامعو سریعی است که بتواند کشور را از شرایط وضع موجود به وضع مطلوب برساند.

بررسی آثار زیست محیطی در صنعت گردشگری روستایی

هادی شهاب غیور - لقمان رشیدپور - سلیمان رسولی آذر
کنفرانسسومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی | 1393

چکیده

امروزه کشورهای مختلف برای توسعه پایدار گردشگری درمناطق روستایی، برنامه ریزی های جامعی انجام داده اند که ضمن کنترل آثار مخرب بر محیط زیست و محیط های فرهنگی-اجتماعی، درآمدهای مناسب کلان و در نهایت رفاه اجتماعی مقبولی را برای ساکنان این روستاها به ارمغان آورده است بنابراین می توان اظهار کرد که اثرات اجتماعی و فرهنگی گردشگری شیوه هایی هستند که درآن گردشگری تغییراتی را در نظام های ارزشی،رفتار افراد، روابط خانواده ها،سبک زندگی جمعی،مراسم سنتی و سازمانهای اجتماعی ایجاد می کند گردشگری می تواند تغییرات فرهنگی و اجتماعی مهمی را در روستاهای میزبان ایجاد کند و از طریق توزیع در آمد، اشتغال زایی و کاهش فقر، باعث توسعه و پیشرفت اجتماعی شده و رفاه و سلامت عمومی را ایجاد کند از نظر اجتماعی و فرهنگی،توسعه گردشگری بهبود خدمات و امکانات اجتماعی،توجه و حفظ الگوهای فرهنگی در زمینه موسیقی،لباس،هنر و صنایع دستی،ایجاد غرور و مباهات نسبت به فرهنگ محلی و ایجاد امکان مبادلات فرهنگی میان جوامع مختلف را به همراه داشته باشد.

بررسی آثار و پیامدهای اقتصادی گردشگر ی روستایی

هادی شهاب غیور - لقمان رشیدپور - سلیمان رسولی آذر
کنفرانس سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی | 1393

چکیده

گردشگری و بویژه گردشگری روستایی و توسعه آن که در سطح جهانی یکی از بزرگترین پدیده های اقتصادی و اجتماعی است، میتواند به شکل دهی جوامع روستایی کمک نماید. بخش گردشگری از نظر اقتصادی درسرتاسر جهان به سرعت درحال رشد است و به عنوان ابزار اصلی مبادلات و جنبش های تجاری مطرح شده است.امروزه، موضوع گردشگری روستایی در اکثر کشورهای جهان به دلیل ایجاد فرصت های شغلی و منابع اقتصادی زیاد برای دست اندرکاران جوامع محلی درکنار کشاورزی و دامداری، اهمیت فوق العاده ای یافته است. توسعه فعالیت هایی مثل گردشگری در مزرعه، گردشگری ماجراجویانه، طبیعت گردی، گردشگری فرهنگی و مانند این ها باعث رونق روستاها و افزایش رفاه مردم روستایی شده است و به ویژه به دلیل جهانی شدن تقریبا فرهنگ های بومی، آداب و رسوم قدیمی و هنر عامیانه را به ویژه در شهرها دگرگون و یا از بین میبرد، بنابراین در شرایط کنونی نیز توجه به توسعه فعالیت های درگیر اقتصادی در جوامع روستایی نظیر؛ صنایع روستایی، صنایع تکمیلی و فرآوری محصولات کشاورزی و گردشگری روستایی ضروری است. این فعالیت ها با وجود این که تمرکز کمتری برمنابع طبیعی تولید دارند،می توانند بسیار به پایداری و رشد اقتصادی جوامع روستایی کمک کنند. ازاین رو روستاها وساکنان آن از دو جهت با صنعت گردشگری در ارتباط هستند؛یکی این که محیط های روستایی به عنوان فضاها و اماکن تفریحی،محل مناسبی برای گذران اوقات فراغت گردشگران و به ویژه گردشگران داخلی به شمار می آیندو دیگراین که تولیدات آن ها اعم از مواد خوراکی و صنایع دستی به گردشگران عرضه شده، و از این راه به اقتصاد معیشتی آن ها کمک می شود به هرحال گردشگری به عنوان ابزاری برای توسعه روستایی در نظر گرفته شده است.

بررسی آثار و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی گردشگری روستایی

هادی شهاب غیور - لقمان رشیدپور - سلیمان رسولی آذر
کنفرانسسومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی | 1393

چکیده

امروزه کشورهای مختلف برای توسعه پایدار گردشگری درمناطق روستایی، برنامه ریزی های جامعی انجام داده اند که ضمن کنترل آثار مخرب بر محیط زیست و محیط های فرهنگی-اجتماعی، درآمدهای مناسب کلان و در نهایت رفاه اجتماعی مقبولی را برای ساکنان این روستاها به ارمغان آورده است بنابراین می توان اظهار کرد که اثرات اجتماعی و فرهنگی گردشگری شیوه هایی هستند که درآن گردشگری تغییراتی را در نظام های ارزشی،رفتار افراد، روابط خانواده ها،سبک زندگی جمعی،مراسم سنتی و سازمانهای اجتماعی ایجاد می کند گردشگری می تواند تغییرات فرهنگی و اجتماعی مهمی را در روستاهای میزبان ایجاد کند و از طریق توزیع در آمد، اشتغال زایی و کاهش فقر، باعث توسعه و پیشرفت اجتماعی شده و رفاه و سلامت عمومی را ایجاد کند از نظر اجتماعی و فرهنگی،توسعه گردشگری بهبود خدمات و امکانات اجتماعی،توجه و حفظ الگوهای فرهنگی در زمینه موسیقی،لباس،هنر و صنایع دستی،ایجاد غرور و مباهات نسبت به فرهنگ محلی و ایجاد امکان مبادلات فرهنگی میان جوامع مختلف را به همراه داشته باشد.

ارزیابی بیلان انرژی زراعت مکانیزه گندم دیم دراستان آذربایجان غربی و تاثیر آن برمحیط زیست

اسماعیل معروفی - سلیمان رسولی آذر
کنفرانس اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار | 1393

چکیده

محاسبه نسبت انرژی خروجی و ورودی دراکوسیستم های مختلف کشاورزی نقش مهمی درتصمیم گیری استفاده بهینه و بهتر ازنهاده ها و همچنین افزایش تولید محصول دارد لذا توجه بیشتر به ارزیابی بیلان انرژی ما را دررسیدن به توسعه پایدار کشاورزی یاری میکند یکی ازراه های براورد توسعه کشاورزی و پایداری محیط زیست و همچنین افزایش تولیددرکشاورزی استفاده ازروش جریان انرژی است دراین تحقیق سیرانرژی دراکوسیستم زراعت مکانیزه گندمدیم استان اذربایجان غربی بررسی شد و میزان ورود و خروج انرژی درزراعت گندم دیم مزارعی که درسطح استان بصورت دیمی کشت شده بودند بررسی و کلیه محاسبات براساس امار ارایه شده توسط جهادکشاورزی استان و تهیه پرسشنامه اززارعین براورد گردید داده های مربوط به نهادها و ستاده ها به میزان های معادل انرژیهای مصرفی و تولیدی تبدیل شدند و سپس راندمان انرژی محاسبه گردید.

تجزیه و تحلیل میزان رضایت از فضای سبز عمومی و شناسایی کارکردهای آن در رضایت از زندگی شهروندان در شهر ارومیه

مسعود رضایی - سلیمان رسولی آذر - لقمان رشیدپور
کنفرانس همایش بین المللی مدیریت | 1392

چکیده

این تحقیق به منظور تجزیه و تحلیل میزان رضایت از فضای سبز عمومی و شناسایی کارکردهای آن در رضایت از زندگی شهروندان در شهر ارومیه انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان شهرداری ارومیه می باشد. نتایج به دستآمده از آزمون فرضیه های پژوهش بر اساس روش همبستگی پیرسون نشان می دهد که ارتباطی معنادار و مثبت بین کارکردهای اجتماعی، فرهنگی، روانشناختی، اکولوژیک و اقتصادی فضای سبز با رضایت از زندگی وجود دارد. میزان رضایتشهروندان در ارتباط با وضعیت توسعه فضای سبز متوسط ارزیابی شد. همچنین در ارتباط با کارکردهای اجتماعی، فرهنگی،روانشناختی و اقتصادی فضای سبز رضایت نسبتا پایینی وجود داشته است. اما رضایت از کارکردهای اکولوژیک فضای سبز بالا بود.

بررسی اثرات اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار بر توسعه پایدار کشاورزی (مطالعه موردی شهرستان بوکان)

انور امینی خواه - لقمان رشیدپور - سلیمان رسولی آذر
کنفرانس ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی | 1392

چکیده

شهرستان بوکان با مساحتی در حدود 2541 کیلومتر مربع در جنوب استان آذربایجان غربی قرار گرفته است. میانگین بارندگی در این شهر 300 میلی‌لیتر در نواحی پست و در ارتفاعات تا 400 میلی‌متر متغییر می‌باشد. این شهر دارای 110 هزار هکتار اراضی زراعی می‌باشد، که بیش از 10 هزار هکتار آن مجهز به سیستم ابیاری تحت فشار می‌باشد. محدودیت کمی و کیفی منابع آب در استان آذربایجان غربی مهمترین عامل محدودکننده توسعه فعالیت‌های کشاورزی،‌دامپروری، شیلات و غیره ات. هدف تحقیق حاضر برسی اثرات اجرای سیستم‌های آبیاری تحت فشار بر توسعه پایدار کشاورزی در شهرستان بوکان است. این تحقیق توصیفی و از نع پیمایشی – همبستگی می‌باشد و داده‌های مورد نظر برای فرضیه‌ها از پرسش‌نامه واز طریق مصاحبه جمع‌آوری گردیده است. هم‌چنین از این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر درجه کنترل از نوع میدانی می‌باشد . جامعه ماری تحقیق شامل کلیه بهره‌برداران ابیاری تحت فشار روستاهای بوکان می‌باشد. نمونه این تحقیق براساس جدول مورگان 274 نفر می باشد که به روش تصادفی ساده انتخاب شده‌اند. یافته‌های حاصل از تحلیل همبستگی اسپیرمن نشان می‌دهد که ضریب همبستگی بین اثرات زیست محیطی و اثرات اجتماعی سیستم آبیاری تحت فشار برابر (662/0) است که در سطح معنی‌داری 01/0 فرض صفر عدم همبستگی رشد شده و رابطه معنی‌داری بین عوامل اجتماعی و عوامل زیست محیطی وجود دارد. هم‌جنین همبستگی بین بعد اقتصادی و بعد زیست محیطی اثرات آبیاری تحت فشار مثبت، قوی و در سطح 01/0 معنی‌دار بود.

توصیف عوامل موثر بر کاهش ضایعات سیب(مطالعه موردی؛ استان آذر بایجان غربی)

هژار پناه - لقمان رشیدپور - سلیمان رسولی آذر
کنفرانس اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار | 1392

چکیده

عوامل مختلفی در کاهش ضایعات محصول سیب نقش دارند که شناسایی و بررسی هر کدام از آنها می تواند در جهت رفع مشکلات موجود به کشاورزان و باغداران کمک نماید. بنابراین بررسی مسئله ضایعات سیب و توصیف روشهای کاهش ضایعات آن دارای اهمیت ویژه ای خواهد بود. لذا تحقیق حاضر، با هدف توصیف عوامل موثر بر کاهش ضایعات سیب در استان آذربایجان غربی با روش توصیفی – پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق کلیه باغداران سیب در سطح استان آذربایجان غربی بودند (N=35000) حجم نمونه ی این تحقیق طبق فرمول کوکران برآورد شده است (n=149).روش نمونه گیری بصورت طبقه ای و تصادفی ساده بوده است. اطلاعات میدانی در این تحقیق با استفاده از پرسش نامه جمع آوری شده است. روایی سوالات پرسش نامه توسط اساتید راهنما، مشاور و کارشناسان مرتبط کسب شد. با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، پایایی پرسشنامه تأیید شد(83%) از روشهای توصیفی (درصد، میانگین، انحراف معیار و ضریب تغییرات) جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات پژوهش توسط نرم افزار آماری spss استفاده شده است.نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که در اولویت بندی عوامل آموزشی، فنی، حمل و نقل، حمایتی دولتی، بازاریابی و تولیدی موثر بر کاهش ضایعات سیب، بترتیب گویه های آموزش نحوه حمل و نقل محصول به کشاورزان، بسته بندی مناسب محصول، استفاده از تکنولوژی مناسب حمل و نقل توسط باغداران، کاهش هزینه مبادله کالا در بخش کشاورزی،تثبیت و تقویت زنجیره تولید و عرضه مواد غذائی و مبارزه با آفات و حشرات به عنوان مهمترین متغیرهای عوامل موثر بکاهش ضایعات سیب از دیدگاه کشاورزان و باغداران شناخته شدند.

بررسی تحلیل عملکرد شرکت های فنی و مهندسی کشاورزی بر توسعه کشاورزی شهرستان بوکان

سوران اسماعیل پور - لقمان رشیدپور - سلیمان رسولی آذر
کنفرانساولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار | 1392

چکیده

پژوهش حاضرف با هدف بررسی عملکرد شرکت های فنی و مهندسی کشاورزی بر توسعه کشاورزی شهرستان بوکان در سال 1392 به روش توصیفی – همبستگی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق کلیه کشاورزان شهرستان بوکان بود که در سال 1391 از خدمات شرکتهای خدمات فنی و مهندسی کشاورزی استفاده کرده بودند و طرف قرارداد این شرکتها بودند. (N= 1050 ) . حجم نمونه نیز با استفاده از فرمول کوکران تعیین شد (n = 131 ). ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی سوالات توسط استاد راهنما و برخی گارشناسان شرکتهای مشاوره ای و فنی مهندسی کشاورزی کسب شد. با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، پایایی پرسشنامه تایید شد(87%). داده های پژوهش با استفاده از ضریب تغییرات، آزمون تحلیل رگرسیون و آزمون ضریب همبستگی پیرسون در نرم افزار آمار SPSS تجزیه و تحلیل شد.یافته ها نشان داد که بین شاخصهای توسعه کشاورزی و عملکردهای مختلف شرکتهای فنی و مهندسی کشاورزی ( آموزشی و ترویجی، بازار یابی محصولات، حمایت و پشتیبانی کشاورزان، بکارگیری ماشین آلات و مکانیزاسیون، بکارگیری دانش و فناوری و خدمات تولیدی ) در سطح خطای یک درصد ارتباط معنی داری وجود دارد. همچنین مقدار زمین زراعی و خدمات استفاده شده در سطح خطای یک درصد ارتباط معنی داری با متغیر شاخصهای توسعه کشاورزی داشته است. نتایج تحلیلی نشان داد که حدود 86/8 درصد از تغییرات مربوط به شاخصهای توسعه کشاورزی توسط عملکرد شرکت ها در زمینه ( آموزشی و ترویجی؛ بازاریابی محصولات، حمایت و پشتیبانی کشاورزان، بکارگیری ماشین آلات و مکانیزاسیون، بکارگیری دانش و فناوری و حمایت تولیدی) پیش بینی گردید.

بررسی راهکارهای تولید کشت زعفران و نقش آن در توسعه ی روستایی

بهزاد شجاعی - سلیمان رسولی آذر - لقمان رشیدپور
کنفرانسدومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک | 1392

چکیده

زعفران گیاهی است که در مناطق خشک و نیمه خشک ایران تولید می شود و نسبت به سایر محصولات کشاورزی دیگر نیاز آبی کمی دارد. با توجه به اینکه زعفران یک گیاه استراتژیک و دارای اهمیت خاص در کشورمان است و 95 درصد زعفران دنیا در ایران کشت و تولید می گردد. این تحقیق به منظور بررسی راهکارهای تولید و کشت زعفرا و نقش آن در توسعه روستایی صورت گرفته است. برای انجام این کار از مطالعات کتابخانه ای استفاده گردیده است و ضمن بررسی مزیت های کشت و تولید زعفران به ارائه راهکارهایی جهت تولید و کشت زعفران زراعی پرداخته شد و با توجه به اثرات مهم اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی تولید این محصول (اشتغال زائی، بهره وری، رفاه و امنیت مادی و مهار مهاجرت روستاییان) این تحقیق در جهت توسعه روستایی ضروری است به طوری که با توسعه زیرساخت ها و حل مشکلات و مسایل با توجه به نیازمندی های کشاورزان در زمینه تولید و ورنق گرفتن کسب و کار کشاورزی در روستاها، بسترهای لازم در جهت سوق جوانان بیکار از مناطق شهری به روستاها و ممانعت از مهاجرت آنان در راستای توسعه روستایی و آبادانی روستاها امری محسوس و مشهود است.

بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در سازمان ها

سمیه محمدی - سلیمان رسولی آذر - لقمان رشیدپور
کنفرانس دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین | 1392

چکیده

هدف مقاله حاضر بررسی رابطه بین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی می باشد.روش تحقیق مقاله حاضر به شیوه مطالعه کتابخانه ای می باشد روش تحقی مقاله حاضر به شیوه مطالعه کتابخانه ای می باشد.اطلاعات مورد نیاز با مراجعه به کتب،مقالات داخلی و خارجی و جستجوی اینترنتی گردآوری شده است .فرهنگ سازمانی یکی از عوامل اصلی در اجرای موفقیت امیز مدیریت دانش به شمار می آید.سازمانها برای اینکه بتوانند به نحو مطلوب تری از برنامه ها یاستقرار مدیریت دانش استفاده کنند و مدیریت دانش را در سازمان با موفقیت پیاده سازی کند،بیاز به این دارند که در درجه اول قرهنگ سازمانی خود را شناسایی کنند و برنامه های مدیریت دانش را متناسب با فرهنگ سازمانی موجود اجرا کنند و این مهم از طریق ایجاد و تقویت مشارکت ،سازگاری و انعطاف پذیری امکان پذیر خواهد شد.

بررسی نقش مذیریت دانش در سازمان ها

سمیه محمدی - سلیمان رسولی آذر - لقمان رشیدپور
کنفرانسدومین همایش ملی علوم مدیریت نوین | 1392

چکیده

هدف مقاله حاضر بررسی نقش مدیریت دانش در سازمان های امروزی می باشد.اطلاعات مورد نیاز در این تحقیق که به روش کتابخانه ای می باشد،از طریق مطالعه و بررسی کتب ،مقالات داخلی و خارجی و جستجوی اینترنتی گردآوری شده است.در هزاره ی سوم،دانش به عنوان منبع اصلی سازمانها تلقی شده و به عنوان یک سرمایه مطرح است.مدیریت دانش که به عنوان یک نیاز راهبردی برای سازمان ها مطرح شده است،با بهره گیری سازمانها و جوامع از سرمایه های انسانی،فکری و اطلاعاتی،برتری بلند مدت آنها را تضمین می کند،به طوریکه افزایش قابلیتها و ارتقای مهارت های آموزشی . پژوهشی را از طریق به کارگیری خرمندانه از فناوری های نوین و به اشتراک گذاری دانش میسر نموده است.

. بررسی مولفه های موثر بر کشاورزی پایدار و کم نهاده

شهناز علی پور - سلیمان رسولی آذر - لقمان رشیدپور
کنفرانساولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار | 1392

چکیده

در دو دهه اخیر توجه کشاورزان به پایداری کشاورزی افزایش یافته است. باید اذعان نمود در شرایطی که هر سال جمعیت کشور و تقاضا برای مواد غذایی رو به افزایش است. حفظ پایداری مواد غذایی ضروری و یک وظیفه ملی بوده و پایداری منابع زراعی یک اصل مهم در کشاورزی پایدار است که در برنامه های توسعه به آن تاکید می شود. کشاورزی پایدار و در کنار آن کشاورزی پایدار کم نهاده (LISA) در پی آن است که هر زمان که امکمان دارد کاربرد نهاده های بیرونی نظیر کودهای شیمیایی آفت کش ها و علف کش ها را به حداقل ممکن برساند. هزینه های تولید را کاهش دهد، مانع آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی شود. بقایای آفت و کشت ها در مواد غذایی را کاهش دهد و بطور کلی خطراتی که کشاورزان با آنها روبرو می شوند را پایین آورد و میزان سوددهی را افزایش دهد اهمیت بخش کشاورزی در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... در کشورمان و نقش حساس منابع پایه طبیعی در این بخش برای دستیابی به کشاورزان پایدار ملاحظاتی را پیش روی ما قرار می دهد بر این اساس برای دستیابی به کشاورزی پایدار و کم نهاده برنامه ریزی جامع، مستمر، هدفمند و متناسب ضروری است. برنامه ریزی موثر نیز نیازمند تحلیل سیستمی عوامل مهم اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در درون جامعه است کمه در این مقاله که بصورت مطالعات کتابخانه ای و بررسی اسناد تهیه شده است. محقق تلاش می کند با توجه به مباحث گردآوری شده بعد از بررسی مفاهیم، اهداف و ویژ ی های کشاورزان پایدار و کم نهاده، مولفه های موثر بر کشاورزی پایدار و کم نهاده را مورد بررسی قرار دهد.

توانمند سازی زنان روستایی رهیافتی به توسعه پایدار در کشاورزی

بهزاد شجاعی - لورنس انویه تکیه - سلیمان رسولی آذر
کنفرانسولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار | 1392

چکیده

متاسفانه سالیان درازی است که اهمیت فعالیتهای زنان در روستاها و همچنین نقش موثرشان در فرایند تولید محصولات کشاورزی نادیده گرفته شده و به رغم آگاهی مسئولین امر و سیاستگزاران در این مورد ، همچنان نیز بهائی به جایگاه منحصر بفرد آنان در خانواده و عرصه های اقتصادی و اجتماعی در جامعه داده نشده است . این در حالی است که زنان روستایی در روستاها علاوه بر خانه داری ، دوشادوش مردان در فعالیتهای کشاورزی اعم از کشت و زرع و دامداری و نیز در فرآوری محصولات کشاورزی نقش بسزائی دارند که در بعضی اوقات هم کارخدماتی آنها به صد در صد نیز میرسد و از کار مردان نیز فراتر میرود .بحث توانمند سازی زنان روستایی که اکثر محققان آن را بعنوان رهیافتی به توسعه پایدار کشاورزی می دانند بایستی مد نظر همه ی دولتمردان بوده و توجه ویژه ای به اجرای راهکارهای دستیابی به این مهم را داشته باشند. از اهم راهکارهای ثابت شده که در ارتقاء سطح آگاهی های فنی و علمی و تغییر بینش زنان و همچنین ارتقاء سطح فرهنگ ، بهبود وضع بهداشت خانواده ، سلامت جامعه روستایی و حذف باورهای فکری سنتی جوامع روستایی موثر میباشد آموزش زنان از طریق برنامه های آموزشی و ترویجی، برخورداری از منابع اعتبارات خرد ، تسهیل در دسترسی به اطلاعات و منابع آموزشی، تشکل های زنان و شرکت های تعاونی ، رفع تبعیض جنسیتی و افزایش مشارکت زنان روستایی در عرصه های اقتصادی و اجتماعی است که از شاخص های مهم توانمند سازی زنان روستایی محسوب میشوند. ایجاد زمینه های موثر جهت توانمند سازی زنان در جامعه روستایی مستلزم سیاستگزاریهای هدفمند دولت و توجه خاص به انتظارات آنان میباشد و در اینصورت است که میتوان ضمن رفع موانع و مشکلات توانمند سازی زنان ، از توان بالقوه فکری و جسمی زنان در عرصه های اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی استفاده کرد ودر راستای توسعه کشاورزی پایدار گام برداشت. در این مقاله که با استناد به مقالات علمی پژوهشی و کتب و منابع معتبر تدوین گردیده است ، به برخی از راهکارهای توانا سازی زنان روستایی در راستای کشاورزی پایدارمورد بررسی ،جمعبندی و نتیجه گیری قرار گرفته است .

بررسی راهکارهای موثر بر توسعه صادرات زعفران و نقش آن در توسعه اقتصادی کشور

بهزاد شجاعی - سلیمان رسولی آذر - لورنس انویه تکیه
کنفرانس اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار | 1392

چکیده

امروزه استفاده از گیاهان دارویی در مصارف غذایی صنایع دارویی، لوازم آرایشی و بهداشتی به یک رویکرد جهانی مبدل شده است و به تبع آن استفاده از گیاهان دارویی بعنوان یک نیاز مبرم در تحقیقات پایه ای و کاربردی وسیعی را مورد توجه صنایع و مسئولین در این زمینه قرار داده است .گیاهان دارویی که بصورت گسترده در کشورمان تحت کشت و تولید قرار گرفته است یکی از منابع بسیار ارزشمند محسوب می شوند که در صورت توجه به کشت و توسعه و بهره برداری بهینه می توانند نقش مهمی را در بهداشت و سلامتی جامعه، به کار گیری نیروی انسانی بیکار و به تبع آن اشتغالزایی موثر در مناطق فقیر، توسعه صادرات غیر نفتی وو در نهایت به توسعه اقتصادی کشورمان بیانجامد. زعفران از لحاظ طبقه بندی جزء گیاهان دارویی محسوب شده و هدف از کشت و تولید زعفران، صادرات می باشد مهمترین کاربرد زعفران در مصارف خوراکی ، صنعتی و دارویی حایز اهمیت فراوان است. مزیتهای ویژه این محصول ارزشمند باعث گردیده که جایگاه ویژه ای از لحاظ کشت و نولید در مناطق خاصی از کشور مان مورد توجه واقع گردد. زعفران ازجمله ی محصولات کشاورزی مبادله ای صادراتی می باشد که در صادرات کشاورزی ایران نقش مهمی را ایفاء میکند و توانسته است از رقابت پذیری بین المللی برخورداربوده و به بازارهای جهانی راه یابد و درآمد ارزی بالایی برای کشورمان کسب نموده و در توسعه اقتصادی کشورمان نقش مهمی را داشته باشد. بنابراین لزوم عنایت خاص به عوامل موثر بر ارتقاء صنعت زعفران در بازارهای جهانی با توجه به راهکارهای موجود میتواند راهگشای موثری در ارزآوری از طریق توسعه صادارت به داخل کشور و به تبع آن توسعه اقتصادی داشته باشیم. در این مقاله سعی گردیده است با نگاهی دقیق به پژوهشها و کتب علمی محققان در سالهای اخیر به بررسی و بحث در مورد نقش توسعه صادرات زعفران و تاثیری که این عامل میتواند در توسعه اقتصادی کشورمان داردپرداخته شده است .

ضرورت مدیریت تلفیقی آفات در کشاورزی و نقش آن در پایداری کشاورزی

بهزاد شجاعی - لورنس انویه تکیه - سلیمان رسولی آذر
کنفرانس اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار | 1392

چکیده

سالانه 25 میلیون لیتر سم توسط کشاورزان در مزارع و باغات کشورمان مصرف میشود و به طور میانگین به ازای هر سه نفر ایرانی یک لیتر از سموم شیمیایی در تولید محصولات کشاورزی، استفاده می شود که مضرات زیادی در پی دارد. طی سالهای گذشته تک محصولی بودن و وابستگی به کودهای شیمیایی، موجب از بین رفتن لایه رویی خاک و خساراتی بزرک به کشور شده است. که این گونه مشکلات با کشاورزی بدون کود و سم و به نوعی کشاورزی پایدار برطرف خواهد شد .لزوم توجه ویژه به تحقیقات انجام شده در سالهای اخیر بیانگر این موضوع است که پیشرفت های شایانی در زمینه جلوگیری از تخریب محیط زیست با کاهش استفاده از سموم شیمیایی در دفع آفات محصولات کشاورزی و به تبع آن تولید محصولات کشاورزی سالم و ارگانیک راداشته است، ضرورت استفاده از علوم نوین کشاورزی در راستای کشاورزی پایدار همچون کشاورزی ارگانیک، کشاورزی دقیق، بیوتکنولوژی و مدیریت تلفیقی آفات، قطعا باعث رشد و شکوفایی در عرصه کشاورزی پایدارخواهد شد . لزوم بکارگیری دانش جدید توسط کشاورزان و افزایش آگاهی کشاورزان به مزیتهای مطلق تولیدات کشاورزی سالم منجمله کاهش هزینه های تولید، عدم مسمومیت آب سطحی، زیر زمینی و خاک به سموم شیمیایی، سلامت بهداشتی جامعه مصرف کنندگان و خود کشاورزان، عدم طغیان جمعیت آفات در فصول زراعی و ... باعث خواهد شد تا گامی مهم درراستای پایداری کشاورزی برداشته واستفاده بهینه از همگی عوامل دخیل در تولید از نیروی انسانی تا سرمایه کشاورزگردد. در مقاله حاضر با بحث و بررسی در مورد فرصت های فنی و عوامل موثر بر افزایش پایداری در کشاورزی در زمینه ی مدیریت تلفیقی آفات، اشاراتی نیز به کشاورزی دقیق، کشاورزی ارگانیک گردیده است، در مطالب مقاله که برگرفته از مقالات علمی پژوهشی و منابع معتبر است ، سعی گردیده است تا ضرورت و اهمیت بکارگیری این فناوریها در کشاورزی مرسوم امروز مشخص گردد.

بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر مشارکت روستاییان درطرح های عمران روستایی (در راستای توسعه کشاورزی پایدار): مطالعه موردی بخش انزل شهرستان ارومیه

رضا رزمی بخشکندی - لقمان رشیدپور - سلیمان رسولی آذر
کنفرانس اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار | 1392

چکیده

عمران روستایی با رویکرد مشارکتی، نقش زیربنایی و بنیادی در تسعه همه جانبه در جوامع روستایی داشته است. این نقش با فراهم کردن تسهیلات عمومی برای بهبود وضعیت زندگی روستاییان و با مشارکت آنان می تواند قابل تحققباشد. هدف این مطالعه، بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر مشارکت روستاییان در طرح های عمران روستایی (در راستای توسعه کشاورزی پایدار) بخشانزل شهرستان ارومیه بوده است. روش تحقیق توصیفی پیمایشی بود و از شیوه همبستگی استفاده شده است. این تحقیق به لحاظ درجه کنترل ونظارت از نوع میدانی بوده و برای جمع آوری اطلاعات میدانی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه سرپرستان خانوار روستایی ساکن در منطقه انزل شمالی از بخش انزل شهرستان ارومیه تشکیل می دادند که تعداد آنها 898 نفر بود. با مراجعه به جدول کرجسی و مورگان، حجم نمونه 269 نفر از سرپرستان خانوار تعیین شد و در انتخاب نمونه ها از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده متناسب با تعداد سرپرستان خانوار در هر روستا استفاده شد. بعد از جمع آوری پرسشنامه ها داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 18 مورد آنالیز قرار گرفتند. طبق نتایج آمار توصیفی، میانیگین سن پاسخگویان 44 سال بوده و دارای انحراف معیار 10/22 بوده است. با توجه به نتایج آزمون همبستگی رابطه بین انسجام اجتماعی، عضویت در نهادهای عمومی روستا، استفاده از رسانه ها، اهمیت طرح عمرانی و عوامل اقتصادی با مشارکت روستاییان در طرح های عمرانی معنی دار بوده است. طبق نتایج تحلیلرگرسیون، ضریب تعیین در این مدل 0/283 است که نشان داد 28/3 درصد از متغیر وابسته (مشارکت روستاییان در طرح های عمرانی) توسط متغیرهای مستقل حاضردر مدل تبیین شدند. بر اساسی افته های تحقیق 6 متغیر در مدل باقی ماندند که این متغیرها به ترتیبی که بیشترین سهم را در تبیین متغیر داشتند به شرح ذیل می باشند: عضویت در نهادهای عمومی روستا، انسجام اجتماعی، میزان درآمد، میزان مالیکت باغ ها و زمین کشاورزی، استفاده از رسانه ها، اهمیت طرح عمرانی .

تحلیل عوامل موثر بر کاهش ضایعات سیب در استان آذربایجان غربی

هژار پناه - لقمان رشیدپور - سلیمان رسولی آذر
کنفرانس اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار | 1392

چکیده

محصول سیب یکی از با اهمیت ترین محصولات از نظر صادرات و ارزآوری است و از طرف دیگر نیز این محصول در داخل کشور از نظر فرآوری دارای ارزش افزوده بسیار بالایی است بنابراین بررسی مسئله ضایعات سیب و تحلیل روش های کاهش ضایعات آن دارای اهمیت ویژه ای خواهد بود. لذا تحقیق حاضر، با هدفمطالعه عوامل موثر بر کاهش ضایعات سیب در استان آذربایجان غربی با روش توصیفی – پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق کلیه باغداران سیب در سطح استان آذربایجان غربی بودند (35000-N) حجم نمونه ی این تحقیق طبق فرمول کوکران برآورد شده است (149_n) روش نمونه گیری بصورت طبقه ای و تصادفی ساده بوده است. اطلاعات میدانی در این تحقیق با استفاده از پرسش نامه جمع آوری شده است. روایی سوالات پرسش نامه توسط اساتید راهنما، مشاور و کارشناسان مرتبط کسب شد. با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، پایایی پرسشنامه تأیید شد (83%) از روشهای توصیفی و استنباطی(درصد، میانگین، ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون) جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات پژوهش توسط نرم افزار آماری spss استفاده شده است.یافته ها نشان داد که بین کاهش میزان ضایعات محصول سیب و متغیرهای عوامل آموزشی، فنی، حمل و نقل،حمایتی-دولتی، بازاریابی و عوامل تولیدی در سطح خطای یک درصد ارتباط معنی داری وجود داشت. نتایجتحلیل رگرسیون نیز نشان داد که مجموع متغیرهای عوامل آموزشی، فنی، حمل و نقل، حمایتی-دولتی، بازاریابی و عوامل تولیدی حدود 46 درصد متغیر وابسته تحقیق یعنی کاهش میزان ضایعات محصول سیب را پیش بینینموده اند.

بررسی بکار گیری مدیریت دانش در مراکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی شهرستان ارومیه

لیلا جمشیدی - سلیمان رسولی آذر - معصومه ارفعی
کنفرانسهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی | 1392

چکیده

هدف کلی این تحقیق بررسی بکار گیری مدیریت دانش در مراکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی شهرستان ارومیه است. جامعه آماری تحقیق از کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی شهرستان ارومیه تشکیل شد (N=80) که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه آماری 60 نفر تعیین شد .ابزار جمع آوری داده های مورد نیاز تحقیق پرسشنامه بود. ضریب آلفای کرونباخ 0/91 برای پرسشنامه بدست آمد .یافته های این تحقیق نشان داد که میزان استفاده از مدیریت دانش در مراکز جهاد کشاورزی ارومیه در سطح بسیار پایین است .مهمترین عوامل بازدارنده در زمینه استفاده از مدیریت دانش در مراکزجهاد کشاورزی شامل کمبود افراد کارامد برای مدیریت دانش در بخش های مختلف اداره،عدم ارائه آموزش های متنوع ومستمر و کاربردی به مدیران ،کمبود امکانات چاپ و تکثیر ،کمبود تجهیزات نرم افزاری ،کندی تبدیل اطلاعات به دانش در مراکز بودند .نتایج بدست آمده از رگرسیون چندگانه نشان داد که مجموع متغییر های تحقیق توانایی 65/2 درصد از میزان تغییرات استفاده از مدیریت دانش در مراکز جهاد کشاورزی شهرستان ارومیه را تبیین می کند.

گذری برتوسعه پایدارو نقش آن در کشاورزی

بهزاد شجاعی - سلیمان رسولی آذر - لقمان رشیدپور
کنفرانسدومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم | 1392

چکیده

وجود جریانهای مخاطره آمیز در جهان کنونی منجمله افزایش بی رویه جمعیت ، عدم استف اده صحیح ازمنابع طبیعی ، آلودگی ها وسیع زیست محیطی که بعد از فرآیند صنعتی شدن کشورها در جهان اتفاق افتاد و دولتها برای حل مشکل تامینغذا و پوشاک به سمت بهره کشی بی رویه از ظرفیت های موجود رو آوردند. با بروز تبعات منفی ، ناشی از صنعتی شدن کشورها، اجلاس و نشستهای سران ملل و تشکیل سازمانهای طرفدار و دوست دار محیط زیست ، منجر به بیانیه های متعددو مورد توافق همه اعضا گردید توسعه پسوند معناداری گرفت و به توسعه پایدار در تمام زمینه ها تغییر شکل داد . بخش کشاورزی نیز به عنوان یکی از پایه های توسعه اقتصادی کشورها ، ملزم به رعایت و اجراء اصول پایداری شد . اما با وجود توسعه شگرف در تمامی ابعاد کشاورزی و پیشرفت های ایجاد شده ، هنوز هم کشاورزی پایدار نیست و با چالشهای متعددیهمراه است . شناسایی نقاط ضعف در تمامی مراحل توسعه پایدار کشاورزی از سیاست گذاریها تا اجراء باعث خواهد شد تا روز به روز به اهداف توسعه پایدار در کشاورزی نزدیکتر شویم و با توجه ویژه به اهمیت نقش زنان ،توسعه فرهنگ جامعه ،آموزش ،اهداف نظام کشاورزی پایدار و بالاخره مشارکت عاملان توسعه پایدار و با در نظر گرفتن نیازهای نسلهای آینده و عدمتخریب محیط زیست ، امانتدار شایسته ای برای آیندگان باشیم . مقاله حاضر که براساس مطالعات کتابخانه ای تدوین گردیده ٢ است ، با مروری بر تحقیقات علمی- پژوهشی محققان و کتب معتبر در عرصه مباحث توسعه پایدارکشاورزی ، گذری بر توسعه پایدار داشته و نقش آن را در کشاورزی مورد مطالعه ، بحث و نتیجه گیری قرار داده است .

اهمیت شرکت های فنی و مهندسی کشاورزی درتوسعه کشاورزی شهرستان بوکان

سوران اسماعیل پور - لقمان رشیدپور - سلیمان رسولی آذر
کنفرانسکنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست | 1392

چکیده

شرکت های فنی و مهندسی بخش کشاروزی توسط اشتغال فارغ التحصیلان استفاده ازتخصص های مرتبط با بخش کشاورز یکاهش تصدی گری دولت اطلاع رسانی سریع به بهره برداران و کشاورزان یافتن فرصت های جدید شغلی برای فارغ التحصیلان فعالیت های چند بعدی شرکت ها ایجادفرصتی مناسب برای استفاده ازتخصص های کشاورزی تلفیق دانش بومی و دانش نوین کشاورزی درتوسعه کشاورزی میتوانند نقش اساسی ایفا نمایند لذا بررسی اهمیت شرکت های فنی و مهندسی کشاورزی دردستیابی به توسعه پایدار دربخش کشاورزی هدف عمده این پژوهش می باشد تحقیق حاضر به روش مطالعه کتابخانه ای که شامل بررسی مقالات و کتب و همچنین استفاده ازپایگاه های اینترنتی بوده انجام گرفته است ازپرسشنامه نیز دربیان ویژگیهای شخصی و اجتماعی کشاورزان کمک گرفته شده است دراخرپیشنهادهایی نیز درزمینه موضوع تحقیق ارایه گردیده است

مدیزیت کارآمد در فرآوری و بازاریابی زعفزان و نقص آن در صادرات

بهزاد شجاعی - سلیمان رسولی آذر - لقمان رشیدپور
کنفرانس دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین | 1392

چکیده

توجه به امارهای موجود و تحقیقات گستره ی انجام شده در زمینه های مختلف صنعت زعفذان،این محصول استراتژیک و دارای ارزش اقتصادی بالا ،حاکی از این امر هست که توجه خاص به نیازهای اصلی زعفران از بدو کشت تا صادرات و اجرای مدیریت بهینه در هر مقطع از این زنجیره میتواند چه آثار مفید و مهم اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی در کشورمان را به دنبال داشته باشد.متاسفانه با علم و آگاهی اکثر مسئولین امر و کارشناسان خبره در عرصه صنعت زعفران و اذعان به این نقائص و مشکلات،هنوز هم این صنعت ببا چالشهایی روبرو بوده است.به بیان دیگر به علت ضعف در سیستم های فرآوری و بازاریابی و ضعف در مدریت صادرات زعفران ایران،باعث شده است که اسپانیا،امارت و چند کشور دیگر که بازارهای هدف زعفران تولیدی ایران را تشکیل میدهتد،بعنوان مهمترین کشورهای وارد کننده زعفران تولیدی از کشورمان را ببصورت فله ای خریداری نمایند و پس از فرآوری به صادرات مجدد بپردازند و این امر باعث شده که ضمن تاثیر گذاری بر قیمت بازارهای جهانی صاحب ارزش افزوده کلان از این تجارت باشند.این در حالیست که ایران با توجه به سهم 92 درصدی تولید و 75 درصدی صادرات زعفران به عنوان یک قدرت جهانی ،نه تنها در تعیین قیمت جهانی زعفران نقش موثری ایفا نمی نماید،حتی قیمت صادراتی طعفران را نزدیک به قیمت جهانی نمیتواند عرضه کند.از سویی ورود رقبای تازه نفس به عرصه تولید زعفران در جهان ،فرآوری و برداشت سنتی،نبود یک سیستم کارآمد بازاریابی و عدم اجرای استانداردهای ملی و مسکوت ماندن طرح جامع زعفران باعث شده است تا صادرات و تجارت زعفران هر سال سیر افولی را بپیماید.بر این اساس مقاله حاضربا اشاره به نقائص موجود و متعدد از فرایند برداشت،فرآوری و بازاریابی زعفران و وضعیت نابسامان صادرات زعفران در گذشته و حال،به ارئه و شرح یک سیستم مدیریت کارآمد در فرآوری و بازاریابی و نقش این دو مقوله در صادرات زعفران می پردازدتا با برنامه ریزیهای منسجم ،علمی و عملیاتی،صنعت طلای سرخ بتواند به جایگاه واقعی در جهان دست یابد.

شناسایی عوامل موثر بر ارتباط بین ترویج و تحقیق از دیدگاه کارشناسان ترویج استان آذربایجان غربی

رسولي آذر سليمان*,فعلي سعيد
ژورنالپژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی | 1392

چکیده

هدف کلي اين تحقيق شناسايي عوامل موثر بر ارتباط بين ترويج و تحقيق کشاورزي بود. ابزار پژوهش، پرسشنامه اي ساختارمند بود که روايي آن با کسب نظرات اصلاحي گروهي از متخصصان و پايايي آن به وسيله آزمون آلفاي کرونباخ (0.84=a) تاييد گرديد. جامعه آماري اين تحقيق شامل کليه کارشناسان ترويج کشاورزي استان آذربايجان غربي در سال 91- 1390 بود (N=381) که از اين ميان، تعداد 180 نفر به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي و خوشه اي به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند (n=180). نتايج تحقيق نشان داد که سازگاري دستاوردهاي تحقيقاتي با فرهنگ، ارزش ها و نيازهاي جامعه روستايي، احساس نياز و مسووليت کارگزاران ترويج نسبت به لزوم برقراري ارتباط و همچنين گويه توانايي کارگزاران ترويج در شناخت مسايل و مشکلات روستاييان مهم ترين راهکارها در ارتباط بين ترويج و تحقيق کشاورزي هستند. با استفاده از تکنيک تحليل عاملي، عوامل موثر بر ارتباط بين ترويج و تحقيق کشاورزي در نه عامل خلاصه شدند که شامل عوامل انگيزه کارگزاران ترويج و تحقيق براي همکاري با يکديگر، توانايي و تخصص کارگزاران ترويج و تحقيق، کاربردي بودن دستاوردهاي تحقيقاتي، برنامه ريزي مشترک فعاليت ها، رقابت درون سازماني بين ترويج و تحقيق، تعداد کافي کارگزاران ترويج و تحقيق، ثبات ساختاري سازمان تات، تمايل بين دو سازمان براي ارتباط و ارائه فقط خدمات ترويجي توسط کارگزاران ترويج بودند. اين عوامل توانستند 74 درصد از واريانس عوامل موثر بر ارتباط بين ترويج و تحقيق کشاورزي را تبيين کنند.

بررسی بکارگیری مدیریت دانش و ارائه راهکارهای موثرجهت توسعه آن درمراکز ترویج و خدمات جهادکشاوریز شهرستان ارومیه

لیلا جمشیدی - سلیمان رسولی آذر - معصومه ارفعی
کنفرانس سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی | 1391

چکیده

دردنیای سراسر تحول امروز همراه با تغییرات و تحولات بسیارزیاد که هرروز برزندگی انسان ها تاثیر میگذارد دیگر سازمان ها و کشورها بدون تطبیق با محیط بیرونی و حرکت درجهت ایجادایده های نو و به عمل دراوردن آنها نمی تواند به حیات خود ادامه دهند لازمه حضور و تداوم دربازارهای جهانی توسعه و بکارگیری ایده های جدید و ایجادبستری برای تولید دانش و بکارگیری عملی آن درمی باشد توسعه بخش کشاورزی و افزایش بهره وری منابع تولید دراین بخش نیازمند افزایش دائمی سطح دانش و مهارت مدیران واحدهای بهره برداری وتولید کنندگان کشاورزی است پژوهش حاضر ازنوع توصیفی پیمایشی و کاربردی و ازلحاظ درجه کنترل ازنوع میدانی و ابزار پیمایش دراین تحقییق پرسشنامه می باشد نمونه آماری ازبین کارشناسان مراکز خدمات جهادکشاورزی شهرستان ارومیه انتخاب گردید که 60نفر با فرمول کوکران تعیین شد تحلیل داده ها با نرم افزار spss v.20 انجام گرفت آلفای کرونباخ پرسشنامه ها 0/912 بدست امد نتایج نشان دادند که متغیرهای مستقل تحقیق با متغیر اصلی تحقیق که بکارگیری مدیریت دانش و ارایه راهکارهای موثر جهت توسعه آن درمراکز ترویج و خدمات جهادکشاورزی شهرستان ارومیه است درسطح اماری 1درصد ارتباط معنی داری داشتند

ررسی اهمیت بکارگیری سیستم های آبیاری تحت فشاربصورت یکپارچه عمومی درمدیریت موثرمنابع آب درشهرستان پیرانشهر استان آذربایجان غربی

سلیمان رسولی آذر - عبدالقادر پیشان - اسماعیل معروفی
کنفرانس اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار | 1391

چکیده

امروزه کشاورزی با بحرانهایی همچون کمبودآب آلودگی منابع آب انتقال آب کشاورزی به سایربخشها و کارایی پایین مصرف اب درکشاورزی روبروست محدودیت و فشارزیادب رذخایر آب موجب شده است تا به فکر استفاده صحیح و اصولی ازمنابع اب باشیم سرمایه گذاری برروی سیستم های آبیاری تحت فشار بصورت یکپارچه و ترغیب و تشویق کشاورزان به کاربرد آنها و آموزش آنان ازطریق برنامه های آموزشی ترویجی و نیز تامین نهادها و اعتبارات لازم ما را دردستیابی به تولیدات غذایی بیشتر ازطریق افزایش سطح کشت آبی ونیز صرفه جویی درمصرف آب یاری می رساند. هدف ازمطالعه حاضر بررسی اهمیت اجرای سیستم یکپارچه تحت فشار بصورت یکپارچه عمومی درشهرستان پیرانشهر میب اشد به این ترتیب تعدادی پرسشنامه ازقبل تهیه شده بین کشاورزان توزیع و با جمع اوری اطلاعات ازجهادکشاورزی شهرستان تحلیل گردید.

بررسی و تدوین ابعاد پایداری در بخش باغبانی

سیدعبدالله قریشی بوکانی - لقمان رشیدپور - سلیمان رسولی آذر
کنفرانس اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم | 1391

چکیده

امروزه موضوع بیشینه سازی عملکرد محصولات باغی از طریق بکارگیری نهاده های شیمیایی و هزینه زیاد درتولید محصولات که همواره سیاست غالب روش های تولید در جهان بوده است، جای خود را به رهیافت های دیگری درباغداری داده است. افزایش تولیدات باغی با استفاده بی رویه از کودهای شیمیایی و تاکید بر رشد اقتصادی باعث برهم خوردن تعادل زیست بوم های طبیعی شده و با کاهش پایداری طبیعی، به تزلزل تعادل بوم شناختی، اقتصادی واجتماعی جوامع روستایی انجامیده و ناپایداری آنها را رقم زده است. اکنون با مشخص شدن ناپایداری ها و مضرات فراوان آن در مسیر توسعه، پایداری به صورت مسئله ای مهم نمود یافته و برنامه ریزی های آتی بخش های مختلفاقتصادی و از جمله بخش کشاورزی بایستی تحت تأثیر مطالعات پایداری و با در نظر گرفتن معیارهای پایداری انجامگیرد. در این راستا مطالعه حاضر پس از مرور ادبیات موضوع و بررسی منابع مختلف در نهایت معیارهای موثر در پایداری باغات را در سه بخش اکولوژیک، اقتصادی و اجتماعی دسته بندی کرده است.

ارزیابی بیلان انرژی در مزارع ذرت استان آذربایجان غربی

شهناز رضایی شیرمرد - منصور سهرابی - محمدعلی صالحی - سلیمان رسولی آذر
کنفرانسدومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست | 1391

چکیده

یکی از راه های ارزیابی توسعه پایدار در نواحی کشاورزی، استفاده از روش جریان انرژی است. جریان انرژی در یک سیستم تولیدی کشاورزی، به این صورت است که در عملیات تولید، مصرف انرژی و در محصولات تولیدی، ذخیره انرژی به وجود می آید. به همین منظور در تحقیق حاضر، مزارع ذرت در استان آذربایجان غربی در سال زراعی 90-89، از نظر بیلان انرژی مورد بررسی قرار گرفتند. میزان انرژی عوامل و ن هاده های به کار برده شده در این مزارع 146515 مگاژول در هکتار و میزان انرژی خروجی یا تولیدی محصول ذرت 281143 مگاژول در هکتار برآورد شد. همچنین مهاباد، ارومیه و نقده با میانگین کارایی انرژی به ترتیب 3/6، 3/36 و 3/03 بالاترین میانگین کارایی انرژی را داشتند. داده ها نشان می دهد که بیشترین انرژی مصرفی در کشت این محصول در استان آذربایجان غربی مربوط به الکتریسیته برای آبیاری و کودهای شیمیایی است که با مدیریت و استفاده و بکارگیری روشهای نوین می توان مصرف نهاده ها را کاهش و کارایی را افزایش داد.

ارزیابی داده- ستانده انرژی در م زارع ذرت دو اقلیم متفاوت (شمال و جنوب) استان آذربایجان غربی

شهناز رضایی شیرمرد - منصور سهرابی - محمدعلی صالحی - سلیمان رسولی آذر
کنفرانسدومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست | 1391

چکیده

این پژوهش به منظور ارزیابی انرژی های ورودی و خروجی مزارع ذرت شهرستان های دو اقلیم متفاوت (شمال و جنوب) استان آذربایجان غربی انجام گرفت. بدین منظور کلیه ی اطلاعات مربوط به نهاده های مورد نیاز در واحد سطح در 152 مزرعه ذرت دانه ای مناطق مختلف استان آذربایجان غربی در قالب پرسشنامه جمع آوری گردید. میزان کل انرژی نهاده های باکر برده شده در مزارع ذرت شمال استان برابر 76129/7 مگاژول در هکتار و میزان انرژی خروجی 143202 مگاژول در هکتار و در مزارع ذرت جنوب استان، میزان کل انرژی نهاده های به کاربرده شده 70385/3 مگاژول در هکتار و میزان خروجی آن 137941 مگاژول در هکتار برآورد گردید. مهاباد، ارومیه و نقده با میانگین کارایی انرژی به ترتیب 3/6 و 3/36 و 3/03 بالاترین میانگین کارایی انرژی را داشتند. این تفاوت می تواند باعث افزایش گرمای زمین و انتشار گازهای گلخانه ای و ناپایدار شود. بنابراین باید ابزارهای سیاستی جدیدبرای تضمین پایداری و کارایی در مصرف انرژی را اتخاذ کرد.

اهمیت تعاونیهای مکانیزاسیون کشاورزی دردستیابی به توسعه پایدار

علی مولایی - سلیمان رسولی آذر - علی صالحی
کنفرانساولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار | 1391

چکیده

توسعه پایدارکشاورزی ازاهداف مهم اصلی برنامه های توسعه اخیرکشور بوده که دراین راستا دست اندرکاران را برآن داشته تا با شناسایی ابزارها و راهکارهای کارامد و ناشی ازاصول و مبانی قانونی و ایدنولویک مفهوم توسعهپایدار کشاوریز نظیر سلامتی و حفظ محیطز یست تداوم اقتصادی عدالت اجتماعی زمینه لازم جهت رسیدن و دست یابی به آن را فراهم نمایند ازجمله ابزارهای شناخته شده دراین راه مکانیزاسیون با مفهوم بهره گیری ازتکنولوژی ها و ماشین های مناسب و روش علمی درعملیات ماشین تولید محصولات کشاورزی بوده تا این بینش ازطریق شناسایی معضلات فنی اقتصادی و اجتماعی راه های بیرون رفت را معرفی و تکنولوژی برتر و مناسب عرصه را اجرا نمایند لذا بررسی اهمیت تعاونیهای مکانیزاسیون کشاورزی دردستیابی به توسعه پایدار هدف عمده این پژوهش می باشد تحقیق حاضر به روش مطالعه کتابخانه ای که شامل بررسی اسناد و کتب و همچنین استفاده ازپایگاه های اینترنتی بوده انجام گرفته است همچنین با مشارکت اعضا و کشاورزان درپیاده کردن اهداف شرکت های تعاونی مکانیزاسیون کشاورزی موجب اعتلای فرهنگ همیاری وهمکاری دربین احاد جامعه و توسعه پایدار می گردد.

بررسی رابطه دانش بومی بهره برداران کشاورزی با توسعه پایدار شهرستان بوکان

محسن کاکه الله پور - لقمان رشیدپور - سلیمان رسولی آذر
کنفرانساولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم | 1391

چکیده

هدف کلی تحقیق حاضر تعیین رابطه دانش بومی بهرهبرداران کشاورزی با توسعه پایدار روستایی در شهرستان بوکان بود جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کشاورزان شهرستان بوکان و تعداد نمونه با استفاده از مدول مورگان تعداد 200نفربراورد شدنوع تحقیق توصیفی پیمایشی و ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بودج روایی پرسشنامه توسط اساتید راهنما ومشاورتایید پایایی پرسشنامه، با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ، برابر 0/75محاسبه شدج یافته هانشاان داد کاه همبگاتمی معنای داری بین نقش دانش بومی با بعد زیگت محیطی، بعد امتماعی و بعد اقتصادی توسعه پایدار کشاورزی وجوددارد

اکوتوریسم و توسعه پایدار روستایی

سمیه محمدی - سلیمان رسولی آذر
کنفرانساولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار | 1391

چکیده

اکوتوریسم، رویکرد جدیدی در توسعه روستایی است که می تواند علاوه بر رشد اقتصادی، امکان حفاظت از محیط زیست روستایی، حمایت وتقویت فرهنگ بومی را فراهم کند. هدف از این مطالعه، بررسی نقش اکوتوریسم در توسعه پایدار روستایی است. پژوهش حاضر از نوع مطالعات نظری بوده و به شیوه بررسی منابع کتابخانه ای و جستجوی اینترنتی از پایگاه های معتبر اطلاع رسانی صورت گرفته است. نتایج تحقیق حاکی ازتاثیر اکوتوریسم از حیث رشد اقتصادی، ایجاد تنوع در اشتغال، توسعه فرهنگی و اجتماعی جوامع روستایی و جلوگیری از مهاجرت روستاییان است. از اینرو توجه به اکوتوریسم به عنوان راهکاری جهت حفاظت و نگهداری از منابع طبیعی اجتناب ناپذیر خواهد بود

ارزیابی بیلان انرژی در مزارع چغندر قند اقلیم جنوب استان آذربایجان غربی

پگاه اسلامی - منصور سهرابی - محمدعلی صالحی - سلیمان رسولی آذر
کنفرانسدومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست | 1391

چکیده

یکی از راه های ارزیابی توسعه پایدار در نواحی کشاورزی، استفاده از روش جریان انرژی است. به همین منظور در تحقیق حاضر، مزارع چغندرقند در جنوب استان آذربیجان غربی در سال زراعی 90-89، از نظر بیلان انرژی مورد بررسی قرار گرفتند. برای ارزیابی بیلان انرژی در این مزارع، کلیه ی داده های مربوط به نهاده ها و ستاده به مقادیر معادل انرژی های مصرفی و تولیدی تبدیل و سپس راندومان انرژی محاسبه گردید. میزان انرژی عوامل و نهاده های به کاربرده شده در این مزارع 440140 مگاژول در هکتار (3/15% انرژی مستقیم، 16/55% انرژی غیرمستقیم، 8/53% انرژی قابل تجدید و 15/03 انرژی غیرقابل تجدید) و میزان خروجی آن 711329 مگاژول در هکتار برآورد گردید. میزان کارایی انرژی برایمحصول کل 1/61 و برای شکر بدست آمده 0/90 محاسبه گردید. داده ها نشان می دهند که بیترین انرژی مصرفی در این مزارع، به ترتیب مربوط به الکتریسیته برای آبیاری و کودهای شیمیایی بوده است ک ه سیاستمداران می توانند با ابزارهای سیاستی جدید برای تضمین پایداری و کارایی در مصرف انرژی راهکارهایی ارائه کنند.

اهمیت تعاونیهای مکانیزاسیون کشاروزی دردستیابی به توسعه پایدار

علی مولایی - سلیمان رسولی آذر - علی صالحی
کنفرانس اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار | 1391

چکیده

توسعه پایدارکشاورزی ازاهداف مهم اصلی برنامه های توسعه اخیرکشور بوده که دراین راستا دست اندرکاران را برآن داشته تا با شناسایی ابزارها و راهکارهای کارامد و ناشی ازاصول و مبانی قانونی و ایدنولویک مفهوم توسعه پایدار کشاوریز نظیر سلامتی و حفظ محیطز یست تداوم اقتصادی عدالت اجتماعی زمینه لازم جهت رسیدن و دست یابی به آن را فراهم نمایند ازجمله ابزارهای شناخته شده دراین راه مکانیزاسیون با مفهوم بهره گیری ازتکنولوژی ها و ماشین های مناسب و روش علمی درعملیات ماشین تولید محصولات کشاورزی بوده تا این بینش ازطریق شناسایی معضلات فنی اقتصادی و اجتماعی راه های بیرون رفت را معرفی و تکنولوژی برتر و مناسب عرصه را اجرا نمایند لذا بررسی اهمیت تعاونیهای مکانیزاسیون کشاورزی دردستیابی به توسعه پایدار هدف عمده این پژوهش می باشد تحقیق حاضر به روش مطالعه کتابخانه ای که شامل بررسی اسناد و کتب و همچنین استفاده ازپایگاه های اینترنتی بوده انجام گرفته است همچنین با مشارکت اعضا و کشاورزان درپیاده کردن اهداف شرکت های تعاونی مکانیزاسیون کشاورزی موجب اعتلای فرهنگ همیاری وهمکاری دربین احاد جامعه و توسعه پایدار می گردد.

بررسی راهکارهای بهبود کیفیت مدیریت بازاررسانی محصول سیب ازدیدگاه سیب کاران و کارشناسان جهادکشاورزی دراستان آذربایجان غربی

رویا مولایی - سلیمان رسولی آذر - معصومه ارفعی
کنفرانس سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی | 1391

چکیده

سیب بعدازمرکبات دومین محصول صادراتی کشور مهمترین محصول تولیدی دراستان اذربایجان غربی محسوب میشود اما متاسفانه باغداران استان به لحاظ تولید با عوامل متعددی ازجمله نوسانات قیمت هزینه بالای بازاررسانی عدم دسترسی به امکانات سورتینگ و بسته بندی عدم حمایت دولت درراستای خرید تضمینی و ... دربازاررسانی این محصول مواجه هستند لذا درپژوهش حاضرهدف بررسی رها کارهای بهبود کیفیت مدیریت بازاررسانی سیب دراستان اذربایجان غربی است این پژوهش ازنوع توصیفی پیمایشی و کاربردی و ازلحاظ درجه کنترل ازنوع میدانی و ابزارپیمایشی دراین تحقیق پرسشنامه می باشد نمونه اماری ازبین تولید کنندگان سیب دراستان و کارشناسان جهادکشاورزی اذربایجان غربی انتخاب گردید که برای کارشناسان 245 نفر و برای سیب کاران 380نفر براساس جدول کرجسی و مورگان تعیین شدند تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS V. 20 انجام گرفت الفای کرونباخ پرسشنامه ها برای کارشناسان و سیب کاران به ترتیب 0/930و0/975 بدست امد نتایج نشان دادند کهمتغیرهای مستقل تحقیق با متغیر اصلی تحقیق که بهبود کیفیت مدیریت بازار رسانی سیب است درسطح اماری 1 درصد هم درکارشناسان هم درسیب کاران ارتباط معنی داری داشتند

بررسی وضعیت و نقش صادرات محصولات کشاورزی درایران

اسماعیل معروفی-سلیمان رسولی آذر
ژورنالماهنامه کشاورز | 1391

چکیده

مدیریت آب کشاورزی، چالش ها و راهکارهای بهینه

اسماعیل معروفی-سلیمان رسولی آذر
ژورنالکشاورزی و توسعه پایدار | 1391

چکیده

عوامل مؤثر بر عدم ادامه استفاده از سیستم های آبیاری بارانی توسط کشاورزان شهرستان مهاباد استان آذربایجان غربی

پزشکی راد، غلامرضا؛ فعلی، سعید؛ رسولی آذر، سلیمان؛ یعقوبی، ابوالحسن؛
ژورنال اقتصاد کشاورزی و توسعه | 1390

چکیده

هدف کلی این تحقیق علی- مقایسه ای، شناسایی عواملی است که باعث عدم ادامه استفاده از سیستمهای آبیاری بارانی می شوند. جامعه آماری مورد نظر شامل کلیه کشاورزان پذیرنده سیستمهای آبیاری بارانی در شهرستان مهاباد استان آذربایجان غربی در سال زراعی 1386-87 است که حداقل یک محصول را با استفاده از آن تولید و برداشت کرده اند (N=195). از این میان، تعداد 124 نفر با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. یافته های توصیفی نشان می دهد که تقریبا 30 درصد (36 نفر) کشاورزان پذیرنده، استفاده از سیستمهای آبیاری بارانی را رها کرده اند. یافته های استنباطی نیز نشان می دهد که تفاوت معنی داری بین دو گروه کشاورزان استفاده کننده و رهاکننده سیستمهای آبیاری بارانی در برخی از متغیرهای وابسته وجود دارد. نتایج حاصل از تحلیل تشخیصی هم نشان می دهد که پنج متغیر «رودخانه به عنوان منبع آب، میزان پیامدهای اقتصادی سیستم، میزان حمایتهای آموزشی- ترویجی، پشتیبانی از حفظ و نگهداری سیستم و سن» 99 درصد کشاورزان را به درستی در دو گروه کشاورزان ادامه دهنده و رهاکننده سیستمهای آبیاری بارانی طبقه بندی می کنند.

نقش خطرات احتمالی موجود در تولید و کاربرد محصولات بیوتکنولوژی از دیدگاه کارشناسان ترویج وزارت جهاد کشاورزی

سليمان پور محمدرضا*, رسولي آذر سليمان
ژورنالپژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی | 1390

چکیده

طالعه حاضر به منظور شناسايي خطرات احتمالي ناشي از بيوتکنولوژي و بررسي نقش اين خطرات در توليد و کاربرد محصولات بيوتکنولوژي از ديدگاه کارشناسان ترويج وزارت جهاد کشاورزي انجام شده است. اين تحقيق از نوع کاربردي مي باشد و به روش علي، ارتباطي انجام گرفته است. جامعه آماري تحقيق، کارشناسان ترويج وزارت جهاد کشاورزي مي باشد. ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه بود که پس از تاييد روايي و پايايي آن به کار گرفته شد. يافته هاي تحقيق نشان داد که از ديدگاه کارشناسان، مهم ترين خطرات موجود در بيوتکنولوژي کشاورزي اثرات از قبل برنامه ريزي نشده در منابع پايه اي و از بين رفتن برخي حشرات و جانداران مفيد همراه با آفات هستند. نتايج حاصل از رگرسيون چندمتغيره حاکي از آن است که دو متغير کاهش تنوع زيستي و تغيير تصادفي ژن هاي خواب رفته، 56.1 درصد از تغييرات متغير توليد محصولات بيوتکنولوژيک را تبيين مي کنند. ضمن اين که بر اساس تحليل رگرسيون ديگر، 52.1 درصد واريانس متغير کاربرد بيوتکنولوژي در کشاورزي، توسط متغيرهاي «به مخاطره افتادن آسايش حيوانات» و «کاهش تنوع زيستي» تبيين گرديد

بررسی میزان استفاده و شناسایی عوامل بازدارنده استفاده کارشناسان کشاورزی از فناوری های اطلاعات و ارتباطات در استان آذربایجان غربی

سلیمان رسولی آذر،
ژورنال پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی | 1389

چکیده

هدف کلي اين تحقيق بررسي ميزان استفاده کارشناسان کشاورزي استان آذربايجان غربي از فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات و شناسايي عوامل بازدارنده استفاده از فناوري هاي مذکور است. جامعه آماري تحقيق از کارشناسان کشاورزي استان آذربايجان غربي تشکيل شد (N=1050)که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه آماري 256 نفر تعيين شد. ابزار جمع آوري داده هاي مورد نياز تحقيق پرسشنامه بود. ضريب آلفاي کرونباخ 0.86 براي پرسشنامه به دست آمد. يافته هاي اين تحقيق نشان داد که ميزان استفاده از فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي توسط کارشناسان کشاورزي در سطح خوبي است. عوامل بازدارنده در زمينه استفاده از فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي شامل عوامل اقتصادي، فني و محيطي بودند که مهم ترين آنها شامل هزينه بالاي اتصال به اينترنت، فقدان نيروي متخصص جهت رفع مشکل و عدم تجهيز اداره و محيط کار به رايانه بودند. نتايج به دست آمده از رگرسيون چندگانه نشان داد که مجموع متغيرهاي مستقل تحقيق توانايي 53.5 درصد از ميزان تغييرات استفاده از فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي را توسط کارشناسان جهاد کشاورزي استان آذربايجان غربي، تبيين مي کند.

اثربخشی خدمات مشاوره ای کشاورزی کارشناسان ناظر طرح گندم به کشاورزان تحت پوشش در استان آذربایجان غربی

رسولي آذر سليمان*,فعلي سعيد,پزشكي راد غلامرضا
ژورنال اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی (علوم کشاورزی) | 1389

چکیده

هدف کلي اين تحقيق که از نوع کاربردي و به روش پيمايشي و از نوع توصيفي همبستگي، علي– ارتباطي (استنباطي) است، بررسي اثر بخشي خدمات مشاوره اي کشاورزي کارشناسان ناظر طرح گندم به کشاورزان تحت پوشش از ابعاد افزايش دانش فني، مهارت حرفه اي و نگرش آنها نسبت به کارشناسان ناظر طرح بود. ابزار پژوهش، پرسش نامه اي ساختارمند حاوي سوالات بسته پاسخ بود که روايي و پايايي آن تاييد گرديد. مقدار ضريب آلفاي کرونباخ که نشان دهنده اعتبار پرسش نامه است، 0.75 به دست آمد. جامعه آماري تحقيق شامل کليه کشاورزان تحت پوشش طرح گندم آبي استان آذربايجان غربي بود ( (N=6293که از اين ميان، تعداد 362 نفر به روش نمونه گيري طبقه اي و خوشه اي به عنوان نمونه آماري با استفاده از جدول کرجسي و مورگان انتخاب شدند. نتايج به دست آمده نشان مي دهد که خدمات مشاوره اي کشاورزي کارشناسان ناظر در بعد افزايش دانش فني و مهارت حرفه اي کشاورزان موثر بوده است. همچنين، يافته ها نشان مي دهد که کشاورزان تحت پوشش خدمات مشاوره اي داراي نگرش نسبتا مساعدي نسبت به کارشناسان ناظر هستند.

. سنجش نگرشکشاورزان تحت پوشش طرح گندم استان آذربایجان غربی نسبت به خدمات مشاوره ای کارشناسان ناظر طرح و بررسی مسائل و مشکلات آنها

سلیمان رسولی آذر - سعید فعلی - غلامرضا پزشکی راد - ابوالحسن یعقوبی
کنفرانسسومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی | 1388

چکیده

هدف کلی این تحقیق پیمایشی سنجش نگرش کشاورزان تحت پوشش طرح گندم نسبت به خدمات مشاوره ای کارشناسان ناظر طرح و بررسی مسائل و مشکلات آنها می باشد ابزار پژوهش پرسشنامه ای ساختارمند حاوی سوالات بسته پاسخ بود که روایی و پایایی آن تایید گردید. جامعه آماری مورد نظر شامل کلیه کشاورزان تحت پوشش طرح گندم استان آذربایجان غربی در سال زراعی 87-86 است N=6293 که ازاین میان تعداد 362 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای و خوشه ای به عنوان نمونه آماری با استفاده از جدول کرجسی و مورگان انتخاب شدند و درنهایت 326 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.N=326 نتایج توصیفی تحقیق نشان داد که نگرش اکثریت 279 نفر یا 85/60% کشاورزان تحت پوشش طرح گندم نسبت به کارشناسان ناظر طرح در سطح بی نظر است. سایر نتایج تحقیق نشان میدهند که رابطه معنی داری بین اندازه مزرعه فاصله مزرعهه تا نزدیک ترین مرکز خدمات و دانش فنی کشاورزان با نگرش آنها نسبت به کارشناسان ناظر طرح وجود دارد مسائل و مشکلاتی که کشاورزان تحت پوشش طرح گندم با آن روبرو هستند شامل عدم دسترسی به نهادها در زمان مناسب تاخیر در انعقاد قرار دادها بین کشاورز و کارشناس ناظر و عدم قدرت اجرایی کارشناسان ناظر و عدم تایید امضا آنها توسط نهادها می باشد.

عوامل موثر بر رضایتمندی و اثر بخشی دوره مدیریت تلفیقی آفات به روش مدرسه در مزرعه از دیدگاه کشاورزان شهرستان مهاباد

سلیمان رسولی آذر - سعید فعلی - محمد چیذری
کنفرانس اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران | 1387

چکیده

هدف کلی این تحقیق، بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی و اثر بخشی دوره آموزشی برگزار شده مدیریت تلفیقی آفات به روش مدرسه در مزرعه می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل 42 کشاورز مشارکت کننده در سایت آموزشی محصول سیب در شهرستان مهاباد در سال زراعی 86-1385 است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای است که روایی ظاهری و محتوایی آن با کسب نظارت گروهی از متخصصان مورد بررسی و اصطلاحات لازم صورت گرفت. ضریب اعتبار پرسشنامه نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برابر 0/81 به دست آمد. نتایج توصیفی تحقیق نشان می دهند که میزان رضایتمندی و اثر بخشی دوره از دیدگاه کشاورزان در سطح نسبتا خوبی ارزیابی شده است. نتایج استنباطی تحقیق نشان می دهند که 1) رابطه منفی و معنی داری بین سن و سابقه کشاورزی و رابطه مثبت معنی داری بین میزان ارتباط با مرکز خدمان و میزان آشنایی با دوره با رضایتمندی از دوره وجود دارد؛ 2) همچنین رابطه منفی و معنی داری بین سن و سابقه کشاورزی و رابطه مثبت و معنی داری بین سطح تحصیلات، میزان ارتباط با مرکز خدمات، میزان درآمد، تعداد دفعات شرکت در کلاس در طول سال گذشته با اثر بخشی دوره وجود دارد.

تکنولوژی آموزشی و نقش آن در برنامه های آموزشی ترویجی

سلیمان رسولی آذر،
ژورنالمجله: جهاد | 1385

چکیده

بررسی نگرش کارشناسان فنی مدیریت جهاد کشاورزی نسبت به فناوری اطلاعات (مطالعه موردی در شهرستان مهاباد)

رسولي آذر سليمان,صديقي حسن*
ژورنالعلوم کشاورزی ایران | 1385

چکیده

هدف اصلي اين تحقيق بررسي نگرش كارشناسان فني مديريت جهاد كشاورزي شهرستان مهاباد نسبت به فناوري اطلاعات بود. جامعه آماري تحقيق را كارشناسان فني مديريت جهاد كشاورزي شهرستان مهاباد كه تعداد آنها برابر 104 نفر بود تشكيل داده، از اين تعداد 60 نفر به روش نمونه گيري كاملا تصادفي بعنوان نمونه تعيين گرديدند. روايي محتواي پرسشنامه توسط پانل متخصصان حيطه علوم فناوري اطلاعات ترويج و آموزش كشاورزي بررسي و كسب شد. آزمون پيش آهنگي (پايلوت تست) براي بدست آوردن ضريب اعتبار پرسشنامه انجام شد و ضريب كرونباخ آلفا 0.81 براي سنجش متغير وابسته بدست آمد. نتايج اين مطالعه نشان داد كه نگرش 58% پاسخگويان در مورد اهميت فناوري اطلاعات را در سطوح "عالي" و "خوب" بوده است. همچنين ميزان بكارگيري و استفاده از فناوري اطلاعات تنها 35% پاسخگويان در سطح "عالي" و "خوب" بوده است. در اين مطالعه بين سن و سابقه كار پاسخگويان و نگرش آنان رابطه معني دار منفي وجود دارد. همه پاسخگويان داراي نگرش مثبت در رابطه با اهميت فناوري اطلاعات بودند. رابطه معني دار مثبتي بين سابقه سال هاي استفاده از اينترنت و متوسط تعداد ساعات هفتگي استفاده از اينترنت با متغيرهاي وابسته اين مطالعه وجود دارد. رگرسيون چند متغيره نشان داد كه متغيرهاي مستقل سن، سابقه كار و سابقه سال هاي استفاده از اينترنت به ميزان 43% تغييرات در نگرش افراد را نسبت به اهميت فناوري اطلاعات تبيين مي كنند.

قابلیتهای فناوری اطلاعات (Information Technology) در بخش کشاورزی

سلیمان رسولی آذر - حسن صدیقی
کنفرانس اولین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات | 1383

چکیده

فناوری اطلاعات به شکل نوین در سالهای اخیر مورد توجه جدی قرار گرفته است. در این مقطع زمانی بسیاری از کشورها به این نتیجه رسیده اند که توسعه فناوری اطلاعات عامل مهمی در توسعه و رشد اقتصادی آنان محسوب می شود. فناوری اطلاعات و ارباطات این قابلیت را نمایان ساخته است که می تواند در جهت تواناسازی و تقویت بخش کشاوزی موثر واقع گردد. از این رو مسئله کاربرد و تعیین نقشهای ویزه ای که این فناوری می تواند در زنینه پیشرفت و سودمندی در بخش کشاورزی به همراه داشته باشد. شایان توجه اساسی می ابشد. بخش کاشورزی برای بهبود افزایش کارایی در تولید و بازاریابی محصولا کشاورزی نیاز هب استفاده و بکارگیری فناوری اطلاعات دارد. فناوری اطلاعات در بخشهای مختلف توانسته است با توانمندساز و یکسان سازی دسترسی به دانش و اطلاعات موجود، فرصتهای را برای توسعه این بخشها فراهم آورده است. بخش کشاورزی نیز از این امر بی بهره نبوده و نمونه های مختلفی از کاربرد و قابلیتهای این فناوری برای ما آشکار شده است که کشورهای پیشرفته وتوسعه یافته از آن بهره می گیرند. در این مقاله سعی بر آن است تا با شناسایی و قابلیتهای فناوری اطلاعات اهمیت و توجه به نقش کاربردی آن را در بخش کشاورزی مورد بررسی قرار دهیم. اینمقاله بر اساس روش مطالعه کتابخانه ای و مطالعه اسناد مدارک علمی همچنین جستجوی گسترده اینترنتی در پایگاه های اطلاع رسانی مانند (Rose Net – Google _Since Direct) انجام گرفته است.

Identification of Barriers to the Marketing of Organic Agricultural Products (Case Study: Mahabad City)

Ahmad Deljeouid Rad - Solieman Rasouliazar - Loghman Rashidpour
ConferenceThe fourth congress of agriculture and sustainable natural resources | 2019

Abstract

ANALYZING THE EFFECTIVE FACTORS IN REDUCING APPLE WASTES IN WEST AZARBAIJAN PROVINCE

Hazhar PANAH, Loghman RASHIDPOUR, Soleiman RASOULIAZAR
JounalManagement, Economic Engineering in Agriculture and rural development | 2018

Abstract

Apple crop is one of the most important products in exports and foreign currency arrival. In addition, this crop has very high value added inside the country in processing terms. Therefore, studying apple wastes and analyzing wastes reducing methods will have special importance. Therefore; the present research was conducted in descriptive-survey methodology to study the effective factors on lowering apple wastes in West Azarbaijan Province in Iran. The statistical population of the research included all apple growers in West Azarbaijan Province (N=35,000). The size of samples in the research has been assessed in Cochran formula (n=149). The samples were taken in classes and simple random type. The field information in the research was collected by questionnaires. The validity of questionnaire was confirmed by the supervisor and advisor professors and the relevant field experts. The reliability of the questionnaire was confirmed by Cronbach Alfa coefficient (83%). The data was analyzed by using descriptive and inferential methods (percent, mean, correlation coefficient and regression analysis) by using SPSS statistical software. Findings showed significant relations with one percent error level between reducing apple wastes and educational, technical, transportation, support-governmental, marketing and production factors variables. The results of regression analysis showed the sum of educational, technical, transportation, support-governmental, marketing and production factors variables constituted approximately 46 percent of the research dependent variable; that is, reducing apple wastes.

SOCIO-ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL IMPACTS OF THE WATERSHED MANAGEMENT PROJECTS IN DAM CATCHMENT

Soleiman RASOULIAZAR, Saied Fealy NAHAVAND
Jounal"Management, Economic Engineering in Agriculture and rural development | 2018

Abstract

The purpose of this descriptive-correlation study was to investigate socio-economic and environmental impacts of the watershed management projects in Mahabad’s dam catchment. The research instrument was structural questionnaire with close-ended questions which its validity and reliability was confirmed. The target population of this study consisted of all householders who lived in Mahabad’s dam catchment (N=2,458) out of which, according to Cochran’s formula, a number of 175 people were selected using cluster sampling in a simple randomization method (n=175). The descriptive results indicated the status of environmental, economic, and social impacts of watershed management in Mahabad’s dam catchment were at nearly high, nearly appropriate, nearly and low levels, respectively. These results also showed the main economic, environmental, and social impacts of watershed management were changing dry farming into irrigated farming, controlling flood, and attracting rural people’s participation, respectively. The results of Friedman test indicated environmental and social impacts were the most and the least amount of impacts of watershed management in Mahabad’s dam catchment, respectively. The results of correlation coefficient showed that there was the significantly positive relationship between land under cultivation and number of respondents’ household individual who participated in agricultural activities with impacts of watershed management in Mahabad’s dam catchment.

INVESTIGATION AND ANALYSIS OF DEVELOPMENT OF ORGANIC AGRICULTURE IN IRAN

Hamied VALIZADEH, Soleiman RASOULIAZAR, Loghman RASHIDPOUR
Jounalanagement, Economic Engineering in Agriculture and rural development | 2018

Abstract

Organic farming is a holistic production management system that enhances agro ecosystem health in terms of biodiversity, the natural cycle of nutrients and microbial and biological activity of soil. Organic farming systems can help to maintain and even improve water quality by reducing the amount of chemicals used in agriculture. In organic farming, chemical fertilizers and pesticides which have chemical compounds are prohibited. The main objective of this study was to investigate and analyse the problems for the development of organic farming and offering effective solutions for its development in West Azerbaijan province in Iran. The population of this research consisted of (N=1171) Farmers who produce organic products in West Azerbaijan province. By using Cochran formula the sample size determined (n=150). This research was carried out using the descriptive-survey research method. The data were collected by questionnaire and processed using factor analysis SPSS21 software. The results showed that the majority of surveyed respondents were older than 50 years, 68 % literate, 47 % of high school, 78% have used of wells and rivers for irrigation. Then the examined items were classified in the form of government support, economy, education and social welfare. The results showed that the factor of government support solutions with eigenvalues of 4.68 was selected as the most important factor from an agricultural perspective. In fact, this factor has explained 25.82 % of the problems of development of organic farming that the sum of these four factors is equal to 65.535 %. According to results in this research the following recommendations have been made: (i)enhancing and establishing the extension-education courses in the field of organic agriculture for farmers and encourage them to participate in these classes; (ii) by using training courses and mass media encouraging farmers to cultivation organic products and;(iii)government support for organic farmers work and for

Factors Affecting the Marketing of Organic Farming Products (Case Study: Miandoab County)

Zohreh Jesarati- Loghman Rshidpour- Soleiman Rasouli Azar
JounalInternational Journal of Agricultural Management & Development | 2018

Abstract

Introduction to Qualitative Interview

Solieman Rasouliazar- Saied fealy
Book | 2018

Abstract

Evaluation of effective strategies to improve the management and exploit of irrigation networks (Case study: Miandoab Plain)

Ramin Shadkam, Soleiman Rasouliazar and Loghman Rashidpour
JounalJournal of Research in Ecology | 2017

Abstract

Restriction of water resources and intensification of restrictions arising from the continued increase and the amount of demand in various sectors of agriculture has led the management of irrigation networks more important to increase the water use efficiency. The main objective of this study was to evaluate effective strategies to improve the management and exploit irrigation networks (Case study: the farmers in Miandoab Township). The statistical population in this study is farmers in Miandoab Township which were about 2581 people. Through Cochran formula the sample size was calculated as 150 people. This research was carried out by descriptive- survey method and data were ranked, analyzed and identified. The results showed that from the viewpoint of farmers, the use of reliable local people in cooperatives related to irrigation networks has many advantages. From the perspective of farmers to improve the operation management of irrigation networks, the region needs to be improved in terms of irrigation canals.

Analysis of Effective Solutions in the Field of Waste Management in Municipalities

Amir Nouri-Solieman Rasouliazar- Lorence Anvieh Takieh
JounalInternational Journal of Agricultural Management & Development | 2017

Abstract

Step-by-Step Guide to SPSS Software

Solieman Rasouliazar. Saied fealy
Book | 2017

Abstract

Marketing of agricultural products

Solieman Rasouliazar -Esmail Maroffi
Book | 2017

Abstract

A Look At Factors Affecting Organic Farming Products

Rasouli Akizadeh-Solieman Rasouliazar-Loghman Rashiedpour
ConferenceSecond National Congress on Agricultural and Natural Resources Development | 2016

Abstract

Investigating the Effective Factors on Increasing Water Use Efficiency of Urmia Lake Marginal Lands with Emphasis on Sustainable Development

Ali Bagheri - Solieman Rasouliazar - Loghman Rashidpour
ConferenceFifth Agricultural and Sustainable Natural Resources Congress | 2016

Abstract

Drought and its Consequences Analysis on Rural Areas (Case Study: Urmia)

Almaera Shafai - Loghman Rashidpour - Solieman Rasouliazar
JounalThe 2nd International Conference on New Ideas in Agriculture, the Environment and Tourism | 2016

Abstract

Prioritization of Drought Effects on Rural Areas (Case Study: Urmia)

Almaera Shafai - Loghman Rashidpour - Solieman Rasouliazar
ConferenceThe 2nd International Conference on New Ideas in Agriculture, the Environment and Tourism | 2016

Abstract

Investigating the management skills necessary for applying pesticide pesticides to farmland

Maryam Sadeghi - Solieman Rasouliazar - Nouraldin Shayesteh
ConferenceThird National Conference of Medicinal Plants and Sustainable Agriculture | 2015

Abstract

Organic Agriculture A New Approach to Sustainable Development

Maryam Sadeghi - Solieman Rasouliazar
ConferenceThird National Conference of Medicinal Plants and Sustainable Agriculture | 2015

Abstract

Application of Biotechnology in Environmental Protection and Sustainable Agricultural Development

Maryam Sadeghi - Solieman Rasouliazar
ConferenceThird National Conference of Medicinal Plants and Sustainable Agriculture | 2015

Abstract

Prioritizing the Factors Affecting the Wheat Losses from the Perspective of Wheat Farmers of Mahabad city

Sharif Fallah, soleiman Rasouliazar
JounalEuropean Online Journal of Natural and Social Sciences | 2015

Abstract

The controversial issue of increasing food waste is one of the serious challenges in most of countries especially in developing countries in a way that the politicians and scholars of scientific communities in the Third World have sought to reduce the loss of crops during planting and harvesting and distribution and using stages. The purpose of this study was to analyze and identify the effective mechanisms to reduce the wheat losses in the city of Mahabad. The study in terms of objective was an applied one and in terms of method was casual and communicative. A questionnaire was used to collect data. Face and content validity of the questionnaire were obtained by asking experts’ ideas and making any necessary amendments. To explain the reliability of questionnaire, pre-test operations were done outside of the main population on 30 wheat farmers. Cronbach alpha coefficient of questionnaire was obtained 83%. The statistical population of this study consisted of all wheat farmers of Mahabad city with a population equivalent to N= 6200 that by using stratified sampling, simple random and the general formula of Cochran 210 subjects were selected. In this study, effective factors in reducing the wheat losses were studied in 7 areas. The results of this study showed a significant difference between the factors affecting wheat losses.

Effective Strategies in Marketing Development of Agricultural Products

Solieman Rasouliazar; Milad Perani; Loghman Rashiedpour
Jounal International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education | 2015

Abstract

This fact that marketing can encourage farmers to produce and their products better introduce to compete in the sell market and with market-friendly products to know better is important. The farmer who is not familiar with the importance of marketing and its technology will not be able to succeed in selling their product and may sell your product at a cheaper price and will be deprived of interest that he could be achieved in this field. The purpose of this study was to examine and effective strategies in the marketing development of agricultural products in Orumiyeh township, Iran. This research was conducted with a descriptive - survey method and data required were collected through questionnaires and were analyzed through regression statistics in SPSS software. The results of the research showed that there was a significant and positive correlation found between the independent variables strategies of packaging, training, government support and manufacturing with the dependent variable the marketing development of agricultural products. Also these variables explained 73 percent of variance in the dependent variable.

Factors Affecting Stakeholders Non-Participation in Rangeland Management Projects

Solieman Rasouliazar; Anvar Kordi; Loghman Rashidpour
Jounal International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education | 2015

Abstract

The purpose of this research was analyzing factors affecting non-participation of stakeholders in rangeland management projects. The research method was descriptive-correlative design in ranches of Piranshahr rangelands in western Azerbaijan province, Iran. All ranches that studied (Zioke Yurd, Ziuke Mirgah Chaku, Khargedashan Yurd and Gardeh Bon), are utilized in common use manner. Simple random sampling was used as sampling method. The sample size was determined by using Krejcie and Morgan table. The 157 stakeholders were determined. Questionnaire served as research tool and was completed through direct interviews with stakeholders. The findings showed significant correlation between age and non-participation of stakeholders. Also prioritization of non-participation of stakeholders in range management plans indicate that low literacy (education level) and lack of sufficient knowledge about the range management project, lack of programs and restoration of projects fitness to regional conditions and small area were the most important social, managerial, technical and economic factors affect the non-participation of stakeholders in the range management projects.

Factor Analyses the Management Skills in Development of Organic Agriculture in West Azerbaijan Province Farms

Solieman Rasouliazar; Maryam Sadeghi; Nouraldin Shayesteh
Jounal International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education | 2015

Abstract

Organic agriculture, sometimes called biological or ecological agriculture, combines traditional conservation-minded farming methods with modern farming technologies .The purpose of this research was to identify management skills in development of Organic Agriculture in West Azerbaijan Province (Iran) farms. The target population of this research included all agricultural experts who work in West Azerbaijan Province. By using a Cochran formula a number of 200 agricultural experts selected as statistical sample. The research instrument was a structural questionnaire including close-ended questions which its validity was confirmed by using expert panel and reliability by Cranach’s alpha test (α= 0.89). According to the results of the factor analysis finding shows that six factors included the skills of using methods and technologies of organic agriculture, informing skills, farming skills, and production skills involved 51.46 % of the total variance and played crucial roles in in development of organic agriculture in the West Azerbaijan Province farms. Among these factors, the factor of using methods and technologies of organic agriculture involved 12.44% of the total variance and played a more important role in using the management skills in development of organic agriculture in West Azerbaijan province Farms.

Effective Factors on Rural Peoples Non-Participation of Mahabads Dam Catchment in Watershed Management Projects

Solieman Rasouliazar. Saied fealy
JounalThe International Journal of Agricultural Management and Development (IJAMAD) | 2015

Abstract

Affective Factors in the Wheat Farmers’ Adoption of Farming Methods of Soil Management in West Azerbaijan Province, Iran

Solieman Rasouliazar- Saied fealy
JounalInternational Journal of Agricultural Management & Development | 2015

Abstract

Identification of Organizational Innovation Driven Factors for Optimal Urban Green Spot Development (Case Study: Parks and Green Space Organization of Urmia Municipality)

Monireh Makrom Nia - Soleyman Rasooli Azar - Loghman Rashidpour
ConferenceInternational Management Conference | 2014

Abstract

Analysis of the Effects of Agricultural Development in Rural Development with Emphasis on Poverty and Income Distribution (Case Study: Miandoab City)

Azita Nedaadi - Loghman Rashidpour -Solieman Rasouliazar,
ConferenceThe first national conference on Geography, Tourism, Natural Resources and Sustainable Development | 2014

Abstract

The study of the importance of the agricultural sector in the development of the national economy

Ismail Mourofi - Solieman Rasouliazar - Loghman Rashidpour
ConferenceSecond International Economic Conference in Sanctions | 2014

Abstract

Investigating the Role of Marketing of Agricultural Products in Agricultural and Rural Economy of Iran

Ismail Mourofi - Solieman Rasouliazar
ConferenceInternational Conference on Green Economy Online | 2014

Abstract

Crisis Analysis of Agricultural Water Resources Management in Iran

Ismail Mourofi - Solieman Rasouliazar -Ismail Rezaei
ConferenceNational Conference on Water, Human and Earth | 2014

Abstract

Study of environmental impacts in rural tourism industry

Hadi Shahab Ghayour - Loghman Rashidpour - Solieman Rasouliazar,
ConferenceThird National Conference on Sustainable Rural Development | 2014

Abstract

Study of the Economic Impact of Rural Tourism

Hadi Shahab Ghayour - Loghman Rashidpour - Solieman Rasouliazar
ConferenceThird National Conference on Sustainable Rural Development | 2014

Abstract

Evaluation of mechanized energy balance of rainfed wheat in West Azarbaijan Province and its impact on the environment

Ismail Mourofi - Solieman Rasouliazar
ConferenceFirst National Conference on Access to Sustainable Development | 2013

Abstract

Investigating the Effects of Implementation of Pressure Irrigation Systems on Sustainable Agricultural Development (Case Study of Bochan County)

Anvar Aminihah - Loghman Rashidpour -solieman Rasouliazar
ConferenceSixth Scientific Research Conference | 2013

Abstract

Describing the Factors Affected by Apoptotic Waste Reduction (Case Study: Azar Bajdan West Province)

Hazhar Panah - Loghman Rashidpour - solieman Rasouliazar
ConferenceThe first national conference on agriculture and sustainable natural resources | 2013

Abstract

Investigating the performance analysis of technical and agricultural engineering companies on agricultural development in Bokan city

Soran Esmaeilpour - Loghman Rashidpour - Solieman Rasouliazar
ConferenceThe first national conference on agriculture and sustainable natural resources | 2013

Abstract

Preventive Factors on effectiveness of Agricultural Advisory Services in Iran

Solieman Rasouliazar,
Conference1st INTERNATIONAL CONFERENCE ON COOPERATIVE SOCIAL, ECONOMIC AND CULTURAL CAPABILITIES | 2011

Abstract

Factors Influencing the Design of Agricultural Advisory Service Network in the West Azerbaijan Province

Solieman Rasouliazar-S.M.Hosseni-S.M.Merdamadi
JounalINTERNATIONAL JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND RESEARCH | 2011

Abstract

Identifying the Problems of Apple Production from Viewpoint of Apple Growers in West Azerbaijan Province, Iran

Solieman Rasouliazar- Saied fealy
JounalWorld Applied Sciences Journal | 2011

Abstract

A Study the Factors Influencing Development of Pressurized Irrigation Systems in Iran (case study in West Azerbaijan Province)

Solieman Rasouliazar
JounalAmerican-Eurasian J.Agric. & Environ. Sci | 2011

Abstract

Investigation Restrictions and Preventive Components Effectiveness of Agricultural Advisory Services Companies in Iran

Solieman Rasouliazar-S.M.Hosseni-S.M.Merdamadi.S>F. HOsseni
JounalMiddle-East Journal of Scientific Research | 2011

Abstract

Study of the Importance and Application of Information and Communication Technology by Agricultural Experts in Iran

Solieman Rasouliazar
JounalWorld Applied Sciences Journal | 2011

Abstract

Investigation of the extend of Information Technology Usage and assessment of its Capabilities in Agricultural System of Iran

Solieman Rasouliazar, Mohamad Chizari, S.J,M Hossini
ConferenceWorld Congress of science and Technology | 2009

Abstract

Investigating post-harvest apple status and providing effective strategies West Azarbaijan province

Solieman Rasouliazar
ConferenceConference on Agriculture and Sustainable Development | 2009

Abstract

Agricultural Sustainable Development

Solieman Rasouliazar,
ConferenceNational Symposium of Hamedan Young Researchers Club | 2009

Abstract

Risk perception of extension specialists about the Genetically Modified (GM) crops in Iran

S. J. F. Hosseini- S. Rasouliazar- M. R. Solimanpour
JounalBiosciences, Biotechnology Research Asia | 2009

Abstract

Extension specialists were surveyed in order to explore their perception about the challenges in the production and adoption of genetically modified (GM) crops. The methodology used in this study involved a combination of descriptive and quantitative research. The total population was 120 extension specialists in Iran. Based on the perception of the respondents, 31% of the variance in the perception of extension specialists about the challenges in producing of GM crops could be explained by regulatory and social/cultural challenges. The results show that 26% of the variance in the perception of extension specialists about the challenges in adopting of GM crops could be explained by regulatory and social/cultural challenges.

A look at the factors affecting the marketing of organic farming products

Rasoul Alizadeh -Solieman Rasouliazar- Loghman Rashidpour
ConferenceSecond National Congress on the Development of Agricultural Science and Natural Resources | 2009

Abstract

دروس جاری

سوابق تدریس