مراتب علمی

 • اکنون 1394

  استادیار

 • 1394 1382

  مربی

تحصیلات

 • 1394 دکتری

  روانشناسی تربیتی

  علوم و تحقیقات تهران

 • 1382 کارشناسی ارشد

  روانشناسی تربیتی

  خوارزمی

افتخارت و جوایز

 • 1394
  رتبه اول دانش آموختگان دوره دکتری
 • 1394
  پژوهشگر برتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 • 1389
  دریافت لوح تقدیر به عنوان عضو برگزیده مسابقه روانسنجی یادبود دکتر براهنی -پژوهشکده علوم شناختی
 • 1382
  رتبه اول دانش آموختگان كارشناسي ارشد روانشناسي تربيتي

پروژه‌های تحقیقاتی

نمایش:

دروس جاری

 • اکنون 1394

  نظریه ها و روشهای آموزش

 • اکنون 1392

  روانشناسی اخلاق

 • اکنون 1392

  روانشناسی رشد پیشرفته

 • اکنون 1388

  تغیررفتار و رفتار درمانی

 • اکنون 1382

  روانشناسی تربیتی

 • اکنون 1382

  روانشناسی یادگیری

سوابق تدریس