مراتب علمی

تحصیلات

 • 1387 دکتری تخصصی

  شیمی آلی

  ارومیه

افتخارت و جوایز

پروژه‌های تحقیقاتی

نمایش:

دروس جاری

 • اکنون 1394

  شیمی هتروسیکل پیشرفته

 • اکنون 1391

  شیمی هتروسیکل

 • اکنون 1390

  شیمی آلی پیشرفته

 • اکنون 1390

  سنتز مواد آلی

 • اکنون 1387

  شیمی آلی 1

 • اکنون 1387

  شیمی آلی 2

 • اکنون 1387

  شیمی آلی 3

 • اکنون 1387

  آزمایشگاه شیمی آلی 1

 • اکنون 1387

  آزمایشگاه شیمی آلی 2

سوابق تدریس