مراتب علمی

  • اکنون 1397

    استادیار

تحصیلات

افتخارت و جوایز

پروژه‌های تحقیقاتی

نمایش:

شبیه سازی جریان جابجایی در یک حفره مربعی با سه جفت چشمه – چاه حرارتی با استفاده از روش شبکه بولتزمن

رضا اسمعیلی،
کنفرانسبیست و دومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید چمران اهواز، اردیبهشت 1393. | 1393

چکیده

تحلیل پایداری عملگرهای پیچشی الکترواستاتیک با در نظر گرفتن استهلاک لایه نازک هوا

رضا اسمعیلی،
کنفرانساولین کنفرانس ملی MEMS - دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی، آبان 1390. | 1390

چکیده

شبیه سازی عددی انتقال حرارت جابجایی در یک محفظه بسته همراه با چشمه ها و چاه های حرارتی

رضا اسمعیلی،
کنفرانسهمایش ملی مهندسی مکانیک - دانشگاه ملایر، خرداد 1390. | 1390

چکیده

مطالعه تاثير سيال دروني بر روي فرکانس‌هاي طبيعي يک لوله با استفاده از روش GDQ

رضا اسمعیلی، قادر رضازاده، نادر پورمحمود
کنفرانساولین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی، آذر 1385. | 1385

چکیده

An immersed boundary method for computational simulation of red blood cell in poiseuille flow

R. Esmaily, N.Pourmahmoud, I. mirzaee
Jounalmechanika | 2018

Abstract

Numerical simulation of interaction between red blood cell with surrounding fluid in poiseuille flow

R. Esmaily, N.Pourmahmoud, I. mirzaee
JounalAdvances in Applied Mathematics and Mechanics | 2018

Abstract

Numerical simulation of tank-treading and tumbling motion of red blood cell in the poiseuille flow in a microchannel with and without obstacle

A.Ghafouri, R. Esmaily, A. alizadeh
JounalIran j sci technol trans mech eng | 2018

Abstract

CFD Investigation of vortex tube length effect as a designing criterion

N. Pourmahmoud, R. Esmaily, A. Hassanzadeh
JounalInternational Journal of Heat and Tech | 2015

Abstract

Numerical investigation of diameter of cold end orifice effect in vortex tube

N. Pourmahmoud, R. Esmaily, A. Hassanzadeh
JounalJournal of Thermophysics and heat transfer | 2015

Abstract

CFD Analysis of Vortex Tube Length Effect as a Designing Criterion

ConferenceThe 23 Annual International Conference on Mechanical Engineering – ISME2015, Amirkabir University | 2015

Abstract

Numerical analysis of two-dimensional isentropic compressible flow inside a channel with circular arc and rectangular bump

A. Hassanzadeh, N. Mostafavinia, R. Esmaily
JounalInternational Journal of Mathematical Analysis and Applications | 2014

Abstract

Spark generated bubble collapse near or inside a circular aperture and the ensuing vortex ring and droplet formation

A. Dadvand, M. Dawoodian, B.C. Khoo, R. Esmaily
JounalActa Mechanica Sinica | 2013

Abstract

Drop on demand droplet generation based on the bubble dynamics: experimental study

Conference14 Conference on Fluid Dynamics,1-3 May 2012,The University of Birjand | 2012

Abstract

دروس جاری

سوابق تدریس