مراتب علمی

  • اکنون 1390

    استادیار

تحصیلات

  • 1390 دکترای تخصصی

    زبان وادبیات فارسی

    دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

افتخارت و جوایز

پروژه‌های تحقیقاتی

نمایش:

دروس جاری

سوابق تدریس