مراتب علمی

  • اکنون 1389

    استادیار

تحصیلات

  • 1387 دکتری تخصصی

    شیمی فیزیک

    دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

افتخارت و جوایز

پروژه‌های تحقیقاتی

نمایش:

دروس جاری

سوابق تدریس