مراتب علمی

تحصیلات

 • 1395 دکتری

  ژنتیک و اصلاح نژاد دام

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

 • 1380 کارشناسی ارشد

  ژنتیک و اصلاح نژاد دام

  دانشگاه تربیت مدرس

 • 1378 لیسانس

  علوم دامی

  دانشگاه ارومیه

افتخارت و جوایز

پروژه‌های تحقیقاتی

نمایش:

دروس جاری

سوابق تدریس