مراتب علمی

تحصیلات

 • 1395 دکتری

  ژنتیک و اصلاح نژاد دام

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

 • 1380 کارشناسی ارشد

  ژنتیک و اصلاح نژاد دام

  دانشگاه تربیت مدرس

 • 1378 لیسانس

  علوم دامی

  دانشگاه ارومیه

افتخارت و جوایز

پروژه‌های تحقیقاتی

نمایش:

پیش بینی تعداد تخم مرغ تولیدی در مرغان بومی با بهره گیری از رگرسیون چندگانه و شبکه عصبی مصنوعی

عادل شکری، صلاح الدین خدامرادی، معروف سی وسه مرده
کنفرانسسومین همایش ملی دانش و فناوری کشاورزی و منایع طبیعی | 1397

چکیده

بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت گوسفند هرکی با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره و mtDNA

صلاح الدین خدامرادی، علی جوانروح
کنفرانسششمین کنگره علوم دامی ایران | 1393

چکیده

در اين تحقيق، جهت مطالعه ساختار ژنتيكي جمعيت گوسفند هرکی، نمونه های خون از محل پراكنش این نژاد در استان آذربایجان غربی جمع آوري شد. استخراج DNA با روش بهينه يافته Salting-Out انجام گرفت. تعداد 10 جايگاه ريزماهواره و يك ناحيه كنترلي D-Loop مربوط به DNA ميتوكندريايي( mtDNA) مورد مطالعه قرار گرفت. براي تكثير از يك PCR چندگانه(Multiplex) استفاده شد. آغازگرهاي انتخابي نشاندار شده و با استفاده از دستگاه Genetic Analyser تعيين ژنوتيپ افراد انجام گرفت.در مجموع 90 آلل در جمعيت مورد مطالعه مشاهده شد، متوسط تعداد آلل به ازاء هر نشانگر 9 آلل بود. ميانگين هتروزيگوسيتي مورد انتظار برابر با 040/0 ± 694/0 بود. مقدار Fis در كل جمعيت مورد مطالعه برابر 043/0- بود که نشاندهنده غيرهمخون بودن جمعيت و وجود تنوع قابل قبولي در آن می باشد. نتايج حاصل از ناحيه كنترلي mtDNA نشان داد كه ميزان تنوع نوكلئوتيدي در جمعيت مورد مطالعه 0015/0±0165/0 می باشد. از 25 فرد تعيين توالي شده در ناحيه كنترلي mtDNA ، تعداد 15 هاپلوتيپ مشخص شد. تنوع هاپلوتيپي نیز 029/0 ±940/0 بود. نتايج اين تحقيق نشان داد كه در گوسفند هرکی هر سه نوع هاپلوگروه A، B و C به ترتیب با فراواني هاي 24، 36 و40 درصد وجود دارد. کلمات کلیدی: تنوع ژنتیکی- گوسفند هرکی- نشانگر ریز ماهواره-نشانگر DNA میتوکندریایی

بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت گوسفند شین بش با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره و mtDNA

صلاح الدین خدامرادی، علی جوانروح، حمیدرضا سیدآبادی
کنفرانسکنگره ژنتیک ایران | 1393

چکیده

در اين تحقيق، جهت مطالعه ساختار ژنتيكي جمعيت گوسفند شین بش، نمونه های خون از محل پراكنش این نژاد در جنوب استان آذربایجان غربی جمع آوري شد. استخراج DNA با روش بهينه يافته Salting-Out انجام گرفت. تعداد 10 جايگاه ريزماهواره و يك ناحيه كنترلي D-Loop مربوط به DNA ميتوكندريايي( mtDNA) مورد مطالعه قرار گرفت. براي تكثير از يك PCR چندگانه(Multiplxe) استفاده شد. آغازگرهاي انتخابي نشاندار شده و با استفاده از دستگاه Genetic Analyser تعيين ژنوتيپ افراد انجام گرفت.در مجموع 84 آلل در جمعيت مورد مطالعه مشاهده شد، متوسط تعداد آلل به ازاء هر نشانگر 4/8 بود. ميانگين هتروزيگوسيتي مورد انتظار برابر با 033/0 ± 732/0 بود. مقدار Fis در كل جمعيت مورد مطالعه برابر 108/0- بود که نشاندهنده غيرهمخون بودن جمعيت و وجود تنوع قابل قبولي در آن می باشد. نتايج حاصل از ناحيه كنترلي mtDNA نشان داد كه ميزان تنوع نوكلئوتيدي در جمعيت مورد مطالعه 0013/0±0131/0 بود. از 24 فرد تعيين توالي شده در ناحيه كنترلي mtDNA ، تعداد 17 هاپلوتيپ مشخص شد. تنوع هاپلوتيپي نیز 039/0 ±938/0 بود. نتايج اين تحقيق نشان داد كه در گوسفند شین بش هر سه نوع هاپلوگروه A، B و C به ترتیب با فراواني هاي 50، 30 و 20 درصد وجود دارد.

استفاده از حیوانات ترانس ژنیک جهت تولید دارو

صلاح الدین خدامرادی،
کنفرانسهمایش دامپزشکی دانشگاه ازاد اسلامی واحد مهاباد | 1389

چکیده

بررسي اثر تبدیل داده ها بر برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولید تخم در یک لاین تجاری

صلاح الدین خدامرادی، رسول واعظ ترشیزی
کنفرانساولین کنگره علوم دامی ایران | 1380

چکیده

Genetic parameters for udder traits in Holstein cattle

Khodamoradi Salahadin, Kashan Naser, Amin afshar mehdi
JounalOnline Journal of Veterinary Research | 2017

Abstract

Genetic relationships among Shin Bash , Ghezel ,Harki,Shal and Zandi sheep breeds by using mtDNA and Microsatellite markers.

javanrooh Ali, saydabadi hamidraza, khodamoradi salahadin
JounalAGRIS | 2017

Abstract

D-loop region sequence genetic diversity-phylogenetic evolution in sheep.

javanrooh Ali, saydabadi hamidraza, khodamoradi salahadin
JounalOnline Journal of Veterinary Research | 2017

Abstract

2D ultrasonography color doppler graft repair of radial bone with ear cartilage in Markhoz goats,

Sadi foad, khodamoradi salahadin
JounalOnline Journal of Veterinary Research | 2016

Abstract

Evaluation of genetic diversity in five Iranian sheep breeds by Microsatellite markers

Khodamoradi Salahadin, Javanrooh Ali
Jounalpensee | 2014

Abstract

دروس جاری

 • اکنون 1395

  فیزیولوژی اعصاب و غدد

 • اکنون 1393

  ژنتیک و اصلاح نژاد طیور

 • اکنون 1393

  روشهای آماری

 • اکنون 1392

  بیومتری

 • اکنون 1392

  روش تحقیق

 • اکنون 1385

  آمار و احتمالات

 • اکنون 1384

  زیست شناسی

 • اکنون 1383

  ژنتیک

 • اکنون 1383

  بیوشیمی عمومی

سوابق تدریس

 • 1390 1383

  دامپروری عمومی