مراتب علمی

 • اکنون 1385

  استادیار

تحصیلات

 • 1391 دکترای تخصصی

  روان شناسی تربیتی

  دانشگاه آزاد اسلامی

 • 1380 کارشناسی ارشد

  تحقیقات آموزشی

  دانشگاه خوارزمی

 • 1378 کارشناسی

  علوم تربیتی

  دانشگاه شهید چمران اهواز

افتخارت و جوایز

پروژه‌های تحقیقاتی

نمایش:

دروس جاری

سوابق تدریس