مراتب علمی

 • 1397 1390

  استادیار

 • 1389 1381

  مربی

تحصیلات

 • 1394 دکتری

  مدیریت آموزشی

  دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

 • 1381 کارشناسی ارشد

  مدیریت آموزشی

  دانشگاه علامه طباطبایی

 • 1378 کارشناسی

  مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

  دانشگاه پیام نور

افتخارت و جوایز

پروژه‌های تحقیقاتی

نمایش:

پژوهش در باب رویکرد تربیت اخلاقی طرح کرامت در مدرسه ،پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی

اسلامی -افانی
ژورنالپژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی | 1399

چکیده

بررسی جایگاه تفکر انتقادی در ادبیات داستانی کتابهای درسی دوره ابتدایی

کمال آفانی، ادریس اسلامی
ژورنالنشریه پژوهشی در برنامه درسی | 1398

چکیده

بررسی تاثیر رهبری آزادمنشانه بر مدیریت بحران با تاکید بر آموزش و بهسازی کارکنان

کمال آفانی، خلکانی
ژورنالفصلنامه علمی پژوهشی .مدیریت بحران | 1397

چکیده

تحلیل محتوی کتاب درسی تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم بر اساس سواد رسانه ای

کمال آفانی، ادریس اسلامی
ژورنالدو فصل نامه علمی-پژوهشی | 1397

چکیده

تحلیل محتوای کُتب درسی "تفکّر و پژوهش" پایۀ ششم ابتدایی و "تفکّر و سبک زندگی

کمال آفانی، ادریس اسلامی
ژورنالمجله علمی پژوهشی تفکر و کودک | 1396

چکیده

Review the effect of strategic intelligence with mediator role of information and communication thchnoloy (ICT)in organizational excellence of secondary school.science and education

Afani.k.soleiman panahi.s
Jounal | 2016

Abstract

Investigating the relationship of knowledge management on creating organization innovation

Afani.k
JounalInternational journal of applied | 2016

Abstract

),a study of the enhncement of leadership growth in universities and higher education

Afani.k
Jounalinstitutes,international journal of biology,pharmacey and allied sciences | 2016

Abstract

the role strategic planning in the performance evaluation 0f human resource,

Afani.k.
Jounalinternational journal of biology,pharmacey and allied sciences | 2016

Abstract

analyzing the relation of intellectual beliefs,self-efficacy,academic performance,creativity and gender with enterpreneurship among female university students.science

Afani.k.
Jounalroad journal.volume | 2014

Abstract

دروس جاری

سوابق تدریس