مراتب علمی

 • 1397 1390

  استادیار

 • 1389 1381

  مربی

تحصیلات

 • 1394 دکتری

  مدیریت آموزشی

  دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

 • 1381 کارشناسی ارشد

  مدیریت آموزشی

  دانشگاه علامه طباطبایی

 • 1378 کارشناسی

  مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

  دانشگاه پیام نور

افتخارت و جوایز

پروژه‌های تحقیقاتی

نمایش:

دروس جاری

سوابق تدریس