مراتب علمی

 • اکنون 1392

  استادیار

 • 1388 1380

  مربی

تحصیلات

 • 1392 دکترای تخصصی

  مدیریت آموزشی

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

 • 1380 کارشناسی ارشد

  مدیریت آموزشی

  دانشگاه اصفهان

 • 1376 کارشناسی

  علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزیدرسی

  دانشگاه پیام نور ارومیه

افتخارت و جوایز

پروژه‌های تحقیقاتی

نمایش:

دروس جاری

سوابق تدریس