مراتب علمی

 • اکنون 1385

  استادیار

 • 1385 1380

  مربی

تحصیلات

 • 1384 دکترای تخصصی

  علوم باغبانی

  واحد علوم و تحقیقات تهران

 • 1380 کارشناسی ارشد

  علوم باغبانی

  واحد علوم و تحقیقات تهران

 • 1378 کارشناسی

  علوم باغبانی

  دانشگاه تبریز

افتخارت و جوایز

پروژه‌های تحقیقاتی

 • بررسی مقاومت به خشکی چند رقم انگور در شرایط آزمایشگاهی

نمایش:

مطالعه تاثیر کارواکرول، تیمول، بنزیل آدنین و نفتالین استیک اسید بر ریزازدیادی گل لاله واژگون

اسماعیل چمنی – زهرا افتخاری – علیرضا قنبری – حمیدرضا حیدری- موسی ارشد
ژورنالعلوم باغبانی | 1397

چکیده

بررسی محلول پاشی نسبت های مختلف پتاسیم به کلسیم بر کمیت و کیفیت توت فرنگی در شرایط هیدروپونیک

موسی ارشد- جواد نظری- مسعود حق شناس
ژورنالفرآیند و کارکرد گیاهی | 1397

چکیده

بررسی مقاومت به خشکی چند رقم انگور در شرایط آزمایشگاهی

موسی ارشد،
ژورنالپژوهش های گیاهی | 1397

چکیده

تاثیر سالیسیلیک اسید و کود زیستی فسفات باور 2 بر عملکرد و اسانس رازیانه

موسی ارشد – آیدا فرهنگی
ژورنالاکوفیزیولوژی گیاهان زراعی | 1396

چکیده

بررسی توده های بزرگ سیاه بالنگوی شهری در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی

منوچهر فرضی – خشنود علیزاده- موسی ارشد
ژورنالاکوفیزیولوژی گیاهان زراعی | 1395

چکیده

شناسایی ژنوتیپ های متحمل به سرمای گلرنگ برای کشت در دیمزارهای سردسیر

خشنود علیزاده – موسی ارشد
ژورنالزراعت دیم ایران | 1394

چکیده

اثر محلولپاشی سالیسیلیک اسید و کلرید کلسیم بر عمر پس از برداشت گلابی رقم سردرود

موسی ارشد،
ژورنالدانش نوین کشاورزی پایدار | 1393

چکیده

تاثیر بوریک اسید، مالئیک هیدرازید، تیوسولفات نقره و ساکارز بر عمر پس از برداشت گل لیزیانتوس

موسی ارشد - اسماعیل چمنی
ژورنالعلوم و فنون باغبانی ایران | 1392

چکیده

Different K:Ca ratios affected fruit color and quality of strawberry Selva in soilless system

Masoud Haghshenas- Mousa Arshad- Javad nazari
JounalPlant Nutrition | 2017

Abstract

ABSTRACT High quality fruit production is the cornerstone of marketability. Optimum plant performance depends on the balanced and timely availability of mineral nutrients. In addition to element concentrations, the ratio of nutrient elements in solution plays a determinative role in growth, productivity, quality, and nutrients uptake. In this experiment, the effects of different Potassium:Calcium (K:Ca) ratios (1.6, 1.4, 1.2, 1, 0.85, and 0.6) in nutrient solution were studied on quality attributes of strawberry “Selva”. The highest and lowest leaf number and leaf area were observed in K:Ca 1.4 and 1, respectively. The highest fruit pH, electrical conductivity, total soluble solids/titratable acidity ratio, vitamin C content, ellagic acid, and color were resulted in K:Ca (1.4) ratio. K:Ca (1.6) ratio produced the highest content of protein. Moreover, K:Ca (0.85) ratio was the most effective treatment on fruit firmness. The increased quality attributes were observed in high K:Ca ratios, hence low K:Ca ratio resulted in increased fruit firmness. In conclusion, nutrient solution containing K:Ca ratios between 1 and 1.6 were suitable for producing strawberry “Selva”. Taken together, K:Ca (1.4) was an appropriate ratio for producing strawberry “Selva” in soilless culture with coconut

Ethylene Biosynthesis Inhibition and metabolic response of apple Delbar Stival under 1-Mcp and cal2 treatment for keeping quality during storage

Hoshang Dashti – Mousa Arshad
JounalWorld J. of environmental Biosciences | 2017

Abstract

The impact of fertilization on morphological characteristics of Fennel

Fereidon Alipour khoshnod Alizadeh – Mousa Arshad
JounalStem cell | 2016

Abstract

The impact of plant density on morphological characteristics of Fennel

Fereidon Alipour khoshnod - Alizadeh – Mousa Arshad
JounalJ. of chemical and pharmaceutical research | 2016

Abstract

Identification of suitable Iranian ecotypes of cumin for cold rainfed conditions

Mousa Arshad - Khoshnod Alizadeh – Jaime Da Silva
JounalIndian J. of horticulture | 2016

Abstract

Effect of biofertilization on yield of potato cultivar Marfona

Ali Tabatabaei- Mousa Arshad- Mohammadreza naderi
JounalInternational jo. of Advanced biological and biomedical research | 2014

Abstract

دروس جاری

 • اکنون 1380

  ازدیاد نباتات تکمیلی - میوه کاری - فیزیولوژی پس از برداشت

سوابق تدریس