مراتب علمی

 • اکنون 1389

  استادیار

تحصیلات

 • 1389 دکترای تخصصی

  حشره شناسی کشاورزی

  علوم و تحقیقات تهران

 • 1380 کارشناسی ارشد

  حشره شناسی کشاورزی

  دانشگاه ارومیه

 • 1373 کارشناسی

  گیاه پزشکی

  دانشگاه ارومیه

افتخارت و جوایز

پروژه‌های تحقیقاتی

نمایش:

اثرات کشندگی حشره¬کش¬های امامکتین، اسپینوزاد، بوپروفزین و ایمیداکلوپراید روی تخم و پوره سن سوم سفید بالک (Trialeurodes vaporariorum) و زنبور پارازیتوئید آن (Encarsia Formosa).

المیرا شفائی، عباس حسین زاده* ، اکبر قاسمی کهریزه و شهرام آرمیده
ژورنالتحقیقات آفات گیاهی، جلد 11، شماره 2، صفحه 38-25، تابستان 1400. | 1400

چکیده

اثرتاریخ کاشت و رقم بر تراکم و خسارت کرم پیله خوار نخود ‌Heliothis viriplaca Hufnagel(Lep.: Noctuidae) در ‌منطقه ‌بوکان، ‌استان ‌آذربایجان‌غربی.

حسین ملازاده، اكبر قاسمي كهريزه* و عباس حسین زاده.
ژورنالدانش گیاه پزشکی ایران، جلد 51، شماره 2، صفحه 220-209 | 1399

چکیده

بررسی شاخص های زیستی شب پره مینوز گوجه فرنگی، Tuta absoluta Meyrick روی بوته های تیمار شده با عناصر غذایی کلسیم و سیلیسیم در شرایط گلخانه ای

سعید خوانچه زر و اکبر قاسمی کهریزه
ژورنالفصلنامه تخصصی تحقیقات حشره شناسی، جلد 11، شماره 4، صفحه 329-315. | 1398

چکیده

ارزیابی تأثیر باکتري Bacillus thuringiensisvar.kurstakiدر اختلاط با تیاکلوپرید و خاك دیاتومه روي لاروهاي سنین دوم و سوم پروانه سفیده بزرگ کلم Pieris brassicae(L.) (Lep.: Pieridae)در شرایط آزمایشگاهی

هادي عباس رضایی، عباس حسین زاده،اکبر قاسمی کهریزه
ژورنالمهار زیستی در گیاهپزشکی، جلد هفتم، شماره یک، صفحه 162-157. | 1398

چکیده

ارزیابی کارایی چند حشره کش در کنترل شیمیایی سرخرطومی یونجه، Hypera postica در شرایط مزرعه ای

مهشید حیدری، عباس حسین زاده و اكبر قاسمي كهريزه
کنفرانسبيست و سومین کنگره گیاه پزشکی ایران، گرگان | 1397

چکیده

بررسی کارایی چند حشره کش علیه تریپس پیاز،Thrips tabaci Lindeman در استان آذربایجان غربی

مهشید حیدری، عباس حسین زاده و اكبر قاسمي كهريزه
کنفرانسبیست وسومین کنگره گیاهپزشکی ایران، گرگان | 1397

چکیده

بررسی تاثیر تغذیه کلسیم و سیلیسیم بر روی شاخص های تغذیه ای شب پره مینوز گوجه فرنگی Tuta absoluta در شرایط گلخانه ای

سعید خوانچه زر، اكبر قاسمي كهريزه و نورالدین شایسته
کنفرانسبيست و سومین کنگره گیاه پزشکی ایران، گرگان | 1397

چکیده

بررسی تاثیر کوددهی کلسیم و سیلیسیم روی شاخص های زیستی بید گوجه فرنگی Tuta absoluta

سعید خوانچه زر، اكبر قاسمي كهريزه و نورالدین شایسته
کنفرانسبیست وسومین کنگره گیاهپزشکی ایران، گرگان | 1397

چکیده

بررسی تحمل ارقام مختلف خیار گلخانه ای به مگس مینوز سبزی و صیفی Liriomyza sativae در شرایط گلخانه ای

عباس معروفپور، اكبر قاسمي كهريزه و عباس حسین زاده
کنفرانسبيست و سومین کنگره گیاه پزشکی ایران، گرگان | 1397

چکیده

اثر تغییر میزبان بر روی ویژگی های زیستی سوسک کلرادوی سیب زمینی، Leptinotarsa decemlineata (Say) (Col.: Chrysomelidae) در شرایط گلخانه ای.

اکبر قاسمی کهریزه و سعید احمدی نقدهی
ژورنالدانش گیاه پزشکی ایران، جلد 48، شماره 2، صفحه 215-207 | 1396

چکیده

ارزیابی مقاومت نه رقم زراعی گندم نسبت به سن گندم، Eurygaster integriceps Put.، در شرایط مزرعه در منطقه نقده استان آذربایجان غربی.

مینا رحیمی و اكبر قاسمي كهريزه
ژورنالآفات و بيماري هاي گياهي، جلد 85 ، شماره 1، صفحه 96-87 | 1396

چکیده

اثر حشره کشهای میکروبی و شیمیایی بر سنین مختلف لاروی سوسک کلرادوی سیب زمینی در شرایط آزمایشگاهی

شیرین محمدزاده و اكبر قاسمي كهريزه
ژورنالفصلنامه بوم شناسی گیاهان زراعی، جلد 13، شماره 4، صفحه 97-87 | 1396

چکیده

سمیت تنفسی و دورکنندگی چند اسانس گیاهی بر روی لاروهای سنین پنجم، ششم و حشرات کامل سوسک شپشه آرد Tribolium confusum Duval.

سروش کریمی، اکبر قاسمی کهریزه و محمد حسین کاظمی
ژورنالتخصصی تحقیقات حشره شناسی، جلد 9، شماره 4، صفحه 358-347. | 1396

چکیده

مقایسه شاخص مقاومت چند رقم زراعی گندم نسبت به سن گندم، Eurygaster integriceps (Het.: Scutelleridae) در منطقه نقده آذربایجان غربی

اكبر قاسمي كهريزه و مینا رحیمی
ژورنالفصلنامه گیاه پزشکی، جلد 8، 13-1 | 1395

چکیده

پایش جمعیت و تعیین زمان مناسب سمپاشی علیه کرم سیب، Cydia pomonella L.، با استفاده از تله های فرومونی در منطقه مهاباد، استان آذربایجان غربی

لیمو خاتمی، اكبر قاسمي كهريزه و عباس حسین زاده
کنفرانسدومین همایش ملی پایش و پیش آگاهی در گیاهپزشکی، گنبد، ایران | 1395

چکیده

بررسی مقایسه ای کارائی تله های فرومونی قیفی، مثلثی و استوانه ای شکل برای شکار کرم سیب، Cydia pomonella L

لیمو خاتمی، اكبر قاسمي كهريزه و عباس حسین زاده
کنفرانسدومین همایش ملی پایش و پیش آگاهی در گیاهپزشکی، گنبد، ایران | 1395

چکیده

تعیین زمان های مناسب مبارزه شیمیایی کرم سیب، Cydia pomonella L.، با استفاده از تله فرومونی و درجه حرارت مؤثر روزانه در منطقه مهاباد، استان آذربایجان غربی

لیمو خاتمی، اكبر قاسمي كهريزه و عباس حسین زاده
کنفرانسدومین همایش ملی پایش و پیش آگاهی در گیاهپزشکی، گنبد، ایران | 1395

چکیده

تأثیر حشره کشی استامی پراید بر روی سفید بالک گلخانه، Trialeurodes vaporariorum West

نسار باده، عباس حسین زاده و اكبر قاسمي كهريزه
کنفرانسدومین همایش ملی پایش و پیش آگاهی در گیاهپزشکی، گنبد، ایران | 1395

چکیده

مقایسه دو نوع تله فرمونی در شکار حشرات کامل نر شب پره کرم سیب، Cydia pomonella L

آزاده خرمدل، عباس حسین زاده و اكبر قاسمي كهريزه
کنفرانسدومین همایش ملی پایش و پیش آگاهی در گیاهپزشکی، گنبد، ایران | 1395

چکیده

بررسی تاثیر حشره کش گیاهی تنداکسیر روی سفید بالک گلخانه Trialeurodes vaporariorum West

بهاره قادری، عباس حسین زاده و اكبر قاسمي كهريزه
کنفرانسدومین همایش ملی پایش و پیش آگاهی در گیاهپزشکی، گنبد، ایران | 1395

چکیده

بررسي اجزاي مقاومت در سيب زميني، گوجه فرنگي، بادنجان و فلفل نسبت به سوسك كلرادوي سيب زميني، Leptinotarsa decemlineata (Col.: Chrysomelidae) در شرايط مزرعه در منطقه ي نقده استان آذربايجان غربي.

سعید احمدی نقدهی، اكبر قاسمي كهريزه و محمود پوريوسف مياندوآب
ژورنالآفات و بيماري هاي گياهي، جلد ٨٣ ، شماره ۲، صفحه 132-121 | 1394

چکیده

بررسی شاخص هاي زیستی و تغذیه اي سوسک کلرادوي سیب زمینی Leptinotarsa decemlineata روي 33 رقم زراعی سیب زمینی جهت ارزیابی مقاومت آنتی بیوزي آنها.

اكبر قاسمي كهريزه، قدير نوري قنبلاني، نورالدين شايسته، ايرج برنوسي و سید حیدر موسوی انزابی
ژورنالمجله گیاهپزشکی (مجله علمی کشاورزي)، جلد 38 شماره 1، صفحه 112-101 | 1394

چکیده

مقاومت آنتی زنوزی و آنتی بیوزی نه رقم زراعی گندم (Triticum aestivum) نسبت به سن گندم، Eurygaster integriceps (Hem.: Scutelleridae) در شرایط مزرعه در منطقۀ نقده استان آذربایجان غربی.

مینا رحیمی، اكبر قاسمي كهريزه و پوریوسف میاندوآب
ژورنالدانش گیاه¬پزشکی ایران، جلد 46، شماره 1، صفحه 160-151 | 1394

چکیده

مقایسه شاخص مقاومت چند رقم زراعی سیب زمینی نسبت به سوسک کلرادوی سیب زمینی، Leptinotarsa decemlineata (Say) (Col. Chrysomelidae).

اكبر قاسمي كهريزه، قدير نوري قنبلاني، نورالدين شايسته و ايرج برنوسي
ژورنالنشریه حفاظت گیاهان، جلد 29، شماره 4، صفحه 616-607 | 1394

چکیده

مقایسة قدرت بیمارگری چند جدایه از باکتری Bacillus thuringiensis به دست آمده از زیستگاه ها و میزبان های متفاوت روی بید کلم Plutella xylostella (Lep.: Plutellidae) .

آیدا خرم نژاد، رضا طلایی حسنلویی و اکبر قاسمی کهریزه.
ژورنالکنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی، جلد 4، شماره 2، 172-167 | 1394

چکیده

مقایسه تحمل 33 رقم زراعی سيب زمينی (L. (Solanum tuberosum نسبت به سوسک كلرادوی سیب زمینی، Leptinotarsa decemlineata (Say)، در منطقه نقده آذربايجان غربي.

اكبر قاسمي كهريزه، قدير نوري قنبلاني، نورالدين شايسته و ايرج برنوسي
ژورنالآفات و بیماری های گیاهی، جلد 82، شماره 1، صفحه 36-25 | 1393

چکیده

مطالعه ترجیح میزبانی و دوره زیستی سوسک کلرادوی سیب زمینی، Leptinotarsa decemlineata (Say) (Col. Chrysomelidae) روی 33 رقم زراعی سیب زمینی.

اكبر قاسمي كهريزه، قدير نوري قنبلاني، نورالدين شايسته و ايرج برنوسي
ژورنالدانش گیاه پزشکی ایران، جلد 3، شماره 4، صفحه 347-329 | 1393

چکیده

مقاومت آنتی زنوزی و تحمل سیب زمینی، بادنجان، گوجه فرنگی و فلفل نسبت به سوسک کلرادوی سیب زمینی، Leptinotarsa decemlineata (Say) (Col. Chrysomelidae) در شرایط مزرعه ای

سعید احمدی، اكبر قاسمي كهريزه و محمود پوريوسف مياندوآب
کنفرانسبيست و یکمين کنگره گیاه پزشکی ایران، ارومیه، ایران. | 1393

چکیده

مقاومت آنتی زنوزی و آنتی بیوزی نه رقم زراعی گندم (Triticum aestivum) نسبت به سن گندم، Eurygaster integriceps (Hem.: Scutelleridae) در شرایط مزرعه در منطقۀ نقده استان آذربایجان غربی.

مینا رحیمی، اكبر قاسمي كهريزه و پوریوسف میاندوآب
کنفرانسبيست و یکمين کنگره گیاه پزشکی ایران، ارومیه، ایران | 1393

چکیده

ارزیابی تنوع برخی خصوصیات مورفولوژیکی توده های بومی بالنگو شهری

فرخ آذربهرام، خشنود علیزاده، اكبر قاسمي كهريزه و صادق شهبازی
کنفرانسهمایش ملی گیاهان دارویی، آمل، ایران | 1392

چکیده

بررسی اثر تراکم بر عملکرد و اجزا عملکرد بالنگوی شهری در شرایط دیم

فرخ آذربهرام، خشنود علیزاده، اكبر قاسمي كهريزه و صادق شهبازی
کنفرانسهمایش ملی گیاهان دارویی، آمل، ایران | 1392

چکیده

بررسی شاخص های زیستی و تغذیه ای سوسک کلرادوی سیب¬زمینی، Leptinotarsa decemlineata (Say) (Col. Chrysomelidae) روی ارقام زراعی سیب زمینی

اكبر قاسمي كهريزه، قدير نوري قنبلاني، نورالدين شايسته و ايرج برنوسي
ژورنالبيستمين کنگره گیاه پزشکی ایران، شيراز، ایران | 1391

چکیده

بررسی مقاومت آنتی بیوزی 33 رقم زراعی سیب زمینی نسبت به سوسک کلرادوی سیب زمینی، Leptinotarsa decemlineata (Say) (Col. Chrysomelidae).

اكبر قاسمي كهريزه، قدير نوري قنبلاني، نورالدين شايسته و ايرج برنوسي
کنفرانسبيستمين کنگره گیاه پزشکی ایران، شيراز، ایران | 1391

چکیده

مقایسه تحمل 33 رقم زراعی سيب زمينی (L. (Solanum tuberosum نسبت به سوسک كلرادوی سیب¬زمینی، Leptinotarsa decemlineata (Say)، در منطقه نقده آذربايجان غربي

اكبر قاسمي كهريزه، قدير نوري قنبلاني، نورالدين شايسته و ايرج برنوسي
کنفرانسبيستمين کنگره گیاه پزشکی ایران، شيراز، ایران | 1391

چکیده

بررسي مقايسه اي تأثير باكتري Bacillus thuringiensis var. tenebrionis و حشره كش هاي ايميداكلوپرايد و فوزالون بر روي سنين مختلف لاروي سوسك كلرادوي سيب زميني در شرايط آزمايشگاهي

شيرين محمدزاده، اكبر قاسمي كهريزه، محمود پوريوسف مياندوآب و شهرام آرميده
کنفرانسبيستمين کنگره گیاه پزشکی ایران، شيراز، ایران | 1391

چکیده

بررسی اجزای مقاومت در 33 رقم تجاری سیب¬زمینی نسبت به سوسک کلرادوی سیب¬زمینی، Leptinotarsa decemlineata (Col.: Chrysomelidae) .

اكبر قاسمي كهريزه، قدير نوري قنبلاني، نورالدين شايسته و ايرج برنوسي
ژورنالنامه انجمن حشره شناسی ایران، جلد 31، شماره 1، صفحه 68-51 | 1390

چکیده

مقاومت آنتی زنوزی 33 رقم زراعی سیب زمینی نسبت به سوسک کلرادوی سیب زمینی، Leptinotarsa decemlineata (Say) (Col. Chrysomelidae).

اكبر قاسمي كهريزه، قدير نوري قنبلاني، نورالدين شايسته و ايرج برنوسي
ژورنالفصلنامه گیاه پزشکی، جلد 3، شماره 4، صفحه 347-329 | 1390

چکیده

بررسی تأثیر دزهای زیرکشنده باکتری Bacillus thuringiensis بر روی لاروهای سوسک کلرادوی سیب¬زمینی Leptinotarsa decemlineata (Say)(Col. Chrysomelidae)

اکبر قاسمی کهریزه، محمد حسن صفرعلیزاده و عباس حسین زاده
کنفرانسنوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران، تهران، ایران | 1389

چکیده

بررسی مقایسه ای تأثیر باکتری های Bacillus thuringiensis var. kurstaki و B. t. var. tenebrionis بر روی سنین مختلف لاروی سوسک کلرادوی سیب زمینی Leptinotarsa decemlineata (Say) .

کبر قاسمی کهریزه و محمد حسن صفرعلیزاده
کنفرانسنوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران، تهران، ایران | 1389

چکیده

تأثیر var. kurstaki Bacillus thuringiensis روی سنین مختلف لاروی سوسک کلرادوی سیب¬زمینی و نقش سینرزیست حنا در افزایش کارائی آن.

محمدحسن صفرعلیزاده، اكبر قاسمي كهريزه و علی¬اصغر پورمیرزا.
ژورنالمجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، سال یازدهم، شماره اول، صفحه 99-91 | 1383

چکیده

تأثیر var. tenebrionis Bacillus thuringiensis روی سنین مختلف لاروی سوسک کلرادوی سیب¬زمینی و نقش سینرزیست حنا در افزایش کارائی آن.

اكبر قاسمي كهريزه*، محمدحسن صفرعلیزاده و علی¬اصغر پورمیرزا.
ژورنالمجله علوم کشاورزی ایران، جلد 34، شماره 3، صفحه 547-539 | 1382

چکیده

Efficacy of bio-insecticides on Tuta absoluta (Meyrick) (Lep.: Gelechiidae) in laboratory and field conditions

Abbas Hosseinzadeh, Shahram Aramideh & Akbar Ghassemi-Kahrizeh
JounalCIGR Journal. 21(3): 164-170 | 2019

Abstract

Isolation, characterization and toxicity of native Bacillus thuringiensis isolates from different hosts and habitats in Iran

Akbar Ghassemi-Kahrizeh, Ayda Khoramnezhad & Reza Talaei-Hassanloui
JounalJournal of Plant Protection Research. 57(3): 212-218 | 2017

Abstract

The effect of Bacillus thuringiensis var. tenebrionis on Colorado Potato Beetle larvae, Leptinotarsa decemlineata (Say) and synergistic role of henna powder and cinnamon extract in increasing its effi

Akbar Ghassemi-Kahrizeh & Shirin Mohammadzadeh
JounalPakistan Journal of Zoology. 1 Nov 2017, accepted. | 2017

Abstract

Residue determination of common pesticides used in the red and golden varieties of apple in the Nagadeh region, West Azarbaijan province

Saber Rahimi, Akbar Ghassemi-kahrizeh & Nabi Khezri Nejad
Conference2nd Iranian International Congress of Entomology. 2-4 September, Tehran, Iran | 2017

Abstract

Fumigant toxicity of essential oils from Artemisia annua L. and the synergistic effect of acetone against three most important stored pests

Maryam Forouzan, Abbas Hosseinzadeh, Shahram Aramideh, Akbar Ghassemi-Kahrizeh, Shahram Mirfakhraie & Samira Mahinfar
JounalJournal of Entomology and Zoology Studies. 4(6): 117-120 | 2016

Abstract

Isolation, toxicity and detection of cry genes of Bacillus thuringiensis B. isolates from West-Azerbaijan province, Iran

Shahram Aramideh, Shahram Mirfakhraei, Abbas Hosseinzadeh, Akbar Ghassemi-Kahrizeh, Leila Eslampour, Sepideh Khalilolahi, Samira Mahinfar & Lachin Mokhtarnezhad
JounalJournal of Entomology and Zoology Studies. 4(6): 111-116 | 2016

Abstract

Evaluation of the tolerance of the nine wheat cultivars to the sunn pest, Eurygaster integriceps Put. in Naghadeh region, west Azarbaijan province, Iran

Akbar Ghassemi-kahrizeh & Mina Rahimi
ConferenceVII International Scientific Agriculture Symposium (Agrosym 2016), October 06 - 09, Jahorina, Bosnia | 2016

Abstract

Sub-lethal effects of Bacillus thuringiensis Berliner on larvae of Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata (Say) (Coleoptera: Chrysomelidae).

Akbar Ghassemi-kahrizeh & Shahram Aramideh.
JounalArchives of Phytopathology And Plant Protection. Vol. 48 (3): 259–267 | 2015

Abstract

Effect of seven canola genotypes on cabbage aphid Brevicoryne brassicae growth parameters

Seyyed Heydar Mousavi Anzabi, Alireza Eivazi, Mohammad Reza Zargaran & Akbar Ghassemi-Kahrizeh
JounalRomanian Agricultural Research, No. 31 | 2014

Abstract

Study on the synergistic effect of Henna in enhancement of pathogenecity of Bacillus thuringiensis Berliner on third and fourth instars larvae of Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata. (Sa

Akbar Ghassemi-kahrizeh & Shahram Aramideh.
JounalArchives of Phytopathology and Plant Protection, Vol. 47, No. 12, 1497-1507 | 2014

Abstract

The effect of Bacillus thuringiensis var. tenebrionis on Colorado Potato Beetle larvae, Leptinotarsa decemlineata (Say) (Coleoptera: Chrysomelidae) and synergistic role of henna and cinnamon in increa

Akbar Ghassemi-kahrizeh, Shirin Mohammadzadeh & Mahmoud Pouryousef Miandoab
ConferenceInternational conference on Biopesticides 7. 19-25 October. Side, Antalya, Turkey | 2014

Abstract

Study on morphological indices of Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata (Say) in west Azerbaijan province

Akbar Ghassemi-kahrizeh & Nouraddin Shayesteh
ConferenceXXIV International Congress of Entomology, Daegu, Korea. | 2012

Abstract

Study on synergistic effects of henna in enhancement of pathogenecity of Bacillus thuringiensis Berliner on third and fourth instars larvae of Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata (Say)

Akbar Ghassemi-kahrizeh & Nouraddin Shayesteh
ConferenceXXIV International Congress of Entomology, Daegu, Korea | 2012

Abstract

Antibiosis effects of 20 potato cultivars to the Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata (Say) (Col. Chrysomelidae).

Akbar Ghassemi-Kahrizeh, Gadir Nouri-Ganbalani, Nouradin Shayesteh & Iraj Bernousi
JounalJournal of Food, Agriculture & Environment Vol.8 (3&4):795-799 | 2010

Abstract

دروس جاری

 • اکنون 1395

  حشره شناسی

  برای مقطع کارشناسی گیاهپزشکی

 • اکنون 1391

  کنه شناسی تکمیلی

  برای مقطع کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی

 • اکنون 1391

  کنترل بیولوژیک حشرات

  برای مقطع کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی

 • اکنون 1391

  رفتارشناسی حشرات

  برای مقطع کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی

 • اکنون 1386

  اصول کنترل آفات

  برای مقطع کارشناسی گیاهپزشکی

 • اکنون 1385

  کنه شناسی

  برای مقطع کارشناسی گیاهپزشکی

 • اکنون 1385

  آفات مهم گیاهان زراعی

  برای مقطع کارشناسی گیاهپزشکی

سوابق تدریس

 • 1393 1388

  مدیریت اکولوژیک آفات

  برای مقطع کارشناسی ارشد رشته آگرواکولوژی