مراتب علمی

  • اکنون 1393

    استادیار

تحصیلات

  • 1393 دکترای تخصصی

    زبان و ادبیات فارسی

    دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

افتخارت و جوایز

پروژه‌های تحقیقاتی

نمایش:

دروس جاری

سوابق تدریس