مراتب علمی

  • اکنون 1385

    استادیار

تحصیلات

  • 1383 دکتری تخصصی

    زبان و ادبیات عرب

    آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

افتخارت و جوایز

پروژه‌های تحقیقاتی

نمایش:

دروس جاری

سوابق تدریس