مراتب علمی

 • اکنون 1370

  استاد

 • 1375 1364

  استادیار

 • 1370 1365

  دانشیار

تحصیلات

 • 1357 دکتری مهندسی سازه

  دکتری عمران-سازه

  ساری-گیلفورد انگلستان

 • 1349 ارشد سازه

  کارشناسی ارشد-سازه

  تبریز

 • 1348 کارشناسی مهندسی سازه

  کارشناسی مهندسی سازه

  تبریز

افتخارت و جوایز

پروژه‌های تحقیقاتی

نمایش:

دروس جاری

سوابق تدریس